La nova zona verda i la nova zona blava
 

Sol·licitud

Beneficiaris i requisits:

Poden presentar sol·licitud les persones físiques o jurídiques i les agrupacions de persones físiques o jurídiques vinculades a la ciutat de Girona en els camps artístics de la música, el teatre, la dansa, el circ, la literatura, les arts visuals, les audiovisuals, els videojocs i multimèdia i la cultura tradicional i popular, que acompleixin les condicions d’accés als ajuts establertes als punts 6,7 i 8 de les bases.

A la modalitat a) Beques KREAS de formació artística no reglada només hi podran participar les persones físiques.

Documentació a presentar:

Per presentar-se a la convocatòria Ajuts Girona Kreas caldrà presentar una instància per Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Girona amb la documentació annexa que correspongui segons la modalitat sol·licitada (punt 12 de les bases) i adjuntar la documentació referent a l’acreditació de compliment dels requisits (punts 6 i 7 de les bases).


DOCUMENTACIÓ ANNEXA
Segons el punt 12 de les bases específiques dels Ajuts kreas, la documentació que cal annexar és:

Formulari de sol·licitud Girona Kreas degudament complimentat. Es recomana descarregar el document i omplir-lo amb el programa Acrobat Reader DC o versió posterior.

En cas que el / la sol·licitant sigui una agrupació de persones caldrà presentar el model d’acord per la presentació conjunta. Es recomana descarregar el document i omplir-lo amb el programa Acrobat Reader DC o versió posterior.

Documentació de la persona o entitat sol·licitant: Còpia del DNI, NIE o passaport en cas de persona física, i en cas de persona jurídica estatuts de l’entitat, targeta fiscal i acreditació de representant.

Documentació que acredita la vinculació de l’artista o el projecte amb la ciutat de Girona segons el punt 7 de les bases específiques.

Programa d’estudis (modalitat A) Projecte detallat de la creació o recerca (modalitat B) Projecte artístic detallat (modalitat C).

Currículum i trajectòria professional la persona o entitat sol·licitant. (modalitat B i C)

Pressupost detallat de totes les despeses i Pla de finançament (modalitat C)

Pla de viabilitat i comunicació (modalitat C) 

Altra documentació que es vulgui aportar a fi de completar la informació de la proposta (si s’escau)

Forma de presentació:

Les empreses, entitats i associacions hauran de presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases, telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Llista de certificats i de sistemes de firma electrònica admesos per l’Ajuntament de Girona.

Les persones físiques podran presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases, telemàticament o a través de qualsevol de les oficines municipals que disposen de registre d’entrada, les adreces de les quals es poden consultar a www.girona.cat/ic

També es podran presentar mitjançant el sistema de correu administratiu o a qualsevol dels altres llocs establerts a l’article 16.4 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest cas, i dins del termini establert en aquesta convocatòria, es comunicarà la data i el lloc de presentació de la sol·licitud a través de correu electrònica a l’adreça electrònica cultura@ajgirona.cat

Les persones físiques que presentin la documentació en paper a les oficines municipals de registre o bé mitjançant el sistema de correu administratiu o a qualsevol dels altres llocs establerts, caldrà que la documentació es presenti sense enquadernació per tal que pugui ser digitalitzada. No s'acceptaran els documents que es presentin en CD, pendrive o altres suports digitals.

Servei de Cultura
Veure en el plànol: