Girona

Premi d'emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona

Bases aprovades definitivament.
Convocatòria 2019 properament.

El Premi d’Emprenedoria de l'FP de la ciutat de Girona té per finalitat reconèixer i promoure l’esperit emprenedor i innovador dels i de les estudiants de cicles formatius de la ciutat, com a llavor de futures iniciatives d’emprenedoria empresarial a la ciutat.

Aquest premi és una iniciativa de la Taula d'Empresa, Indústria i Ocupació de l’Agència de Promoció Econòmica en col·laboració amb el Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona, que pretén fomentar els valors de l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i impulsar la generació d’idees que contribueixin a respondre a les necessitats reals i potenciar oportunitats de negoci que puguin convertir-se en productes o serveis per al desenvolupament socioeconòmic del territori.

Categories

S’estableixen tres categories:

Millor projecte d’emprenedoria, per seleccionar la millor idea i més viable.

Millor projecte col·laboratiu, per seleccionar el millor projecte col·laboratiu entre estudiants de diferents especialitats formatives.

Millor projecte d’impacte social, per seleccionar el projecte amb major impacte social.

Requisits

Poden participar en aquest premi, mitjançant la presentació d’un pla d’empresa en què constin els membres promotors i el centre de formació professional, les persones següents:

L’alumnat matriculat el curs actual en cicles formatius de grau mitjà i/o grau superior dels centres de formació professional de Girona.

L’alumnat matriculat en els programes de formació i inserció (PFI) i formació professional bàsica en centres de la ciutat de Girona.

Els projectes han de ser tutoritzats des dels centres educatius corresponents.

Import

L’import del premi atorgat és de 1.500 € - 500 € per a cadascuna de les categories premiades—, que s’atorgarà al centre de formació professional de l'equip guanyador, per tal que s’inverteixi en iniciatives o recursos d’impuls de l’emprenedoria en els departaments o àrees d’emprenedoria dels centres educatius.

Bases reguladores

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 22 de març de 2019, va adoptar entre d'altres l’acord d’aprovar les Bases reguladores de la convocatòria del Premi d'Emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona.

Es sotmeten les bases a informació pública durant el termini de vint dies hàbils, mitjançant la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Girona i al web municipal. Transcorregut el termini fixat sense que s'hi hagin presentat al·legacions, les bases quedaran definitivament aprovades, i es publicarà un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona en què constarà el seu caràcter definitiu. 

Girona emprèn
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme i Ocupació

 • Adreça:

  Girona emprèn
  Edifici CIL (Centre d'Iniciatives Locals)
  C. Tarragona, 40
  17005 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 104 316

 • Horari:

  De dilluns a divendres de 9 a 15 h

 • A/e:
 • Web:
Veure en el plànol: