La nova zona verda i la nova zona blava
 

Acceptació de la subvenció

Els beneficiaris dels ajuts disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la data de fer-se pública la resolució definitiva, per comunicar per escrit l’acceptació de l’ajut i de les condicions en què s’ha atorgat.

En cas de no complir amb aquest requisit, l’Ajuntament podrà optar, discrecionalment, entre concedir un nou termini o considerar que s’ha renunciat a la subvenció.

IMPORTANT: En cas que l’Ajuntament de Girona no disposi de les dades bancàries de la persona o entitat beneficiària, s’haurà de presentar també el model de fitxa de creditors de l'Ajuntament de Girona juntament amb aquesta acceptació.

Servei de Cultura
Veure en el plànol: