L'Estació

GARANTIA JUVENIL

Formació, experiència laboral i orientació per a joves d'entre 16 i 29 anys.

Objectiu:

La Garantia Juvenil té per objectiu la teva inserció al mercat de treball a mig i/o llarg termini mitjançant l’accés a recursos de formació, de pràctiques en empreses, d’experiències laborals, d’ informació i orientació i d’accés a ofertes de treball.

Què fem?

T’informem sobre tots els recursos als que pots accedir

T’orientem per a què puguis escollir quina és la millor opció segons els teus interessos i motivacions

T’acompanyem en el procés de decidir i d’accedir al recurs que més t’interessi

Requisits d’accés a la Garantia Juvenil

Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels estats que formen part de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s'hi els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.

Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.

Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol•licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

No haver treballat el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

No haver rebut accions educatives el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

No haver rebut accions formatives el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

Què has de fer?

Contactar amb nosaltres a:

L'ESTACIÓ ESPAI JOVE
C/Sta. Eugènia, 17 – 17005 Girona
972 22 25 65
estacio@ajgirona.cat
www.girona.cat/estacio
www.girona.cat/joventut

L'Estació Espai Jove
Veure en el plànol: