Esports

Nous abonats a les piscines municipals

Durant el mes de febrer del 2019 la inscripció d'abonat anual de les piscines municipals estarà exempta del 50% de la taxa d'inscripció establerta.

Horaris i llocs per formalitzar les inscripcions

PISCINA MUNICIPAL DE SANTA EUGÈNIA - CAN GIBERT DEL PLA
Telèfon 972 237 306
De dilluns a divendres de 9 a 21 h
 

PISCINA COBERTA DE PALAU 
Telèfon 972 222 155
De dilluns a divendres de 9 a 21 h
 

Servei d’atenció a l’abonat/abonada:
A/e: abonats@ajgirona.cat

Procés d'inscripció

En el moment de la inscripció es lliurarà un resguard d'ingrés de "la Caixa" per fer efectiu el pagament corresponent a la quota d'inscripció i a la part proporcional de la quota anual. Un cop fet el pagament s’haurà de presentar aquest resguard a qualsevol de les piscines municipals per a la tramitació del carnet del titular i dels beneficiaris. Conjuntament amb el carnet es lliuraran els horaris d’obertura de les piscines així com les normes d’ús i recomanacions.
 

DOCUMENTS I DADES A PRESENTAR EN EL MOMENT D'INSCRIPCIÓ:

Cal omplir el full d'inscripció amb les dades personals dels titulars i beneficiaris (noms i cognoms, data de naixement, adreça, telèfon, DNI, adreça electrònica). S’han d’adjuntar fotocòpies de DNI i llibre de família, si escau.

Número de compte corrent per fer els càrrecs dels rebuts del proper any.

En el cas de tenir una discapacitat igual o superior al 33%, s'haurà d'aportar la documentació acreditativa.

En el cas de família monoparental o família nombrosa, s'haurà d'aportar el carnet oficial emès per la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat.

En el cas de tramitar un canvi de categoria individual a familiar, cal fer-ho de 9 a 14 h a les oficines de les instal·lacions. D’acord amb l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions municipals, la taxa es merita quan s’iniciï la prestació del servei i, a aquests efectes, s’entendrà que aquest inici es produeix amb la seva sol·licitud. Les quotes anuals previstes en aquesta ordenança es prorratejaran per mesos.
 

CATEGORIA QUOTA INSCRIPCIÓ QUOTA ANUAL
Juvenil (fins a 20 anys, any natural) 54,95 €  40,85 € 
Juvenil amb discapacitat1 (fins a 20 anys, any natural) 37,55 €  40,85 € 
Adult  75 €  111,30 € 
Adult amb discapacitat1 37,55 €  51,40 € 
Pensionista (a partir de 65 anys, any natural) 37,55 €  51,40 € 
Familiar3  99,90 €  190,50 € 
Familiar amb un o més membres amb discapacitat1 89,90 €  171,45 € 
Familiar3 monoparental o nombrosa2 99,90 €  171,45 € 
Familiar3 monoparental amb un fill/a2 99,90 €  136,90 € 
Familiar pensionista 
(titular a partir de 65 anys)
49,90 €  77,50 € 


NOTA: Preus vigents des del gener de 2019. Accés gratuït fins a 3 anys.

1 Grau de discapacitat igual o superior al 33%

2 El termini per sol·licitar el canvi de quota finalitzarà el dia 30 de gener de 2019.

3 Els beneficiaris de tos els abonaments familiars seran fins a 20 anys, any natural.
 

BAIXA com abonat/da a les piscines municipals

La vostra sol·licitud de baixa es farà efectiva aquest any sempre que s'hagi comunicat abans del 15 de desembre de l'any anterior. Podeu utilitzar el formulari de baixa que trobareu a continuació.

Avantatges que suposa ser abonat/abonada de les piscines municipals

Ús de les instal·lacions esportives municipals:

  • Accés en la piscina de Palau, Sta. Eugènia – Can Gibert del Pla i de la Devesa en tot el seu horari d’obertura.
  • Reducció en el preu per a l'ús de les pistes de tennis i pàdel de la Zona Esportiva la Devesa.
  • Ús gratuït de les pistes de tennis i vòlei platja de la zona esportiva de la Devesa.
  • Accés, mitjançant el pagament d'una quota, a la sala de musculació i al seu servei de tutoria de la piscina de Sta. Eugènia – Can Gibert del Pla.

Abonaments a les pistes de tennis i pàdel de la Zona Esportiva de la Devesa:

  • Reducció de quasi un 30% en la taxa d’inscripció com abonat/da a les pistes de tennis i de pàdel de la Zona Esportiva de la Devesa.

Activitats esportives municipals:

  • Reducció en el preu d'inscripció en les activitats esportives municipals que es porten a terme en pavellons i piscines municipals.

Ús d'instal·lacions d'altres entitats:

  • GEIEG. Reducció del 50% en el preu d’entrada per l'ús de les pistes d'atletisme, circuit de footing i altres instal·lacions del Complex Esportiu del GEIG de Palau, en la franja horària de 10 a 13 hores i de 15 a 17 hores.
  • Universitat de Girona. Ús de les pistes de tennis i de pàdel del Servei d'esports de la Universitat de Girona amb preu reduït.
Servei Municipal d'Esports
Veure en el plànol:

Bonificació de la quota anual d’abonats/ades a les piscines municipals per a persones amb pocs recursos econòmics que també requereixin d’una necessitat terapèutica

CONDICIONS:
 Es podrà sol·licitar durant tot l’any 
 Permetrà l’accés a les piscines de Palau i Santa Eugènia-Can Gibert del Pla
► Bonificació individual, no familiar

Reducció de les quotes anuals d'abonats/ades a les piscines municipals per les persones amb pocs recursos econòmics que també requereixin d'un certificat mèdic que especifiqui una necessitat terapèutica.

Les persones interessades en gaudir de la bonificació d'accés a les piscines municipals de Girona cal que presentin:

♦ Sol·licitud al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Girona
♦ Justificants dels ingressos de la unitat familiar sempre i quant no superin el barem
♦ Certificat mèdic

Tota la informació la trobareu als documents adjunts.