Consell

TAULES DE TREBALL

 

  

TAULA 2. OFERTA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I OCUPACIONAL

ADEQUAR L’OFERTA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL i OCUPACIONAL A LES NECESSITATS DEL SISTEMA PRODUCTIU DE LA CIUTAT

 

OBJECTIUS

Identificar els sectors d’activitat econòmica que generen ocupació a la ciutat i zones pròximes al territori per adequar l’oferta de formació.

Valorar de forma conjunta i amb una visió global, integrada i estratègica, tota l’oferta actual i necessària de formació professional i ocupacional a la ciutat.

Proposar itineraris formatius integrals que permetin cursar estudis de FP inicial, reglat i ocupacional d’acord amb els sectors que generen ocupació a la ciutat. 

 

ACTUACIONS

Fer propostes de formació professional i ocupacional a partir dels diversos anàlisi del mercat de treball de la ciutat de Girona, elaborats per les organitzacions empresarials i institucions competents en la matèria. 

Valorar l’oferta de cicles formatius (inclòs règim especial) i formació professionalitzadora ocupacional a la ciutat.

Facilitar la coordinació interdepartamental i interinstitucional.

Incidir en la detecció de necessitats formatives en les empreses.

Valorar la possibilitat d’accés unificat als estudis de cicle formatiu superior i universitat.

Fer el seguiment de les Polítiques Actives d’Ocupació, integrant els Programes de Formació i Inserció (PFI).

Col·laborar en la definició del mapa d’itineraris formatius integrats dels sectors professionals a la ciutat, tenint present el reconeixement de l’experiència laboral.

Incloure el dret i deure a la formació sindical.