Entitats de Girona

Què cal fer per constituir una entitat o associació?

Abans d'iniciar els tràmits per constituir legalment l'entitat, és interessant tenir clar els objectius i l'organització que es farà servir per tirar endavant, així com plantejar-se quin és el tipus d'associació que més interessa, i respondre una sèrie de preguntes.
 

ABANS DE TOT PREGUNTEU-VOS

Quants serem?

Per què volem crear l’associació?

Què realitzarem?

Qui ho farà?

A qui ens dirigirem?

  

PROCEDIMENT EN 6 PASOS

1.- Elaborar l’acta fundacional

Cal presentar l’original i dues còpies. Tots els exemplars han d’estar signats pels socis i les sòcies i hi han de constar: nom, cognoms, domicili i DNI o CIF (si es tracta de persones jurídiques). En aquest document, els socis fundadors acorden la constitució de l’associació, l’aprovació dels estatuts (hi ha de constar la data de la reunió) i l’elecció de la junta directiva.

Només hi ha tres càrrecs obligatoris a la junta: el/la president/a, el/la secretari/a i el/la tresorer/a.

Model d'Acta Fundacional

És necessària escriptura pública si:
     a) S'aporten béns immobles.
     b) Algun dels o de les integrants és una persona jurídica.
 

2.- Elaborar els estatuts

Cal presentar l'original i tres còpies. Hi consten els principis bàsics de l'associació. Hi ha d'haver la data i la signatura dels socis fundadors. Hi han de constar necessàriament les dades següents:

- Denominació
- Finalitats
- Domicili
- Àmbit
- Òrgans directius i forma d'administració
- Admissió i pèrdua de la qualitat de soci o sòcia
- Drets i deures dels socis i sòcies
- Patrimoni fundacional o no
- Recursos econòmics previstos
- Règim disciplinari
- Causes de dissolució
- Destinació del patrimoni en la seva liquidació
- Procediment de modificació dels estatuts

A partir d’aquí cal escollir el tipus d’associació que interessa a les persones que volen crear aquesta nova entitat i tenir en compte les especificitats a l’hora de registrar-se de cadascuna.

La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques s'encarrega del registre de les associacions i federacions de règim general que tenen el domicili social a Catalunya i que exerceixen les seves funcions majoritàriament a Catalunya.

En queden excloses, perquè tenen legislació pròpia i registres específics, les associacions polítiques, les religioses, les esportives, les organitzacions empresarials i els sindicats.

Si l’associació sobrepassa l’àmbit d’actuació de Catalunya, l’expedient s’ha de resoldre al Ministeri de l’Interior. En aquest cas la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques trametarà la documentació a aquest òrgan de l’Administració Central.

Model d'Estatuts general

Catàleg de formularis associats als tràmits per associacions del Departament de Justícia
 

3.- Inscripció al Registre General d’Associacions

Omplir la sol·licitud d’inscripció del Registre General d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Cal presentar l’original i una còpia. És el document necessari per iniciar els tràmits de constitució de l'associació.
 

4.- Registrar-ho a la Seu de la Generalitat a Girona

Anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Delegació Territorial de la Generalitat de Catalunya a Girona.

S'hi han de lliurar els tres documents i pagar una taxa. Si la documentació és correcta, us donaran una còpia segellada de la sol·licitud conforme s'han lliurat els documents (l'altra documentació segellada arriba més tard, al cap d'uns tres mesos).

També es pot fer el tràmit a través de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

e-Tràmits de les Associacions

e-Tràmits de les Federacions


Un cop rebuda tota la documentació ajustada a la normativa d'associacions, el termini màxim de resolució és de 3 mesos.

La inscripció únicament pot ésser denegada si el document no s'ajusta a les disposicions de la llei. Ara bé, la inscripció requereix escriptura pública en aquests casos:

- Si hi ha aportació de béns immobles, d'acord amb el que disposen el Codi civil i la Llei hipotecària.
- Si algun dels o de les integrants de l'associació és una persona jurídica.
- Si l'associació vol obtenir recursos mitjançant subvencions públiques.
 

5.- Anar a la Delegació d'Hisenda a Girona

Amb la còpia segellada de la sol·licitud, cal anar a la delegació d'Hisenda per demanar un NIF provisional i l'exempció de l'IVA, si es considera adient.

Com demanar el NIF per primer cop

6- Inscripció al Registre Municipal d'Entitats (i opcionalment a algun altre cens)

Amb la documentació anterior, i un cop tingueu l'alta del Departament de Justícia, us podeu inscriure al Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament.

Tràmit d'inscripció al Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Girona

Segons la tipologia d'entitat de què es tracti, podeu inscriure-us també al cens general de la Secretaria General de Joventut (entitats juvenils), de la Secretaria de l'Esport (entitats esportives), etc.

La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiquesporta el registre de les associacions de règim general. En queden excloses, perquè tenen registres específics, les associacions polítiques, les religioses, les esportives de competició oficial i les professionals que regulen drets laborals (sindicats i patronals).