Girona

Dades de residus

Els residus recollits pel conjunt dels servei municipals ha disminuït un 4,78% en comparació amb el 2011. S’han recollit de forma selectiva el 36,66% dels residus generats, que representa 0,79 punts menys que l’any passat. Aquest descens de recollida selectiva es pot atribuir bàsicament a la disminució del paper i cartró recollit atès que persones i organitzacions alienes al servei fan la seva recollida. Un any més continua la reducció de la generació residus per habitant i dia. Aquet any 2012 la generació de residus per càpita ha estat de 1,11 kg per habitant i dia.

Evolució històrica dels residus

Tractament finalista

El 64% dels residus generats a Girona durant el 2012 han estat destinats a tractament finalista com la incineració (55,99%) i la disposició en abocador controlat (7,25%). La incineradora de Campdorà ha processat 22.079 tones de rebuig i 2.984 tones s’’han portat a abocador. Durant el 2012 la quantitat de residus destinats a tractaments finalistes respecte l’’any anterior s’’ha reduït en 1.278 tones.

Tractament finalista

Recuperació

El 36% dels residus (14.204 tones) generats a la ciutat s''han portat a alguna planta de tractament.

Recuperació

La recollida selectiva

Aquest any 2012, la recollida selectiva realitzada a través de contenidors i deixalleries ha disminuït en un 6,57%. Ha disminuït la quantitat recollida de totes les fraccions, destacant la quantitat recollida de paper.

Memòria 2012. Recollida selectiva

Altres recollides

Alguns residus, donades les seves característiques de volum, toxicitat o raresa, no poden anar a qualsevol contenidor de la via pública i requereixen una recollida específica. La deixalleria és el lloc més adequat per tots aquests residus.

Els establiment comercials que venen piles, fluorescents, bombetes, aparells electrònics, mobles, així com les farmàcies amb els medicaments, estan obligats a acceptar els que portin els ciutadans en el moment de la compra d’un de nou, en aplicació de l’ordenança de gestió de residus de Girona.

Les activitats econòmiques poden fer ús de la deixalleria però estan subjectes a límits i preus públics en funció del residu aportat.

Memòria 2012. Altres recollides

Des de l ’ entrada en funcionament de la xarxa de deixalleries de Girona fins l’any 2012, 9.284 habitatges han fet un total de 6 o més aportacions anuals, obtenint la bonificació de la taxa de les escombraries. Aquest any la bonificació continua sent del 15% de la taxa d’escombraries. Uns 1.400 habitatges rebran aquesta bonificació.


Participació a les deixalleries mòbils

Durant aquest any 2012 les dues deixalleries mòbils han rebut 4.807 visites. Aquesta disminució es deu a que des del mes de març fins al juny les dues deixalleries mòbils van estar tancades i es va aprofitar per fer-ne manteniment i canvi d'imatge.

Memòria 2012. Participació a les deixalleries mòbils

La deixalleria de Sarrià de Ter, va rebre 2.455 visites de ciutadans de Girona. La de Girona 16.887 visites.

El total de visites que van rebre les deixalleries tant fixes com mòbils van ser 24.149 visites durant l'any 2012.


Mobles i voluminosos
Els mobles i voluminosos recollits durant el 2012 han estat de 1.607 tones. Això equival a un 8,7% menys que l'any anterior. El servei de recollida de voluminosos es presta en menys de 48 hores i permet evitar situacions d'abocaments incontrolats.

Memòria 2012. Voluminosos


La roba

Imatge d'un contenidor de robaLa recollida de roba en contenidors situats a la via pública la porta a terme l'empresa d'inserció EI ADAD L'ENCANT, SLU que pertany a la Cooperativa Roba Amiga, i té per objectiu la inserció social i laboral de persones amb risc d'exclusió. La seva activitat principal és la venda d'articles de segona mà a les botigues de segona mà, la exportació de roba a països d'Àfrica, Amèrica Llatina i països de l'est, i el reciclatge de la roba no reutilitzable per elaborar productes com drap i borra, a més de la recollida de voluminosos i la venda de mobles, electrodomèstics, llibres i altres objectes. Enguany, amb els 47 contenidors, s'han recollit 131.227 Kg de roba a Girona, 2.876 Kg més que l'any anterior.


Piles i llaunes

Imatge d'un contenidor de piles i llaunesL'empresa Blipvert té repartits per diversos carrers de Girona 25 contenidors per recollir piles i llaunes. A través d'aquests elements, durant l'any 2012 s'han recollit 660 Kg de piles (un total de 33.000 unitats). Pel que fa a les llaunes, s'han recollit 155 Kg (9.300 unitats). L'empresa Ecologia y Medio Ambiente Integrados SL (Eco-pil) té instal·lats 5 contenidors de piles davant el Centre Cívic Pont Major, Centre Cívic Ter, Centre Cívic Pla de Palau, Centre Cívic St. Narcís i Centre Cívic Sta. Eugènia. D'aquests, durant l'any 2012 s'han recollit 580 Kg de piles. El total de piles recollides a Girona és de 1.240 Kg.

Valoració econòmica

La gestió dels residus generats a Girona l ' any 2012 ha costat 7.823.647 euros (698.464 euros més que l'any anterior).Ha augmentat el cost de la recollida (10,22%) i també el cost del tractament (8,11%).

El tractament de la fracció resta està gravat pel cànon d'abocador i pel cànon d'incineració per a cada un dels tractaments finalistes. La recollida i tractament de la fracció orgànica està bonificada pel retorn del cànon d'abocador.

El paper i cartró recollit es ven a un recuperador i té una aportació del sistema integrat de gestió d'envasos ECOEMBES.

Els envasos lleugers es lliuren a la planta de triatge i el sistema integrat de gestió d'envasos ECOEMBES paga a l'ajuntament.

El vidre es lliura al sistema integrat de gestió de vidre ECOVIDRIO i aquest paga a l'ajuntament.

Memòria 2012. Valoració econòmica

Deixalleria Virtual

Imatge del webDes del juny de 2006 que el web www.deixalleriadegirona.org està en funcionament. Un dels serveis que ofereix aquest web és un espai d'ofertes i demandes on els ciutadans poden intercanviar o regalar tot tipus d'objectes amb l'objectiu d'allargar al màxim la seva vida útil. Fa sis anys i mig aquest web està operatiu i, fins l'actualitat, s'hi ha registrat un total de 1087 usuaris.

 

Imatge del mercat d'intercanviMercats d'intercanvi

Per setè any consecutiu, des de l'Àrea de Sostenibilitat i amb la col·laboració de les associacions i entitats dels barris, s'ha continuat amb la iniciativa de celebrar els Mercats d'Intercanvi. També s'ha tingut la col·laboració de la Xarxa de Centres Cívics de l'Ajuntament.

 

Aquest any 2012 s'han celebrat 6 mercats. Alguns d'ells, a part de ser mercats d'intercanvi han estat també mercats de segona mà. Es valora molt positivament aquesta nova modalitat. Durant el més de desembre també es va celebrar un mercat d'intercanvi i de segona mà només de joguines.

Participació ciutadana: Avisos i suggeriments

Els ciutadans de Girona tenen la possibilitat de fer arribar a l 'Ajuntament qualsevol incidència, anomalia o suggeriment a través de la Bústia d'Avisos.

Els Serveis Tècnics prenen les mesures necessàries per a poder donar resposta a aquesta demanda ciutadana. També es pot fer arribar la incidència o suggeriment a través del telèfon o d'instància.

Aquest any 2012 s'han rebut un total de 588 avisos i suggeriments (67 més que l'any anterior). D'aquests, un 63% es referien a la neteja dels carrers de la ciutat i el 22% feien referència a l'estat dels contenidors.

Gràfic dels avisos 2012