La nova zona verda i la nova zona blava
 

Seguiment i justificació

Oscar Pérez - La millor opció    Kreas 2016. Francico Javier Martín - Véase pag. 57    Kreas 2016. Coespai - Barbara Cardella

Termini d’acceptació de la subvenció:

Les persones beneficiàries dels ajuts disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, des de l'endemà de fer-se pública la resolució definitiva, per a presentar l'acceptació de l'ajut i de les condicions en què s'ha atorgat, d'acord amb el punt 19 de les bases.

Sol·licitud de pròrroga convocatòria 2018:

En cas que el sol·licitant no pugui presentar el projecte dins el termini marcat per les bases o per la convocatòria, podrà sol·licitar, abans del 31 de desembre de 2018, i de manera justificada, una pròrroga que serà com a màxim fins a 30 de juny de 2019.

La sol·licitud s'haurà de presentar mitjançant instància al registre d'entrada de l'Ajuntament de Girona i la comissió qualificadora n'haurà de valorar la seva adjudicació.

Justificació dels ajuts concedits convocatòria 2018:

El termini per l'execució dels projectes serà el 31 de desembre de 2018 i la presentació de la justificació serà d'un termini màxim de tres mesos a partir de la finalització del període previst de l'execució de projectes.

En cas de pròrroga, el termini de justificació serà també de tres mesos i començarà a comptar des de la finalització del termini de pròrroga concedit.

La justificació es realitzarà d'acord amb el punt 23 (obligacions dels beneficiaris) i 26 (justificació) de les bases específiques.

Àrea de Cultura
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Cultura, Benestar Social i Ciutadania

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 2a planta (altell) 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

   972 419 009

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: