La nova zona verda i la nova zona blava
 

Sol·licitud

TERMINI 2017 TANCAT
El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 31 de març de 2017

TERMINI 2018 PENDENT
Les bases 2018 estan en període d'informació pública al e-tauler. Un cop s'acabi el termini d'exposició pública, i si no s'han presentat al·legacions, quedaran aprovades definitivament. Després és publicarà la convocatòria on s'hi establirà el termini de presentació de sol·licituds que no podrà ser inferior a 15 dies a comptar des del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria al BOP.

Beneficiaris i requisits:

Poden presentar sol·licitud les persones físiques o jurídiques i les agrupacions de persones físiques o jurídiques vinculades a la ciutat de Girona en els camps artístics de la música, el teatre, la dansa, el circ, la literatura, les arts visuals, les audiovisuals, els videojocs i multimèdia i la cultura tradicional i popular, que acompleixin les condicions d’accés als ajuts establertes als punts 6,7 i 8 de les bases.

A la modalitat a) Beques KREAS de formació artística no reglada només hi podran participar les persones físiques.

Documentació a presentar:

Per presentar-se a la convocatòria Kreas caldrà omplir el formulari de sol·licitud específic dels Ajuts kreas i adjuntar la documentació referent a l’acreditació de compliment dels requisits (punt 8 de les bases) i la documentació específica del projecte segons la modalitat (punt 12 de les bases)

Forma de presentació:

Les empreses, entitats i associacions hauran de presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases, telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Llista de certificats i de sistemes de firma electrònica admesos per l’Ajuntament de Girona.

Les persones físiques podran presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases, telemàticament o a través de qualsevol de les oficines municipals que disposen de registre d’entrada, les adreces de les quals es poden consultar a www.girona.cat/ic

També es podran presentar mitjançant el sistema de correu administratiu o a qualsevol dels altres llocs establerts a l’article 16.4 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest cas, i dins del termini establert en aquesta convocatòria, es comunicarà la data i el lloc de presentació de la sol·licitud a través de correu electrònica a l’adreça electrònica cultura@ajgirona.cat

Les persones físiques que presentin la documentació en paper a les oficines municipals de registre o bé mitjançant el sistema de correu administratiu o a qualsevol dels altres llocs establerts, caldrà que la documentació es presenti sense enquadernació per tal que pugui ser digitalitzada. 

Àrea de Cultura
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Cultura

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 2a planta (altell) 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

   972 419 009

 • Fax:

  972 232 686

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: