Girona

On van els meus residus?

Paper i cartró

El paper es transporta a les instal·lacions del tractador Tirgi de Celrà per premsar-lo i fer-ne bales. Aquestes bales es porten a una fàbrica que es dedica al reciclatge de paper. Aquí el material es tritura i remulla per tal que sigui més fàcil extreure'n les tintes. La pasta que s'obté ja és útil per fer paper reciclat.

Vidre

El vidre que es recull dels contenidors de color verd es transporta a les instal·lacions de classificació Santos Jorge de Mollet del Vallès, que com a tractador autoritzat portarà el vidre a una fàbrica recicladora d'aquest material. Els vidres se separen per colors i posteriorment s'esmicolen. Tot seguit es treuen les impureses, com ara taps, plàstics i etiquetes, amb diferents sistemes. El vidre ja està a punt per fondre i transformar-lo en qualsevol objecte de vidre reciclat.

Envasos lleugers

Els diferents tipus d'envasos es porten a la planta de classificació i triatge de Celrà, on es trien manualment, es compacten i es transporten a les empreses de reciclatge.

Fracció orgànica

La brossa orgànica recollida dels contenidors de color marró es transporta a la planta de compostatge de Solius. Aquí se sotmet durant unes 10 setmanes al compostatge, procés de descomposició microbiològica, per obtenir-ne compost.

Fracció de rebuig

Es porten a la incineradora de Campdorà gestionada per Trargisa. La planta de tractament situada a Campdorà aprofita l’energia calorífica de la incineració del rebuig per generar energia elèctrica que s’aboca a la xarxa de distribució. Aquest any s’han produït 7.039.300 kW h que bàsicament s’han utilitzat pel propi funcionament i el de la planta depuradora.

Altres residus i residus especials

A causa de les seves característiques, hi ha una sèrie de residus la recollida dels quals no es fa a la via pública. En alguns casos cal anar a la deixalleria, en altres cal demanar hora i en altres, com el dels electrodomèstics o els medicaments, s'ha de deixar el residu al mateix establiment on s'ha comprat el producte que l'ha generat.

A la Deixalleria s'hi pot portar:

Residus perillosos: bombetes i fluorescents, esprais, bateries de cotxe, piles, pintures i dissolvents, neveres i frigorífics, olis minerals, radiografies, tòners i medicaments.

Altres residus: pneumàtics, ferralla, electrodomèstics, olis vegetals, vegetals i podes, mobles vells, runa i restes d'obres, tèxtil, ampolles de cava i també si voleu paper i cartró.

Tractament de residus i aigües residuals de Girona, SA (TRARGISA)
Veure en el plànol: