Defensor de la ciutadania

Queixes

Qui pot presentar un queixa ?

Totes les persones, tant físiques com jurídiques, a les quals l'Administració municipal presumptament hagi vulnerat algun dret que la legislació de règim local reconeix a la ciutadania.


Com es presenta un queixa ?

La queixa s'ha de formular sempre per escrit. No cal que es faci per mitjà de cap formulari oficial. És aconsellable aportar, si es tenen, tots els documents il·lustratius que puguin servir per aclarir el cas.

L' escrit de queixa es pot presentar redactat a mà amb lletra ben clara, a màquina, o també es pot redactar a la mateixa oficina. En tot cas ha d'indicar:

 • El nom complet, l'adreça i el telèfon de la persona que formula la queixa.
 • El fet que l'origina

El defensor podrà declarar, quan ho demani la persona que subscrigui la queixa, la confidencialitat de les dades de caràcter personal de qui la formuli, sense que n'afecti el contingut.


On es pot presentar la queixa ?

La presentació de les queixes o suggeriments pot realitzar-se per qualsevol de les formes previstes en la regulació del Registre d'entrada de documents administratius.

 • Per correu postal:
  Pl. del Vi, 1 - 17004 Girona
 • A través del formulari de contacte que trobareu en aquesta mateixa pàgina web.
 • Per correu electrònic: 
  defensordelaciutadania@ajgirona.cat
 • Personalment a l'oficina del Defensor de la ciutadania.
 • L'oficina del defensor de la ciutadania està oberta al públic de dilluns a divendres de 9.30 a 14 hores. I tardes amb hores de visita concertades.
 • Les consultes es poden fer per telèfon al 972 419 444, dins el mateix horari.