Logotip Girona Cultura

Subvencions Amplia Cultura

 

Justificació

Domino Swing Quartet    Fira del llibre infantil i juvenil    Foc a la feixa

Convocatòria 2019 tancada

El termini per l'execució dels projectes serà el 31 de desembre de 2019 i la presentació de la justificació serà d'un termini màxim de tres mesos a partir de la finalització del període previst de l'execució de projectes.


Les entitats beneficiàries de subvenció hauran de justificar la subvenció concedida presentant el Compte justificatiu simplificat en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la finalització del període establert per a l’execució dels projectes que s’establirà a cada convocatòria.

El compte justificatiu inclou:

Memòria justificativa del projecte i activitats realitzats, en compliment de les condicions de la subvenció concedida.

Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.

Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.

Servei de Cultura
Veure en el plànol: