Ajudes KREAS 2015

El termini de presentació de sol·licituds és el 21 de març de 2015.

KREAS és el primer nom que es va donar el 1832 a la proteïna que ara coneixem amb el nom de creatina, la qual és necessària per mantenir en forma la musculatura i garantir un bon rendiment esportiu. Jugant metafòricament amb aquest nom i funció, prenem el mot KREAS per identificar la "proteïna de les arts". KREAS és el nom de la convocatòria d'ajuts a la creació i professionalització artística de l'Ajuntament de Girona. Aquesta proteïna de les arts té l'objectiu de recolzar les iniciatives i projectes d'artistes o entitats culturals de la ciutat tan a nivell econòmic com a través de la cessió d'espais i material municipal.

Objectius:

Les ajudes d'aquesta convocatòria estan destinades a fomentar la creativitat i la recerca artístiques a la ciutat de Girona.

Modalitats:

Subvencions KREAS de suport a la creació artística.

Beques KREAS d'estudis i/o recerca artística.

Destinataris:

Poden optar a la convocatòria les persones físiques o jurídiques de la ciutat de Girona en qualsevol camp artístic: música, teatre, dansa, circ, literatura, arts visuals i audiovisuals, cultura tradicional i popular.

Els peticionaris de les subvencions poden presentar la sol·licitud a títol particular, de forma individual o col·lectiva, tot complint els següents requisits:

 1. Acreditar la vinculació amb la ciutat de Girona a través d’una d’aquestes opcions:

  Les persones físiques han de demostrar que tenen fixada la seva residència o que desenvolupen la seva activitat artística a la ciutat de Girona mitjançant empadronament o contracte de lloguer.

  Les empreses, entitats, associacions o agrupacions hauran de demostrar que un mínim del 50% dels seus membres tenen fixada la seva residència o desenvolupen la seva activitat artística a la ciutat de Girona mitjançant empadronament o contracte de lloguer.
  Les entitats i associacions sol·licitants hauran d’estar inscrites en el Registre d'Entitats d’aquest Ajuntament.

  Presentació de l’acord amb un espai d’exhibició de la ciutat Girona per a la realització de l’estrena o presentació pública del projecte.
   

 2. Presentar certificat d’estar al corrent de les seves obligacions amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social.

Calendari:

El termini de presentació de sol·licituds és el 21 de març de 2015.

Les sol·licituds es resoldran abans del 22 de juny de 2015 mitjançant resolució provisional. El termini per presentar al·legacions és de 10 dies.

El termini de presentació de la justificació serà el 31 de desembre de 2015, o abans del 30 de juny de 2016 en el cas de les beques per estudis iniciats el 2015 que finalitzen el primer semestre del 2016.

Documentació a presentar:

Model de Sol·licitud

Fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada (DNI, NIE o passaport)

Documentació que acredita la residència a la ciutat de Girona.

Currículum i/o trajectòria de l'artista/es o entitat productora.

Projecte artístic amb el següent contingut segons la modalitat d'ajuda:
 

1. Específic subvencions KREAS: Presentació i objectius del projecte, guió o plantejament artístic i creatiu, tractament tècnic o posada en escena, documents il·lustratius del projecte, etc.

2. Específic beques KREAS: Projecte de recerca, estudis o investigació que es preveu realitzar en el que s'indiqui el plantejament, característiques tècniques, professors i centre on es realitzaran estudis. Objectius personals i artístics que es pretén assolir, etc.
 

Pla de finançament, declaració d'altres ajuts obtinguts i pressupost: El pressupost inclourà el detall de totes les despeses necessàries per al desplegament del projecte, incloses les de manutenció pròpia i les indirectes que, en el cas de les subvencions, no podran superar el 10% del cost total del projecte. Les despeses pròpies de manutenció, desplaçaments i allotjaments es calcularan d'acord amb el barem següent: dieta reduïda: 18,70€; dieta completa: 37,40€; quilometratge: 0,19€; allotjament: 65,97€; allotjament + dietes: 103,37€

Pla de viabilitat i comunicació: calendari o pla de treball, pla de comunicació i presentació pública del projecte. En cas de presentar-se en un espai municipal s'haurà de fer constar l'acord previ amb el programador de l'equipament. En el cas de les beques és obligatòria la realització d'una activitat divulgativa o pedagògica com a contrapartida a la percepció de l'ajuda.

Documentació adjunta (si s'escau): Dossier de premsa, cartes de recomanació, certificat de cessió de drets de l'obra (en cas que no sigui pròpia), exemples de material editat.
 

El material cedit es podrà recollir a les dependències de Cultura de l'Ajuntament de Girona en el termini d'un mes a partir de la data de resolució.

Si la sol·licitud presentada no reuneix els requisits establerts per la convocatòria es requerirà a l'interessat que completi la petició en el termini màxim i improrrogable de 10 dies a partir de la data de recollida del correu certificat. En cas de no presentar la documentació que manca en aquest termini es donarà per desestimada la sol·licitud.