Consell

TAULES DE TREBALL

 

  

TAULA 1. PARTICIPACIÓ I PROJECCIÓ EXTERNA

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DELS MEMBRES i LA PROJECCIÓ EXTERNA DEL CONSELL

Grup motor: Comissió permanent

 

OBJECTIUS

Promoure la participació activa de tots els membres del Consell.

Mantenir una relació propera amb d’altres administracions, organismes i institucions vinculades a la formació professional i ocupacional.

Fomentar el reconeixement i la qualitat de la formació professional i ocupacional a la ciutat.

Divulgar les activitats del Consell a nivell local, nacional i Europeu.

Vetllar per les novetats i canvis legislatius que afecten al sistema integrat de FP, inclosa l’FP Dual, per tal d’implementar-ho a la ciutat.

 

ACTUACIONS

Executar i fer el seguiment dels acords del Plenari i de les propostes i informes de la Comissió Permanent i Taules de treball.

Vetllar per la incorporació del Consell en el Fòrum de Ciutats amb Consell de Formació Professional.

Promoure la incorporació del Consell a la xarxa temàtica de la RECE de Ciutats Educadores anomenada “Un model d’impuls de la formació professional des del món local”.

Crear una Xarxa de Bones Pràctiques de l’FP i de Formació Ocupacional a la ciutat i fer-ne difusió a la web.

Organitzar una Jornada d’intercanvi d’experiències i bones pràctiques de FP i de Formació Ocupacional. 

Promoure publicacions d’interès: Guia de la Formació Professional i Ocupacional a la ciutat (amb vinculació a l’oferta d’educació d’adults), Guia de bones pràctiques per a les estades a l’empresa. 

Crear la pàgina web del Consell (amb accés a intranet als membres) .

Revisar la normativa que afecta a la implantació de l’FP Dual a les empreses (perfil estudiants, seguretat del menor, etc..)