Incidències

Avís a professionals (i persones que els/les representen), personal d'administracions públiques i representants d'entitats i associacions

A partir del 15 de novembre, aquest Ajuntament només acceptarà la documentació que es tramiti de forma electrònica procedent dels subjectes definits al punt 2 de l'article 14 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Atenent el que ordena l’article 14 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

Article 14. Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

1. Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques pot ser modificat per aquella en qualsevol moment.

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col•legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

3. Reglamentàriament, les administracions poden establir l’obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.

Així doncs, si es presenta un escrit de forma presencial al registre d’entrada, es procedirà a requerir que en el termini de 10 dies, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació, s’esmeni la sol·licitud presentada i procedeixi a fer la seva presentació electrònicament a través del a seu electrònica municipal, de conformitat amb l’apartat 4 de l’article 68 en relació amb els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la llei.

En cas de no fer-ho es donarà per desistida la sol•licitud en els termes previstos a l’article 21 de l’esmentada llei.
 

REGISTRE ELECTRÒNIC

INSTRUCCIONS: per a la petició d'un certificat electrònic per a entitats