Esports

Activitats físicoesportives i aquàtiques
Curs 2019-2020

Encara sou a temps d'inscriure-us a les activitats amb places lliures

Aquesta oferta d’activitats esportives es porta a terme en els pavellons municipals, en les piscines municipals de Palau i de Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla, a la zona esportiva de la Devesa, al Centre Cívic Barri Vell, Espai Marfà, en centres escolars, en el CREC de Sant Daniel i Germans Sàbat -Taialà i a l'Escola Marta Mata.

Preinscripcions a les activitats esportives

Activitats amb places lliures del curs 2019-2020

NOVETAT! Inscripcions directes en les activitats amb places lliures. Serà en línia. Les persones interessades s’hauran d’apuntar elles mateixes.

IMPORTANT! Les persones que estiguin en reserva si es volen inscriure en alguna activitat amb places lliures caldrà primer que facin efectiva la baixa de l’activitat a on estiguin en reserva. No es pot estar en reserva i inscriure’s en una nova activitat del mateix grup.
 

ACTIVITATS AQUÀTIQUES

A30 - Curs de natació perfeccionament adults - dv (20.05 a 20.50 h) - Piscina de Palau

A33 - Aquafitness adults - dl/dc (20.05 a 20.55 h) - Piscina de Palau

A37 - Hidrogimnàstica (gent gran) - dv (09.20 a 10.10 h) - Piscina de Palau


ACTIVITATS FISICOESPORTIVES

F06 - Condicionament físic i esquena sana - dll/dc (09.10 a 10.00) - Pavelló Sta. Eugènia

F08 - Condicionament físic, to i gac - dll/dc (9.15 a 10.05) - Pavelló de Fontajau

F10 - Ioga - dt/dj (09.15 a 10.30) - Pavelló de Fontajau

F11 - Ioga - dt/dj (15.30 a 16.45) - Pavelló de Fontajau

F12 - Ioga - dt/dj (18.30 a 19.45) - Pavelló de Fontajau

F14 - Aerotó - dl/dc (20.00 a 20.50) - Pavelló de Fontajau

F16 - Pilates- dl/dc (21.00 a 21.50) - Pavelló de Fontajau

F21 - Condicionament físic, to i gac + aerotó - dll/dc (19.00 a 19.50) - Espai Marfà

F26 - Pilates - dj (20.40 a 21.30) - CC Barri Vell / Mercadal

F28 - Ioga - dl/dc (18.45 a 20.00) - Escola Marta Mata

F29 - Ioga - dl/dc (20.05 a 21.20) - Escola Marta Mata

F36 - Activitat fisica manteniment - dl/dc (20.00 a 20.50) - Escola Joan Bruguera

F43 - Activitat física de manteniment - dll/dc (20.10 - 21.00) Crec de Sant Daniel

F32 - Activitat fisica manteniment (gent gran) - dt/dj (18.00 a 18.50) - Escola Verd

F35 - Activitat fisica manteniment (gent gran) - dl/dc (19.00 a 19.50) - Escola Joan Bruguera 

Resum del calendari de preinscripció

Del 26 d'agost al 4 de setembre (ambdós dies inclosos): preinscripcions de les activitats a través del web www.girona.cat/inscripcions.

Divendres 13 de setembre: es farà pública l’assignació de places. Cal que les persones interessades consultin la resolució del sorteig.

Del 13 al 20 de setembre (ambdós dies inclosos): període per fer el pagament a La Caixa.

A partir del 17 de setembre i fins al 26 de setembre: NOVETAT! Inscripcions directes en les activitats amb places lliures. Serà en línia. Les persones interessades s’hauran d’apuntar elles mateixes.
IMPORTANT! Les persones que estiguin en reserva si es volen inscriure en alguna activitat amb places lliures caldrà primer que facin efectiva la baixa de l’activitat a on estiguin en reserva. No es pot estar en reserva i inscriure’s en una nova activitat del mateix grup.

Dilluns 1 d’octubre: inici de les activitats fisicoesportives i aquàtiques.


INFORMACIÓ DE LES PREINSCRIPCIONS 

IMPORTANT: és obligatori que llegiu amb atenció la informació següent abans de fer la preinscripció, per evitar malentesos i perquè sapigueu quins són els vostres drets i deures com a participants en les activitats esportives municipals.

Les preinscripcions a l’oferta municipal d’activitats esportives es faran a través del web de www.girona. cat/inscripcions. S’obrirà un període de preinscripció i, un cop acabat aquest període, es farà, mitjançant un sistema informàtic, un sorteig en aquelles activitats en què el nombre de preinscripcions superi les places disponibles.

Passos a seguir per formalitzar la preinscripció i assignació de places

 1. Cal entrar al web www.girona.cat/inscripcions, 26 d’agost al 4 de setembre (ambdós inclosos). No cal fer la preinscripció el primer dia a primera hora; mentre s’hagi fet dins el període assenyalat ja n’hi ha prou, ja que l’ordre de preinscripció no dona cap tipus de privilegi. En el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles es farà un sorteig.
   
 2. Un cop accediu al web del Servei Municipal d’Esports heu de registrar-vos amb un usuari i una contrasenya, que us permetrà accedir a les activitats. Amb un registre us podeu inscriure vosaltres i també inscriure els familiars directes (parella, fill/a, pare i/o mare) en les diverses activitats que s’ofereixen. Si ja esteu registrats/ades, caldrà que poseu el vostre correu electrònic (usuari) i la vostra contrasenya.
   
 3. Seguidament cal omplir les dades de la persona que vol fer l’activitat i escollir l’activitat. Podeu triar-ne una altra (en total dues), per ordre de preferència, per si no obteniu plaça a la primera que heu escollit. 
  El sorteig es farà sempre entre les preinscripcions de la primera opció. Si un cop fet aquest sorteig, no s’obté plaça a la primera activitat escollida, el programa informàtic buscarà si queden places lliures en la segona opció. Si tampoc hi ha places lliures, es queda com a reserva de la primera opció.
  ATENCIÓ: Si una mateixa persona vol inscriure’s a dues activitats diferents (per exemple aquafitness i ioga), caldrà que faci dues preinscripcions diferents.
   
 4. Cal que ompliu el formulari amb totes les dades que es demanen (la manca d’alguna d’aquestes informacions pot invalidar la preinscripció).
   
 5. Durant el període de preinscripció, amb el vostre usuari i contrasenya podreu anul·lar la preinscripció.
  IMPORTANT: si heu de fer un canvi en una preinscripció, cal anul·lar-la i fer-ne una de nova. 
  Les persones inscrites són les responsables en última instància de comprovar que la preinscripció s’hagi fet correctament.
   
 6. En cas que es detectin duplicitats de preinscripcions, només es donarà com a vàlida la darrera presentada i les anteriors no es tindran en consideració ni computaran.
   
 7. Finalitzat el període de preinscripció, per a aquelles activitats en què la demanda superi l’oferta de places disponibles, es farà un sorteig mitjançant un sistema informàtic aleatori.
   
 8. Per gaudir de la preferència com a abonat/ada* i ** al Servei Municipal d’Esports, cal haver-se donat d’alta abans de l’1 de juny de 2019 (les persones que s’hi hagin abonat a partir de l’1/06/2019 no tindran prioritat). Si es compleix aquest requisit d’antiguitat, a l’hora de fer el sorteig es donarà prioritat segons l’ordre següent:
  1. Haver fet un curs de familiarització amb el medi aquàtic de 3 anys (detallat al punt i).
  2. Ser abonats/ades a les piscines municipals i estar empadronats/ades a Girona.
  3. Estar empadronats/ades a Girona i no ser abonats/ades a les piscines municipals.
  4. Ser abonats/ades a les piscines municipals i no estar empadronats/ades a Girona.
  5. Aquells casos que no compleixen cap dels requisits dels quatre punts anteriors.

  *Aquesta preferència no s’aplica en els “passi de Palau”, ni en els abonaments de les piscines d’estiu de la Zona Esportiva de la Devesa.

  ** Els infants menors de 3 anys que vulguin fer una activitat i no tinguin carnet d’abonat/ada caldrà que es donin d’alta. Els infants de 3 anys que no estiguin inclosos en el carnet familiar no gaudiran del descompte com a abonat/ada. Per a qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb el Servei d’Esports abans de fer la preinscripció.


  Per als cursos amb necessitats especials es mantindran les prioritats en el sorteig segons aquest punt h.
   
 9. El fet d’haver estat inscrit/a en alguna activitat els anys anteriors no dona prioritat en el sorteig. Excepte per als nens/es de 4 anys, que tindran prioritat si durant el curs 2017-2018 (d’octubre de 2017 a maig de 2018) han fet un curs de familiarització amb el medi aquàtic de 3 anys. Els cursets fets durant els mesos d’estiu no comptabilitzen per a la prioritat.
   
 10. El 13 de setembre les persones interessades hauran de consultar la resolució de places mitjançant la pàgina web del sistema d’inscripcions amb el nom d’usuari i contrasenya al web www.girona.cat/inscripcions. Per aquest motiu és important tenir el correu electrònic actiu.
  IMPORTANT: el Servei Municipal d’Esports no informarà personalment a ningú sobre el resultat del sorteig. Cada persona inscrita té l’obligació de consultar-lo.
   
 11. Un cop assignades les places, el 13 de setembre es generarà la carta de pagament (codi de barres), per fer el pagament de l’activitat. Caldrà que les persones interessades entrin en el sistema d’inscripcions per fer el pagament en línia i/o es descarreguin el full de pagament.
  El període per fer el pagament a La Caixa és del 13 al 20 de setembre (ambdós dies inclosos).
  En cas que el pagament de l’activitat no es faci en aquest període establert, es perdrà la plaça automàticament.
  Es podrà fraccionar el pagament en dues vegades: primera fracció (60% del total des del dia 13 al 20 de setembre) i 2a fracció (40% restant des del 13 al 20 de novembre), excepte els cursets trimestrals d’activitat aquàtica per a nadons i prepart, i els cursets de gent gran d’un dia a la setmana.
   
 12. RENÚNCIA D’UNA PLAÇA ASSIGNADA: en el cas que hàgiu obtingut una plaça i vulgueu renunciar-hi, caldrà que ho notifiqueu per escrit amb un mínim de 4 dies d’antelació a l’inici de l’activitat al Servei Municipal d’Esports (mitjançant el formulari de baixa que estarà penjat al web ) per donar així l’opció a les reserves per ocupar la plaça vacant.
  IMPORTANT! En el cas que s’hagi efectuat el pagament de la inscripció, l’import només es retornarà en casos degudament justificats.
Servei Municipal d'Esports
Veure en el plànol:

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 1. Una inscripció queda formalitzada en el moment en què es fa el pagament a La Caixa amb la carta de pagament (codi de barres) o a través de la banca en línia.
  IMPORTANT: en cas que el pagament de l’activitat no es faci en el termini establert, es perdrà la plaça automàticament.
  Si no es vol gaudir de la plaça assignada, us demanem que ho comuniqueu al Servei Municipal d’Esports, per tal que una altra persona pugui ocupar-la. Cal tenir en compte el punt l, anterior.

   
 2. Les dades de la preinscripció seran les que es tindran en compte per generar el full de pagament. Un cop fet el càrrec no es podrà modificar cap dada que impliqui un canvi en el preu públic. (Per exemple: si a la preinscripció posa que no s’és abonat/ada al Servei Municipal d’Esports, un cop pagat el rebut, no es tornarà la diferència, encara que posteriorment se’ns comuniqui que sí que s’és abonat/ada).
   
 3. RENÚNCIA D’UNA PLAÇA ASSIGNADA: en el cas que una persona inscrita vulgui donar-se de baixa, és necessari i obligatori notificar-ho per escrit al Servei Municipal d’Esports (mitjançant el formulari de baixa que estarà penjat al web) per donar així l’opció a les reserves per ocupar la plaça vacant.
  Si la baixa voluntària es produeix amb un mínim de 4 dies d’antelació a l’inici de l’activitat (tal com s’indica en el punt l), i s’ha efectuat el pagament de la inscripció, l’import només es retornarà en casos degudament justificats.
  Si la baixa voluntària no es produeix en el temps establert anteriorment (amb un mínim de 4 dies d’antelació a l’inici de l’activitat), no es retornarà l’import abonat.
  Si la baixa es produeix un cop començada l’activitat no es retornarà l’import abonat.
   
 4. Si d’alguna activitat no s’ocupa el mínim de places establert, es pot anul·lar sense garantir plaça en un altre curset de característiques similars i/o iguals. En el cas que s’anul·li l’activitat es retornarà l’import abonat.
   
 5. Si no s’ha fet el pagament del preu públic establert, no es podrà accedir ni a la instal·lació ni a l’activitat, fins que no s’efectuï. Cal recordar el punt 1: en cas que el pagament de l’activitat no es faci en el termini establert, es perdrà la plaça automàticament.
   
 6. Un cop iniciada l’activitat no es retornarà l’import de la inscripció.
   
 7. Tenir un deute pendent amb el Servei Municipal d’Esports implicarà no poder inscriure’s en cap activitat d’aquest Servei. En els casos dels menors d’edat, el deute serà de la persona a nom de la qual s’expedeixi la corresponent liquidació del preu públic.
   
 8. Activitats amb places lliures: si en alguna activitat queden places lliures un cop acabat el període de preinscripció, hi haurà la possibilitat d'inscriure-s'hi.
  NOVETAT! Caldrà entrar en el sistema d'inscripcions i fer la inscripció en línia. Les persones interessades s'hauran d'apuntar elles mateixes.
  IMPORTANT! Les persones que estiguin en reserva si es volen inscriure en alguna activitat amb places lliures caldrà primer que facin efectiva la baixa de l'activitat a on estiguin en reserva. No es pot estar en reserva i inscriure's en una nova activitat.
   
 9. Assistència als cursos de nens i nenes de 3 a 10 anys. Durant el període d’octubre a desembre, a la tercera falta no justificada, es donarà de baixa l’infant i perdrà la plaça. Si hi ha reserves en el curs amb la plaça vacant, el Servei Municipal d’Esports es posarà en contacte amb qui correspongui. En aquests casos de baixa, i la consegüent pèrdua de la plaça, els nens/es dels cursets de 3 anys perdran la preferència si en el curs següent volen fer l’activitat de 4 a 5 anys.
   
 10. Les persones inscrites han de tenir l’edat mínima establerta i no poden excedir l’edat màxima en l’any en curs. El Servei Municipal d’Esports recomana i aconsella que les persones que s’inscriguin en qualsevol de les activitats ho facin segons les orientacions (edat, nivell, etc.) de la descripció de les activitats.
  IMPORTANT! Serà responsabilitat de la persona inscrita no respectar els consells del punt 10, exceptuant les activitats aquàtiques per a infants i joves (de 6 mesos a 17 anys) i els cursos d’adults (d’iniciació, intermedi, perfeccionament i clínic de natació) en què es donarà automàticament de baixa la persona inscrita si no pertany a la franja d’edat o al nivell que li pertoquen, i/o no reuneix els requisits que marca el curs, sense que se li garanteixi una plaça en un curs adient.
   
 11. Les persones inscrites en les activitats esportives municipals han de respectar les normes d’ús dels pavellons esportius i el reglament del servei de les piscines municipals, així com respectar el personal de la instal·lació i la mateixa instal·lació. Qualsevol anomalia comportarà la baixa i expulsió de l’activitat. Si s’arriba a produir la baixa i/o l’expulsió, no es retornarà l’import abonat.
   
 12. El Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Girona pot demanar el DNI o un altre document en qualsevol moment per comprovar l’edat i/o la identitat de la persona que fa el curs.
   
 13. Per a una pràctica fisicoesportiva segura i saludable s’aconsella fer-se un reconeixement mèdic abans de començar l’activitat i també controls periòdics.
   
 14. L’Ajuntament de Girona es reserva el dret de fer l’enregistrament sonor o d’imatges durant el desenvolupament de l’activitat amb finalitats de difusió i arxiu, i sempre d’acord amb la legislació vigent en matèria de dret d’imatge i de protecció de la intimitat de les persones. No obstant això, l’Ajuntament de Girona no es fa responsable de l’enregistrament sonor o d’imatges que facin terceres persones en activitats obertes al públic en general.