Igualtat

Informes d'impacte de gènere

Els informes (o estudis) d’impacte de gènere són un dels mecanismes per garantir el dret a la igualtat efectiva a l’administració municipal. La seva finalitat és integrar la perspectiva de gènere a actuacions concretes, analitzant les diferències de gènere en cada cas. Estan regulats per l’article 8 del Reglament de les polítiques municipals d'igualtat de gènere (2016).

Llista positiva de processos resolutius que han d’incorporar un informe d’impacte de gènere de caràcter preceptiu no vinculant:

 1. Normativa general referent a matèries i polítiques previstes a la Llei 17/2015, d’igualtat de dones i homes.
 2. Convocatòries de proves selectives per a l’accés a l’ocupació municipal.
 3. Plecs de bases administratives generals de contractació.
 4. Convocatòries públiques de subvencions, cessions d’equipaments i ajuts similars, i les seves bases.
 5. Convocatòries de figures o processos de participació ciutadana, en el seu disseny.
 6. Plans funcionals dels serveis.
 7. Projectes de protocols d’actuació d’intervencions socials personals, familiars o comunitàries.
 8. Projectes de plans ocupacionals.
 9. Projectes de programació sociocultural per a la ciutadania.
 10. Projectes de recurs educatiu.
 11. Projectes d’acció formativa, tant les de formació contínua del personal com les obertes a la ciutadania.
 12. Projecte de perfil professional per a un lloc de treball de la Relació de Llocs de Treball.
 13. Memòries de serveis que s’hagin de fer públiques.
 14. Disseny d’una aplicació informàtica, o d’una base de dades, que afecti persones.
 15. Projectes de manual de processos, o aplicacions de la norma ISO-9001 al servei.
 16. Cartes de serveis.
 17. Disseny metodològic d’un estudi contractat de matèria social, abans de l’inici de la recerca.
 18. Disseny de productes turístics, d’esdeveniments turístics o de promoció turística, comercial o econòmica.
 19. Projectes de revisió del planejament urbanístic general i de figures de planejament derivat.
 20. Altres projectes de plans i programes referents a l’acció municipal, pels que o bé una norma general, o bé una àrea, regidoria o grup polític, demani informe.

Llista negativa de processos resolutius pels que no cal informe d’impacte de gènere:

 1. Aquells que un informe anterior justifiqui degudament l'absència de rellevància des del punt de vista del gènere.
 2. Les normes generals que o bé tinguin un caràcter essencialment organitzatiu, o bé que l'objecte sigui refondre normes ja vigents, o bé que tinguin com a objecte modificar altres normes ja vigents, llevat que la modificació resulti substancial pel que fa a la situació de dones i homes.

Aquestes dues llistes podran ampliar-se per acords de la Junta de Govern Local.

Informes o estudis d’impacte de gènere realitzats:
 

ANY 2018

ÀMBIT EXPEDIENT DOCUMENT
Cultura Bases específiques de les subvencions Amplia Cultura(o) Icona pdf
Cultura Bases dels ajuts Girona KREAS Icona pdf
Educació Beca Girona Premi d'Europa per a projectes i iniciatives d'interès social, educatiu i solidari que reforcin els lligams i el sentiment de pertinença europea Icona pdf
Educació Bases Jocs Florals 2018, primària i secundària Icona pdf
Esports Modificació del Reglament de les piscines municipals de Girona Icona pdf
UMAT Modificació del Reglament de la Comissió de Nomenclàtor Icona pdf

 

Avaluació dels informes d'impacte de gènere 2018

 

 

ANY 2017

ÀMBIT EXPEDIENT DOCUMENT
Seguretat Plec de condicions del centre coordinador d'emergències Icona pdf
Serveis Socials Plec de condicions dels centres oberts Icona pdf
Serveis Socials Plec de condicions del servei de teleassistència Icona pdf
Esports Subvencions a curses solidàries Icona pdf
Esports Subvencions a entitats esportives Icona pdf
Biblioteques Subvencions a centres educatius Icona pdf
Biblioteques Subvencions per a biblioteques escolars als centres educatius de Girona Icona pdf
Dinamització Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la colla castellera Marrecs de Salt Icona pdf
Sostenibilitat Pla d'Actuació pel Clima i l'Energia Sostenible de Girona (PACES) Icona pdf
Educació Protocol d'actuació per a l'atenció i erradicació de l'absentisme escolar a la ciutat de Girona Icona pdf
Dinamització Bases reguladores de la convocatòria específica per a la concessió de subvencions per a l'organització de festes majors i carnestoltes als diferents barris i sectors de la ciutat de Girona Icona pdf
Seguretat Projecte de reglament del Consell Municipal de Seguretat de l'Ajuntament de Girona Icona pdf
Ocupació Qüestionaris de l'enquesta "Mercat de treball a la ciutat de Girona Icona pdf
Serveis socials Programa social de les Pedreres Icona pdf
Habitatge Esborrany de Protocol d'actuació dels serveis municipals en ocupacions irregulars Icona pdf
Règim interior Projecte de "Reglament de la Mesa General de Negociació conjunta del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Girona" Icona pdf
UMAT Criteris tècnics per la classificació del nomenclàtor del carrerer des de la perspectiva de gènere Icona pdf

 

Avaluació dels informes d'impacte de gènere 2017

 

 

ANY 2016

ÀMBIT EXPEDIENT DOCUMENT
UMAT Reglament de creació i funcionament de la comissió del nomenclàtor i del procediment per a l'assignació de denominacions de carrers del municipi de Girona Icona pdf
Educació Reglament del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona  Icona pdf
SAGGID Plec de clàusules de prescripcions tècniques per a la contractació de la prestació de serveis d'acolliment diurn per a gent gran a la ciutat de Girona Icona pdf
Esports Disseny actual del pla de treball "MIEM" i reflexió estratègia de l'esport a Girona Icona pdf
Ocupació Reglament del Servei Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament de Girona  Icona pdf
Sostenibilitat Reglament de la Taula Municipal de Sostenibilitat Icona pdf
Ocupació Bases de subvencions del programa Girona Actua Icona pdf
Turisme Codi ètic de la Fundació Fira de Girona Icona pdf
Cooperació Reglament del Consell de Solidaritat i Cooperació Icona pdf
Turisme Bases reguladores de la participació a la 61a edició de “Girona Temps de Flors 2016 Icona pdf
Sostenibilitat Ordenança municipal reguladora de la prestació de serveis funeraris en el municipi de Girona Icona pdf
Sostenibilitat Ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions de l’exercici de la seva activitat al terme municipal de Girona Icona pdf
Igualtat Pla municipal d’igualtat 2016-2019 Icona pdf

 

Avaluació dels informes d'impacte de gènere 2016