Logotip Girona Cultura

Subvencions Amplia Cultura

 

Sol·licitud

Convocatòria 2019 

Resolució subvencions Amplia Cultura 2019  

El termini per presentar l'acceptació de l'ajuda o subvenció és el 16 d'agost.

Beneficiaris:

Entitats sense afany de lucre, legalment constituïdes, i inscrites en el registre municipal d'entitats, i que no hagin rebut o tinguin previst rebre subvencions municipals convocades per l'Àrea de Cultura per altres activitats o projectes dins l'any en curs de la convocatòria.

L'àmbit d'actuació de les entitats sol·licitants i de l'activitat presentada serà el terme municipal de la ciutat de Girona.

Requisits de les entitats beneficiàries per a l’obtenció de la subvenció

Els requisits que cal complir i acreditar a la sol·licitud són:

 1. Els sol·licitants hauran d’acreditar que els seus objectius estatutaris estan relacionats amb la finalitat dels ajuts als que opten.
   
 2. Els sol·licitants han d’haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Girona.
   
 3. Les entitats sol·licitants han d’estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb la resta d’administracions i amb la Seguretat Social.
   
 4. Les entitats sol·licitants han d’estar inscrites en el registre municipal d’entitats.
   
 5. Les entitats sol·licitants no poden trobar-se en qualsevol de les situacions previstes a l’article 13 de la LGS, quan alguna d’elles es trobi en alguna d’aquestes situacions.

Quantitat individualitzada de la subvenció:

L’ import de la subvenció sol·licitada per cada entitat serà com a màxim del 50% del pressupost del projecte presentat, i en cap cas superior a la quantitat de 5.000 € ni inferior als 1.000 €.

Presentació de sol·licituds i documentació:

El termini per presentar les sol·licituds va ser del 18 de març al 5 d’abril de 2019.

Les entitats hauran de presentar la instància, juntament amb la documentació annexa descrita al punt 7 de les bases específiques, de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.


DOCUMENTACIÓ ANNEXA:
Les entitats interessades hauran de presentar la següent documentació:

Sol·licitud de subvenció Amplia Cultura. Es recomana descarregar el document i omplir-lo amb el programa Acrobat Reader DC o versió posterior.

Targeta fiscal i estatuts de l’entitat.

Projecte de l’activitat per la qual es sol·licita subvenció que haurà d’incloure, com a mínim, els següents apartats: objectius; descripció detallada; pla d’actuació i calendari; pressupost desglossat d’ingressos i despeses. 

Relació d'entitats admeses i excloses:

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es farà pública en el tauler d’anuncis municipal i en aquesta pàgina web la relació provisional d’entitats admeses i de no admeses, amb indicació dels motius de la no admissió.

L’esmena dels defectes s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils i, en cas que no es faci dins d’aquest termini, equivaldrà al desistiment dels interessats, en els termes previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Transcorregut aquest termini, es dictarà resolució definitiva d’entitats admeses i excloses, per tots aquells expedients que no s’hagin esmenat correctament.

Servei de Cultura
Veure en el plànol: