Consell

TAULES DE TREBALL

 

  

TAULA 3. ORIENTACIÓ, INSERCIÓ I FP DUAL

IMPULSAR L’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL, LA INSERCIÓ SÒCIOLABORAL DELS JOVES I l’FP DUAL A LA CIUTAT

 

OBJECTIUS

Facilitar l’acompanyament dels joves en les transicions educatives al món laboral. 

Col·laborar amb els departaments d’orientació dels centres educatius de secundària de la ciutat en l’impuls de l’orientació acadèmica i professional dels joves. 

Promoure la coordinació entre les entitats i serveis municipals que ofereixen orientació en els itineraris d’inserció sociolaboral dels joves de la ciutat. 

Facilitar acompanyament a les famílies en temes d’orientació acadèmica i professional dels seus fills i filles. 

Promoure la Formació Professional Dual i en alternança a la ciutat i la Formació en Centres de Treball en col·laboració amb els centres formatius i les empreses. 

Col·laborar en les iniciatives de prevenció de les trajectòries d’absentisme i abandonament escolar i/o desescolarització de joves a la ciutat. 

Promoure la coordinació i seguiment de l’oferta de Programes de Formació Professional Inicial i Programes de foment a l’ocupació de joves (Garantia Juvenil, Girona Actua, Joves per l’ocupació...) entre les diferents institucions, entitats, centres educatius, centres de formació d’adults i serveis d’ocupació.

 

ACTUACIONS

Col·laborar en el disseny d’una carta d’oferta de serveis d’orientació i formació professional i ocupacional a la ciutat i zona d’influència.

Promoure un espai de referència a la ciutat de coordinació d’informació i orientació professionalitzadora.

Identificar els perfils professionals de joves que no disposen de cap recurs formatiu ni laboral i analitzar quina resposta se’ls dona.

Actualitzar i divulgar el mapa d’itineraris de recursos formatius i laborals per a joves de 16-29 anys a la ciutat i per a col·lectius amb especials dificultats d’inserció.

Promoure experiències d’FP Dual en el sector públic i privat de la ciutat, a través de seminaris, jornades, etc. que ajudin a visibilitzar més el sector empresarial.

Establir sinèrgies de treball pedagògic entre els formadors dels Centres de Treball de les empreses i els docents dels Centres de Formació Professional.