Defensor de la ciutadania

Intervenció

El defensor de la ciutadania pot intervenir a petició de qualsevol persona física o jurídica que li presenti una queixa i que demostri un interès legítim sobre l'objecte d'aquesta queixa. També, quan les circumstàncies ho requereixin, pot promoure accions per iniciativa pròpia.


Quan pot intervenir ?

Per tant, el defensor de la ciutadania pot intervenir en els casos següents:

Errors o arbitrarietats en l'aplicació de les normes legals o quan les normes no s'apliquin com cal.
Tracte indegut als ciutadans.
Retards indeguts en l'actuació administrativa.
Inexecució de les pròpies resolucions adoptades.
Negativa a facilitar la informació que els ciutadans poden sol·licitar.
I, en general, davant d'aquelles actuacions que impedeixin o deteriorin el legítim exercici dels drets reconeguts en la legislació de règim local.
Quan no pot intervenir ?
 

El defensor de la ciutadania no pot intervenir quan:

Les queixes siguin anònimes.
Les queixes denotin mala fe.
Les queixes no tinguin fonament.
La tramitació de les queixes pugui comportar perjudicis al dret legítim de terceres persones.
Les queixes o reclamacions l'objecte de les quals es trobi pendent de resolució judicial o de reclamació administrativa en tràmit, o quan després d'haver-se iniciat la tramitació de la queixa, les persones que l'han feta interposin demanda o recurs davant dels tribunals.
Les queixes siguin formulades per persones amb dependència funcionarial o laboral de l'Administració municipal, en qüestions relatives a l'àmbit de les relacions laborals o de servei.
 

Defensor de la ciutadania
 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 444

 • A/e:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 9.30 a 14 h.
  Tardes amb hores de visita concertades.

Veure en el plànol: