Contractació i compres

Perfil del contractant

En acompliment del que estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic (LCSP), i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l'Ajuntament de Girona ha creat el web del Perfil del contractant per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació de l'Ajuntament conforme al precepte legal vigent.

  

Registre Municipal de Licitadors

Fruit del compromís de millora en la qualitat dels serveis públics de la corporació, l'Ajuntament de Girona va crear el Registre Municipal de Licitadors, RML (BOP núm. 190, de 4 d’octubre de 2005), com a instrument per agilitzar i simplificar la tramitació administrativa de la contractació en virtut dels principis d'eficàcia i servei als ciutadans que ha de presidir tota actuació administrativa, d'acord amb la previsió establerta en l'article 3, apartats 1r i 3r de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Per facilitar l’accés a l'esmentat registre, posem a disposició de tots els licitadors la següent guia informativa del Registre Municipal de Licitadors de l’Ajuntament de Girona, així com els corresponents formularis.

Contractació i compres
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Hisenda i Règim Interior

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 1a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 022

Veure en el plànol: