Defensor de la ciutadania

Com actua el Defensor?

El defensor de la ciutadania duu a terme les funcions amb total independència i objectivitat.

Les actuacions del defensor són gratuïtes per a tothom.

El defensor ha de vetllar perquè l'Administració municipal resolgui en el temps i la forma deguts les peticions i els recursos que li han estat formulats i presentats.

L'Administració municipal i, en general, tots els organismes i empreses dependents de l'Ajuntament i els concessionaris dels serveis públics municipals auxiliaran, amb caràcter preferent i urgent, el defensor de la ciutadania en les seves tasques i li facilitaran tota la documentació que necessiti en relació amb la queixa concreta o actuació que se'n derivi.

El defensor de la ciutadania no és cap jutge i, per tant, no dicta sentències, no imposa sancions, ni pot suspendre les actuacions administratives.

El defensor té la facultat de fer les recomanacions, els suggeriments i els recordatoris que cregui oportuns a les dependències o serveis de l'Administració municipal que no respectin els drets legítims dels ciutadans. També pot prendre decisions i adoptar fórmules d'acord o conciliació.

Les decisions i advertències de el defensor de la ciutadania no poden ser objecte de recurs de cap mena, sens perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals que siguin procedents contra l'acte, la resolució o l'actuació que ha motivat la seva intervenció.

L'actuació del defensor de la ciutadania està regulada a la secció 5a del capítol 3r del ROM (Reglament orgànic municipal).

Defensor de la ciutadania
 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 444

 • A/e:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 9.30 a 14 h.
  Tardes amb hores de visita concertades.

Veure en el plànol: