Consulta prèvia a
l'elaboració o modificació
d'un text normatiu

  

Consulta pública prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament

Amb data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d'aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Per tal de donar compliment a l'article citat anteriorment, es procedeix a la publicació de les següents propostes de regulació.


MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ

Publicació: 7 de juliol de 2017 - Decret d'aprovació

Termini de presentació de propostes: Del 8 al 22 de juliol de 2017

Amb motiu de la modificació de l’Ordenança de circulació l'Àrea de Mobilitat, conjuntament amb la Policia Municipal, ha preparat el document de la proposta de modificació de l'ordenança que es sotmetrà a consulta pública. 


La proposta de modificació de l'Ordenança de Circulació que es sotmetrà a consulta inclou la següent informació:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores


Els aspectes que proposa modificar el document són:

1. Regulació de vehicles de mobilitat personal.

2. Adequació a normativa sectorial de rang superior.

3. Adequació la senyalització de reserva d’espai temporal per millorar la seva visibilitat, comprensió, facilitat d’instal·lació i eficàcia.

4. Adequació menors de redactats d’articles per a garantir la coherència amb normativa que ha entrat en vigor des de l’aprovació de la darrera modificació de l’Ordenança de circulació (18 de juny de 2013).


CONSULTA PÚBLICA

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s'hauran d'enviar en el termini de quinze dies naturals a comptar a parir de l'endemà de la publicació de la Proposta de Modificació de l'Ordenança de Circulació.

Caldrà que les propostes es facin arribar a l'Ajuntament de Girona a través del Registre General d'Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s'han presentat dins dels terminis establerts.
 

PRESENCIALMENT:

Podeu trobar el Registre General d’Entrada de Documents a les nostres Oficines d’Infomació i Atenció al Ciutadà que tenim als diferents barris de la ciutat. Podeu veure les adreces i horaris a www.girona.cat/ic


PER INTERNET:

Si es vol sol·licitar a través d'Internet ho podeu fer a través del registre electrònic que tenim habilitat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona però és necessari que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els certificats electrònics de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) també són vàlids.

Amb l'entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques (entitats, associacions...) estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques i per fer-ho cal disposar d'un certificat electrònic de l'entitat.

Al següent enllaç podreu trobar informació de com obtenir-lo:
► Instruccions per a la petició d'un certificat electrònic per a entitats.