Educació

Centres educatius

Imatge d'uns nens del Cassià Costal
 

 

Instituts

Podeu clicar en un dels centres educatius que trobareu al llistat de la dreta i se us obrirà la fitxa del centre amb totes les dades just a sota d'aquestes paraules. 
 

Institut Ermessenda de Girona
 • Dades de contacte:

  INSTITUT ERMESSENDA-CARTANYÀ
  c. Antic Roca, 38
  17003 - GIRONA
  Tel.: 972 656 900
  A/e: b7010414@xtec.cat
  Web: http://agora.xtec.cat/insermessenda

  INSTITUT ERMESSENDA-CAN PRUNELL
  c. Can Prunell, 36-38
  17003 - GIRONA
  Tel.:972 697 520

 • AMPA:
 • Més informació:

  INSTITUT PÚBLIC (Codi: 17010414)
  BARRI: Eixample
  DIRECTOR/A: Sra. Maite Casas i López
  ZONA ESCOLAR: 3 - Sud
  ENSENYAMENTS: Educació secundària obligatòria (ESO)
  Dues línies.
  CENTRES ADSCRITS CURS 2019-2020

  Seu Ermessenda-Cartanyà
  Escola Pla de Girona, Escola Pericot, Escola Migdia, Escola Verd, Escola Annexa*.
  *L’alumnat de l’escola Annexa es preveu que accedeixi a la seu Ermessenda-Cartanyà, i en cas que no hi hagi suficients places vacants els alumnes d’aquesta escola s’ubicarien a la seu Ermessenda-Can Prunell.

  Seu Ermessenda-Can Prunell
  Escola Bosc de la Pabordia, Escola Marta Mata, Escola Joan Bruguera, Escola Eiximenis, Escola Àgora, Escola Josep Dalmau i Carles, Escola Montfalgars, Escola Santa Eugènia, Escola Cassià Costal, escoles no adscrites (en cas de vacants) i germans d’escoles no adscrites a la mateixa seu.

 • Oferta formativa:

  ESO

  1r d’ESO: 5 grups (2 grups a Ermessenda-Cartanyà i 3 grups a Ermessenda-Can Prunell).
  2n d’ESO: 4 grups (2 grups a Ermessenda-Cartanyà i 2 grups a Ermessenda-Can Prunell)
  3r i 4t d’ESO: 2 grups a Ermessenda-Cartanyà

 • Jornada de portes obertes:
 • Horari lectiu:

  De 8 a 14.30 hores, amb un esbarjo de mitja hora.

 • Característiques del centre:

  L’ objectiu bàsic de l’equip de professors és afavorir les possibilitats d’èxit acadèmic de l’alumnat. Per això, el nostre lema és La complicitat per a l’excel·lència!
  Des del curs 2017-2018, l’Institut Ermessenda de Girona té dues seus: l’Institut Ermessenda-Cartanyà i l’Institut Ermessenda-Can Prunell. El primer és un centre d’educació secundària ubicat a l’emblemàtic edifici Cartanyà, a la confluència dels carrers Pericot i Antic Roca. Pel que fa a la seu Ermessenda-Can Prunell, es tracta de mòduls equipats situats a l’entorn natural de Can Prunell.
  Cada seu té un equip docent estable, és a dir, a cada seu hi ha un equip de professors/es que es fa responsable de la gestió dels respectius grups.

  L’INS Ermessenda de Girona també oferirà educació post-obligatòria a partir de la promoció d’alumnes del curs 2017-2018 (batxillerat i cicles formatius). L’organització dels grups i del professorat prevista comporta que les dues seus funcionin a la pràctica com si fossin dos centres independents, cadascuna amb un equip de docent propi però amb un únic projecte educatiu i les mateixes normes de funcionament que s’estan aplicant en l’actualitat.

  L’Institut Ermessenda de Girona ofereix una educació basada en els preceptes següents:

  • Formació, a través de la convivència, del diàleg, del respecte i del civisme, de persones educades en el pluralisme i en els valors democràtics.
  • Foment de l’esperit de recerca.
  • Foment dels hàbits de l’esforç i del treball responsable per part de l’alumnat.
  • Aprenentatge transversal, competencial i vivencial de la llengua anglesa amb presència real en totes les matèries.
  • Francès com a segona llengua estrangera.
  • Ús normalitzat de la llengua catalana i assoliment de la competència lingüística.
  • Ús habitual de les TIC que exigeix la societat moderna combinat amb la utilització de llibres de text.
  • Planificació, reflexió i avaluació orientades cap a la millora contínua.
  • Implicació positiva de les famílies i de l’alumnat.
  • Importància de l’educació de la salut i de l’esport.
  • Sòlida conscienciació del respecte al medi ambient.
    

   

   

 • Actuacions:

  Potenciació de la llengua anglesa a través de la materialització del Projecte MEET (Multidisciplinary English as an Eurpean Tool):

  • Erasmus+ Entrepreneurship: Finlàndia, Irlanda, Polònia i Grècia.
  • Organització d’intercanvis lingüístics i culturals mitjançant la plataforma e-Twinning.
  • Pràctiques de laboratori en llengua anglesa.
  • Professors auxiliars de conversa nadius en anglès (UdG).
  • Treballs i resolució d’exercicis pràctics en anglès en les altres matèries del currículum.
  • Participació en activitats per potenciar la llengua anglesa amb altres centres de l’entorn.
  • Organització de l’English Day.
  • Participació en concursos d’anglès.
  • Activitats en anglès dins del pla lector.
  • Activitats en anglès a la biblioteca.


  Estudi del francès com a segona llengua estrangera

  Treball sistemàtic de la comprensió lectora, l’expressió escrita i la competència matemàtica:

  • El gust per la lectura: temps diari de lectura de lliure elecció i activitats relacionades amb la lectura.
  • Català en joc i El club de les mates: increment de dues hores setmanals per treballar les competències bàsiques de llengua i matemàtiques a 1r i 2n d’ESO.
  • Introducció al món de l’economia i millora de l’expressió escrita mitjançant matèries pròpies de projecte de centre.
  • Tècniques d’estudi/ Teatre/ Mediació/ Cultura clàssica/ Informàtica/ Emprenedoria

  Realització de la Setmana Blava o cultural:

  • Celebració d’una setmana dedicada a la cultura amb activitats diverses: tallers teatrals de sensibilització, tallers i experiments científics, xerrades d’autors, robòtica, cinefòrum, teatre, etc.

  Foment dels hàbits i dels valors
  Seguiment personalitzat i sistemàtic de l’alumnat:

  • Un grup més a 1r i 2n d’ESO per disminuir la ràtio i facilitar l’adaptació a l’educació secundària.
  • Grups flexibles (matèries instrumentals) a 3r i 4t d’ESO.
  • Increment d’hores dels tutors amb el seus alumnes per facilitar-ne l’adaptació i la coneixença a 1r i 2n d’ESO (contacte diari entre tutors i alumnes). Seguiment diari del tutor.
  • Pati per cicles
  • Reunions individuals tutors-famílies per al lliurament i comentari de notes, concreció d’objectius i plans de millora.
  • Revisió sistemàtica dels hàbits de treball a partir d’un protocol comú consensuat per l’equip de professors; del comportament de l’alumnat.
  • Treball de la salut, la convivència i l’esport mitjançant xerrades, sortides, tutories, treball de síntesi, etc.

  Implicació positiva de les famílies i de l’alumnat:

  • Ampa activa.
  • Realització d’activitats de participació i cohesió de l’alumnat en jornades i tallers, i organització d’activitats especials com ara colònies d’esports i natura, intercanvis culturals i lingüístics...
  • Trobades de cohesió especials per a les famílies: Festival d’Hivern, xerrades literàries, sopar de germanor a final de curs, etc.

  Treball per a l’assoliment de l’excel·lència:

  • Foment de la participació en concursos (literaris, matemàtics, d’anglès, lingüístics, etc.).

  Participació en programes solidaris:

  • Activitats solidàries (recollida d’aliments i de joguines, Marató de TV3, voluntariat, xerrades, etc.).

  Participació amb entitats i centres de l’entorn:

  • Interacció amb les escoles de l’entorn, centre cívic, biblioteca pública Carles Rahola, UdG, etc.

  Ús de les TIC-TAC:

  • Pissarres digitals i ordinadors de centre.

  Matèria de Religió:

  • Enfocament històric i cultural de la religió.

  Vessant artística:

  • Activitats de caire artístic: taller de teatre Actors per un dia, FAMA (matèries de Música i Educació Física), UAP...

  Sòlida conscienciació pel respecte al medi ambient:

  • Actuacions de reciclatge.

   

 • Serveis:

  - Programa Salut i Escola
  - Servei de psicopedagogia
  - Servei de Mediació
  - Pàgina web
  - Revista del centre FIL x RANDA
  - Aula d’acollida
  - Aula d'atenció bàsica
  - Biblioteca d'aula
  - Biblioteca de centre 

 • Equipaments:

  - Aules
  - Aula taller
  - Aules de desdoblament
  - Laboratori
  - Aula de tecnologia
  - Auditori i sala d’actes
  - Pavelló poliesportiu
  - Sala d’esbarjo
  - Biblioteca-sala d’estudi
  - Sala d’audiovisuals

Veure en el plànol: