Jornades

Notícies

L'Ajuntament de Girona lliura la primera Beca Premi d'Europa a l'Institut Santiago Sobrequés
28/11/2017  |  L'acte ha donat el tret de sortida a la segona edició de la Setmana de la Ciutat Educadora. La beca, que està dotada amb 10.000 euros, tindrà continuïtat els propers anys.

Beca Premi d'Europa 2017

El termini de justificació finalitzarà el 30 de maig de 2018.

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de la Beca Premi d’Europa. L’objectiu d’aquesta beca és promoure i incentivar el desenvolupament de projectes i iniciatives d’interès social, educatiu i solidari que reforcin els lligams i el sentiment de pertinença europea amb la voluntat de:

a) Fomentar el coneixement de la realitat europea entre la joventut gironina

b) Promoure el compromís dels joves gironins amb Europa

c) Incentivar la producció de materials educatius orientats al coneixement d’Europa

d) Treballar els valors de les llibertats democràtiques, defensa dels drets humans i cultura de la pau

e) Motivar el treball en equip

La convocatòria és totalment oberta a totes les temàtiques que tinguin aquests objectius.

Destinataris

Els destinataris d’aquesta beca són els centres educatius de la ciutat de Girona que imparteixen l’educació secundària obligatòria (ESO). La presentació de la proposta l'efectuarà el consell escolar del centre.

Sol·licituds i terminis de presentació

El termini per a la presentació de la sol·licitud i documentació va ser el dia 30 de juny de 2017.

La presentació de sol·licituds i la documentació indicada a la convocatòria s’efectuarà a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona a tràvés del tràmit específic del registre electrònic.

L’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obliga a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i òrgans col·legiats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, els obliga a disposar necessàriament d’un certificat electrònic que representi l’organització (instruccions per a la petició d'un certificat electrònic d'entitats).

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases i a la convocatòria, es requerirà l’esmena de defectes que s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, indicant que no fer-ho suposarà el tancament de l’expedient per desistiment, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Justificació

El termini de justificació finalitzarà el 30 de maig de 2018.

La Beca s’ha de justificar documentalment d’acord amb el model de justificació de subvencions disponible a la web de l’Ajuntament de Girona.

Les despeses justificades han de ser realitzades amb posterioritat a la concessió de la beca. La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i, si escau, la inhabilitació per percebre altres ajuts o subvencions de l’Ajuntament de Girona, sense perjudici de satisfer l’interès legal, a partir de la data en què s’hauria d’haver rendit el compte i fins a la data en què es verifiqui el reintegrament.

La justificació de la Beca Premi d’Europa es presentarà a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Girona i inclourà el següent:

La justificació econòmica, d’acord amb el model, especificant l’origen dels ingressos i la destinació de les despeses presentades. Caldrà la justificació de la totalitat de les despeses del projecte.

Una memòria que inclogui el desenvolupament del projecte, que ha d’estar finalitzat com a màxim el 30 d’abril de 2018.

L’ avaluació corresponent