La nova zona verda i la nova zona blava
 

Sol·licitud

Convocatòria tancada
El termini per a la presentació de sol·licituds va ser del 6 al 26 de març de 2018.

Beneficiaris i requisits:

Poden presentar sol·licitud les persones físiques o jurídiques i les agrupacions de persones físiques o jurídiques vinculades a la ciutat de Girona en els camps artístics de la música, el teatre, la dansa, el circ, la literatura, les arts visuals, les audiovisuals, els videojocs i multimèdia i la cultura tradicional i popular, que acompleixin les condicions d’accés als ajuts establertes als punts 6,7 i 8 de les bases.

A la modalitat a) Beques KREAS de formació artística no reglada només hi podran participar les persones físiques.

Documentació a presentar:

Per presentar-se a la convocatòria Kreas caldrà omplir el formulari de sol·licitud específic dels Ajuts kreas i adjuntar la documentació referent a l’acreditació de compliment dels requisits (punt 8 de les bases) i la documentació específica del projecte segons la modalitat (punt 12 de les bases)

Forma de presentació:

Les empreses, entitats i associacions hauran de presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases, telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Llista de certificats i de sistemes de firma electrònica admesos per l’Ajuntament de Girona.

Les persones físiques podran presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases, telemàticament o a través de qualsevol de les oficines municipals que disposen de registre d’entrada, les adreces de les quals es poden consultar a www.girona.cat/ic

També es podran presentar mitjançant el sistema de correu administratiu o a qualsevol dels altres llocs establerts a l’article 16.4 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest cas, i dins del termini establert en aquesta convocatòria, es comunicarà la data i el lloc de presentació de la sol·licitud a través de correu electrònica a l’adreça electrònica cultura@ajgirona.cat

Les persones físiques que presentin la documentació en paper a les oficines municipals de registre o bé mitjançant el sistema de correu administratiu o a qualsevol dels altres llocs establerts, caldrà que la documentació es presenti sense enquadernació per tal que pugui ser digitalitzada. 

Àrea de Cultura
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Cultura, Benestar Social i Ciutadania

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 2a planta (altell) 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

   972 419 009

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: