L'Estació

Servei de Treball

El Servei de Treball pretén incidir en les variables personals, formatives, motivacionals i de recursos que intervenen en la inserció laboral de persones joves a curt i llarg termini. L’objectiu és aprofitar al màxim el potencial que de forma natural hi ha en totes les persones, a més de lluitar contra la greu problemàtica de l’atur juvenil. Mitjançant mecanismes específics i la vinculació permanent amb el servei de formació, es treballa la millora ocupacional dels joves, aspecte que repercuteix positivament en el seu procés d’emancipació i en el conjunt de la societat i l’economia.

Què ofereix el Servei de Treball?


      Orientació individual

Té com a objectiu la millora d’ocupabilitat i el suport en la inserció al mercat de treball. Es porta a terme mitjançant un primer diagnòstic sociolaboral, l’orientació professional, la creació d’itineraris, el seguiment, l’atenció de consultes concretes, la derivació als recursos adients, l’orientació en aspectes formals, l’orientació en treball a l’estranger, l’orientació bàsica en autoocupació, etc.
 

      Servei d’orientació: treballa a Europa

Té com a finalitat la millora d’ocupabilitat i el suport en la inserció al mercat de treball europeu. Consisteix a fer una anàlisi del perfil de la persona usuària i proposar-li alternatives, donar-li informació, oferir-li assessorament segons el perfil que presenti, facilitar-li recursos, etc.
 

      Tallers de treball

Volen assolir la millora d’ocupabilitat i donar suport en aspectes laborals de forma grupal. Poden ser un complement a les sessions individuals o ser les sessions d’orientació mateixes. Són cursos de durada determinada d’aspectes relacionats amb el treball.
 

      Tallers/dinàmiques a altres centres

Per una banda, pretenen fomentar la formació com a itinerari per a l’ocupabilitat adequada de les futures persones treballadores. Per l’altra, donen a conèixer el mercat de treball i assessoren sobre com inserir-s’hi. Es tracta de dinàmiques i tallers adaptats a cada nivell i grup, mitjançant temàtiques com la necessitat de la formació en el mercat de treball actual i futur, les conseqüències de la baixa formació, les característiques del mercat de treball actual i les seves oportunitats, el procés per inserir-se en el mercat de treball, etc.
 

      Servei d’autoaprenentatge

Dissenyat per facilitar un espai que fomenti l’autonomia en la recerca de feina, la formació i altres aspectes que millorin l’emancipació juvenil. Es porta a terme mitjançant suport, orientació, motivació i organització per assolir l’objectiu, tant individual com grupal, dels usuaris i usuàries del servei en relació amb la recerca de feina, formació, cerca d’habitatge, etc.
 

      Assessorament i coordinació tècnica

Té l’objectiu de facilitar informació, fer un seguiment i oferir assessorament i orientació a tècnics sobre el seu treball com a educadors, orientadors i/o informadors en relació amb el món laboral i els seus usuaris. Es treballa a partir de la comunicació, reunions, treball comú, etc.
 

      Borsa de treball i formació (SMO)

L’objectiu és donar accés a candidates i candidats joves a ofertes de treball i formació per fomentar la seva inserció laboral i/o formativa a través del Servei Municipal d’Ocupació (SMO), de la prospecció del teixit empresarial del territori, de la facilitació d’informació sobre ofertes, de la selecció de les persones candidates, de la intermediació, del seguiment dels joves a les empreses i de cursos ocupacionals.
 

      Formacions per a joves

L’objectiu és donar suport formatiu per a la millora de l’ocupabilitat. Així doncs, es treballen àmbits com la formació en l’autoocupació, el màrqueting personal, l’alfabetització digital, el coaching...
 

On?

Servei amb cita prèvia a:

L’Estació Espai Jove
Santa Eugènia, 17
17005 Girona
Tel. 972 22 00 70
estacio@ajgirona.cat
www.girona.cat/estacio
www.girona.cat/joventut

Programa de Garantia Juvenils  per a joves de 16 a 29 anys

L'Estació Espai Jove
Veure en el plànol: