Escoles Bressol
Municipals

Funcionament
 

Quotes

PREUS PÚBLICS Curs 2019-2020

Preu Servei Bon dia

30 €/mes els fixes i els eventuals 3 €/dia

Mensualitat escola

Es cobraran de l’1 de setembre de 2019 al 30 de juny de 2020.
El mes de setembre es cobrarà la quota segons la declaració d’ingressos presentada en el moment de formalitzar la matrícula. A partir del mes d’octubre es regularitzarà segons les dades tributàries d’Hisenda. En cas de no disposar d’autorització de la família, s’aplicarà el preu màxim aprovat.

Menjador

Es cobra en funció dels dies d’ús del servei (a mes vençut)

Reducció 10% del preu públic en els següents casos

Famílies nombroses i monoparentals de categoria general.  

Famílies amb dos o més fills matriculats a les escoles bressol municipals.  

Famílies amb infants amb certificat de reconeixement de discapacitats igual o superior al 33%

Reducció del 15% preu públic

Famílies nombroses (5 fills o més) i monoparentals de categoria especial Quan alguna família pugui ser beneficiària de més d'una reducció, s'aplicarà un únic descompte, el que sigui més favorable per a la família.

Revisió quotes mensuals

Per causes sobrevingudes que suposin un canvi de la situació familiar (situacions d'atur, finalització de prestacions econòmiques, naixement d'un fill, noves càrregues familiars , etc.) que pugui afectar al preu públic assignat es preveuen dos períodes de revisió durant el curs. Caldrà acreditar el canvi de situació documentalment i formalitzar la sol·licitud a la mateixa escola.

Famílies amb dificultats econòmiques greus

Famílies amb dificultats econòmiques greus per atendre el pagament del servei, es podran adreçar els serveis socials municipals que, valorada la seva situació, podran proposar mesures extraordinàries de pagament.

Famílies que viuen fora del Municipi de Girona 

Se’ls aplicarà el preu màxim aprovat i no podran gaudir de cap tipus de reducció de quota. Mensualitat 180 € i quota de menjador 6 €/dia.

Escola Bressol Baldufa

Escola Bressol Cavall Fort

Escola Bressol El Pont

Escola Bressol El Tren

Escola Bressol Garbí

Escola Bressol L'Olivera

Escola Bressol La Devesa