Girona

Dades de residus

MEMÒRIA 2014

El Servei de neteja viària i recollida de residus, així com el Servei de deixalleria els realitza l’empresa mixta Girona+Neta, constituïda per Fomento de Construcciones y Contratas S.A. i l’Ajuntament de Girona d’ençà el 9 de desembre de 2011.

Els residus recollits enguany pel conjunt dels serveis municipals ha augmentat un 3,54% en comparació amb les dades del 2013.

S’han recollit de forma selectiva el 45,23% dels residus generats, que representa un increment de la recollida selectiva del 26,63% respecte l’any anterior.

Aquest increment és degut a que s’ha augmentat molt el nombre de contenidors de recollida selectiva, amb un apropament dels contenidors de paper i cartró i envasos a pràcticament la totalitat d’àrees d’aportació.

Enguany ha augmentat la generació de residus per habitant i dia que va passar de 1,06 Kg/habitant i dia el 2013 a 1,09 per habitant i dia el 2014.

Comparativa de residus (Tn)

Tones recollides

% per fracció

La recollida selectiva

Aquest any 2014, la recollida selectiva realitzada a través de contenidors i deixalleries ha augmentat un 26,63%. S’ha incrementat la quantitat recollida de totes les fraccions, exceptuant la quantitat d’envasos, que s’ha reduït possiblement degut a que les boques dels nous contenidors són més petites per evitar l’abocament d’impropis.

El mes de juny del 2014 es va introduït per primera vegada la recollida selectiva de residus al Barri Vell i Mercadal. Es tracta d’una recollida manual que permet recollir diàriament les fraccions de resta i orgànica, més una fracció selectiva de forma alterna.

Aquest sistema de recollida consisteix en que diàriament i segons un calendari establert de recollida selectiva, es disposen els cubells de 360 litres en 32 punts del Barri Vell i Mercadal, de les 20 a les 23 hores.

Evolució de la recollida selectiva

Gràfic de l'evolució de la recollida selectiva

Evolució de la recollida selectiva 2012-2014 (Tn)

La fracció orgànica

Aquest any s'han recollit 7.724 tones de matèria orgànica. En comparació amb l'any passat s'ha incrementat un 57,64%, degut a un increment de la participació probablement perquè els nous contenidors d'orgànica són més còmodes d'obrir que els antics. Cal també tenir en compte que s'ha introduït la recollida de la fracció orgànica al Barri Vell i Mercadal durant el 2014.

La brossa orgànica recollida dels contenidors de color marró es transporta a la planta de compostatge de Solius. Aquí se sotmet durant unes 10 setmanes al compostatge, procés de descomposició microbiològica, per obtenir-ne compost.

La fracció orgànica

El paper i el cartró

La quantitat de paper i cartró recollits durant el 2014 ha augmentat un 10%. S'han recollit 2.470 tones. Aquestes tones provenen tant de la recollida en contenidors i cubells del Barri Vell i Mercadal, com de la recollida comercial del paper i cartró dels comerços. El paper i cartró recollit es transporta a la planta del recuperador TIRGI.

El paper i el cartró

Els envasos lleugers

Aquest any 2014 s’han recollit 1.386 tones d’envasos, el que representa un 22,71 % menys respecte l’any anterior. Aquesta reducció en la recollida d’envasos pot ser deguda a que les boques dels nous contenidors són més petites per evitar l’abocament dels residus que no es consideren envasos.

Els diferents tipus d'envasos es porten a la planta de classificació i triatge de Celrà, on es trien manualment, es compacten i es transporten a les empreses per a la seva valorització.

Així mateix, es col·labora amb l’Associació Duchenne Parent Project en la recollida de taps de plàstic, mitjançant el buidat d’un contenidor ubicat al carrer Josep Ma. Gironella, que es buida aproximadament un cop al mes. Els beneficis de la valorització d’aquest material es destina a aquest projecte.

Els envasos lleugers

El vidre

Aquest any s’han recollit 1.898 tones de vidre. Ha augmentat un 12,40% respecte l’any anterior degut a l’increment del nombre de contenidors. En el sector del Barri Vell i Mercadal està implantada la recollida de vidre comercial adreçada als bars i restaurants.

El vidre que es recull dels contenidors de color verd es transporta a les instal·lacions de reciclatge de Santos Jorge a Mollet del Vallès.

El vidre

La resta

Aquest any 2014 s'han recollit 21.274 tones de resta, un 9,83% menys respecte l'any anterior. Continua, tot i que amb menys intensitat, la dinàmica descendent iniciada en el 2005. D'aquestes, 433 tones han anat a abocador i 20.841 tones a la incineradora de Campdorà.

La resta

Les deixalleries

Es disposa de dues deixalleries fixes, una al Polígon Industrial Mas Xirgu i l’altra al polígon industrial de Sarrià de Ter, així com dues deixalleries mòbils, amb un calendari establert itinerant per tots els barris.

Alguns residus, donades les seves característiques de volum, toxicitat o raresa, no poden anar a qualsevol contenidor de la via pública i requereixen una recollida específica per garantir-ne el seu adequat tractament.

Durant aquest any, un total de 1.723 habitatges han fet 6 o més visites a les deixalleries de Girona. Obtenen, així, la bonificació d’un 15% de la taxa d’escombraries. L’any passat, uns 1500 habitatges van obtenir aquesta bonificació (223 habitatges menys que aquest any).

Visites a la deixalleria

Evolució de la recollida de residus a la deixalleria (Kg)

Voluminosos

La recollida de mobles i voluminosos durant el 2014 ha estat de 1.875 tones. Això equival a un 26,25% més que l'any anterior.

Els mobles i voluminosos es porten a la planta de triatge de TIRGI a Celrà, on es seleccionen els materials recuperables com ferro i fusta. La resta no aprofitable es transporta a l'abocador de Solius.

Recollida de mobles i voluminosos (Kg)

Roba

La recollida de roba en contenidors situats a la via pública la porta a terme l’empresa d’inserció EI ADAD L’ENCANT, SLU que pertany a la Cooperativa Roba Amiga, i té per objectiu la inserció social i laboral de persones amb risc d’exclusió.

El mes de desembre es va iniciar el servei de recollida domiciliària de roba usada per part d’aquesta entitat, per a aportacions de més de 10 kg, per tal de facilitar als ciutadans el lliurament i reciclatge de la roba, i alhora garantir la bona qualitat del material. Es van realitzar 20 recollides a domicilis amb un total de 325 kg recollits.

Enguany, en els 37 contenidors instal·lats a la ciutat, s’han recollit 139.280 Kg de roba, el que representa 36.906 kg més que l’any anterior.

Piles i llaunes

L’empresa Ecologia y Medio Ambiente Integrados SL (Eco-pil) té instal·lats 5 contenidors de piles davant el Centre Cívic Pont Major, Centre Cívic Ter, Centre Cívic Pla de Palau, Centre Cívic St. Narcís i Centre Cívic Sta. Eugènia. D’aquests, durant l’any 2014 s’han recollit 590 Kg de piles.

L’empresa Blipvert té repartits per diversos carrers de Girona 25 contenidors per recollir piles i llaunes. A través d’aquests elements, durant l’any 2014 s’han recollit 1.131 Kg de piles (un total de 58.050 unitats). Pel que fa a les llaunes, s’han recollit 160 Kg (9.600 unitats).

D’aquests, durant l’any 2014 s’han recollit 1.721 Kg de piles a Girona, 677 kg més que l’any 2013.

Tractament dels residus

L’empresa municipal Tractament de Residus i d’Aigües Residuals de Girona, SA, TRARGISA té encomanada el tractament de bona part dels residus municipals, la facció resta, el paper i cartró, els envasos lleugers, el vidre i els voluminosos.

La fracció orgànica es gestiona a través de la planta de compostatge del Consorci per al Condicionament i la Gestió del Complex del Tractament de Residus de Solius.

Els residus de les deixalleries es gestionen a través dels diferents gestors autoritzats.

La major part de la fracció resta, es tracta a la planta incineradora amb valorització energètica de Campdorà. L’excedent d’aquesta fracció, que per limitació de la seva capacitat no pot tractar la planta, es transporta a l’abocador de Solius.

Les fraccions de paper i cartró, envasos lleugers, vidre i voluminosos, es transporten a diferents gestors autoritzats per el seu reciclatge.

Tractament finalista

El 54,77% dels residus generats a Girona durant el 2014 han estat destinats a tractament finalista com la incineració amb recuperació energètica i la disposició en abocador controlat. La incineradora de Campdorà ha processat 20.841 tones de resta i només 433 tones s’han portat a abocador.

Durant el 2014 la quantitat de residus destinats a tractaments finalistes respecte l’any anterior s’ha reduït en 2.318 tones.

Tractament finalista

A la planta incineradora de TRARGISA es gestionen els residus procedents dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter i el procés genera electricitat i subproductes.

Balanç de materials

Recuperació

El 45,23% dels residus (17.568 tones) generats a la ciutat s’han portat a alguna planta de tractament.

Tractament dels residus (en Tn)

Valoració econòmica

La gestió dels residus generats a Girona l’any 2014 ha costat 6.994.390 euros. Part dels recursos que es destinaven a la recollida de residus, s’han traspassat a la neteja viària, gràcies a l’optimització del servei que ha permès la implantació de la recollida amb càrrega lateral.

Globalment s’han gestionat 1.329 tones més de residus que l’any anterior, i alhora s’ha reduït en 2.318 tones la quantitat de rebuig recollida, el que vol dir que s’ha augmentat la recollida selectiva a la ciutat en 3.647 tones de les diverses fraccions de residus en relació a les dades de 2013. Els costos de tractament de residus s’han incrementat en 188.732 euros, tot i els majors ingressos pel reciclatge de residus, degut a que el cost de tractament de la fracció orgànica a la planta de compostatge s’ha incrementat sobtadament en un 40%.

El tractament de la fracció resta està gravat pel cànon d’abocador i pel cànon d’incineració per a cada un dels tractaments finalistes. La recollida i tractament de la fracció orgànica està bonificada pel retorn del cànon d’abocador.

El paper i cartró recollit es ven a un recuperador i té una aportació del sistema integrat de gestió d’envasos ECOEMBES. Els envasos lleugers es lliuren a la planta de triatge i el sistema integrat de gestió d’envasos ECOEMBES compensa part del cost a l’ajuntament. El vidre es lliura al sistema integrat de gestió de vidre ECOVIDRIO i aquest compensa a l’Ajuntament.

Valoració econòmica