Sistema de pagaments per tram de renda

Què és?

És el sistema de pagament per trams de les activitats del programa municipal de casals d’estiu destinat a les famílies empadronades a Girona.

Com funciona?

El sistema estableix un esglaonat de preus tenint en compte els llindars de renda de les famílies. D’aquesta manera es redueix el preu a assumir per les famílies amb uns ingressos que no superin els llindars que s’han adoptat.

Qui el pot sol·licitar?

El pot sol·licitar qualsevol família empadronada a Girona que vulgui inscriure els seus fills en el programa municipal de casals d’estiu.

Què he de fer per sol·licitar-lo?

Les famílies que desitgin acollir-se a aquestes bonificacions en la quota ho hauran de manifestar expressament en el moment de fer la seva preinscripció (via web) i autoritzar també de manera expressa l’Ajuntament de Girona perquè faci les comprovacions necessàries per assignar un o altre tram de renda familiar, presentant la declaració responsable sobre el nivell d’ingressos familiars. (Aquest document cal descarregar-lo i presentar-lo degudament emplenat i signat per tots els membres de la unitat familiar que declarin ingressos a les oficines de l’OIAC en un termini de 5 dies un cop feta la preinscripció, o bé, mitjançant la Seu electrònica).

En el cas de no presentar la declaració responsable sobre el nivell d’ingressos familiars, s’aplicarà el tram G.

Com puc saber quin és el meu nivell de renda?

Per saber el nivell de renda cal omplir les caselles 415 i 435 de cada membre de la unitat familiar, que es troba a la mateixa inscripció.

Als efectes d’aplicació de les bonificacions per trams de renda s’entén per unitat familiar la composta pel fill inscrit, el pare i la mare o els tutors de l’infant inscrit, o la parella de fet del progenitor si conviu al mateix domicili, o les persones encarregades de la guarda i custòdia de l’infant, i també els germans de l’infant inscrit, inclosos els fills d’ambdós membres quan es tracta d’una família reconstituïda.

Als efectes d’aplicació de les bonificacions per trams de renda es consideren membres computables el pare i la mare o els tutors de l’infant inscrit, o la parella de fet del progenitor si conviu al mateix domicili o les persones encarregades de la guarda i custòdia de l’infant.

En cas que no es tingui la declaració de renda del 2017, cal introduir tots els ingressos anuals bruts de la unitat familiar corresponent al mateix any 2017. 

Quins són els trams?

Trams de RENDA
Membres unitat familiar Tram A fins a Tram B fins a Tram C fins a Tram D fins a Tram E fins a Tram F fins a Tram G a partir de
2 7.814 € 9.377 € 11.252 € 13.503 € 16.203 € 19.444 € 19.444 €
3 10.262 € 12.314 € 14.777 € 17.732 € 21.278 € 25.534 € 25.534 €
4 12.172 € 14.606 € 17.527 € 21.033 € 25.239 € 30.287 € 30.287 €
5 13.813 € 16.575 € 19.890 € 23.868 € 28.642 € 34.370 € 34.370 €
6 15.397 € 18.477 € 22.172 € 26.606 € 31.928 € 38.313 € 38.313 €
7 16.895 € 20.274 € 24.329 € 29.195 € 35.034 € 42.041 € 42.041 €
8 18.383 € 22.060 € 26.472 € 31.767 € 38.120 € 45.744 € 45.744 €
Preus dels casals d'estiu per a infants
TOT EL MES Tram A Tram B Tram C Tram D Tram E Tram F Tram G
Matí (4h) 20 € 60 € 75 € 93 € 108 € 125 € 135 €
Matí + tarda (6h) 40 € 95 € 115 € 139 € 159 € 181 € 196 €
Despertador 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 €
Dinar 86 € 101 € 116 € 135 € 150 € 165 € 181 €

 

QUINZENES Tram A Tram B Tram C Tram D Tram E Tram F Tram G
Matí (4h) 11 € 35 € 40 € 53 € 58 € 69 € 75 €
Matí + tarda (6h) 21 € 50 € 60 € 73 € 83 € 95 € 105 €
Despertador 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €
Dinar 46 € 56 € 61 € 74 € 79 € 90 € 95 €
Preus del casal d’estiu tecnològic
TOT EL MES Tram A Tram B Tram C Tram D Tram E Tram F Tram G
Matí (4h) 33 € 97 € 121 € 151 € 176 € 202 € 220 €
Matí + tarda (6h) 43 € 125 € 157 € 197 € 228 € 262 € 285 €
Despertador 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 €
Dinar 86 € 101 € 116 € 135 € 150 € 165 € 181 €

 

QUINZENES Tram A Tram B Tram C Tram D Tram E Tram F Tram G
Matí (4h) 18 € 57 € 65 € 86 € 94 € 112 € 122 €
Matí + tarda (6h) 24 € 74 € 84 € 111 € 122 € 145 € 158 €
Despertador 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €
Dinar 46 € 56 € 61 € 74 € 79 € 90 € 95 €
Preus de casals per a joves segons especificitat
TOT EL MES Tram A Tram B Tram C Tram D Tram E Tram F Tram G
Formatius 25 € 80 € 95 € 114 € 129 € 145 € 155 €
Especialització 50 € 115 € 130 € 149 € 164 € 181 € 196 €
Orientació 49 € 116 € 140 € 169 € 193 € 220 € 238 €
Despertador 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 €
Dinar 86 € 101 € 116 € 134 € 150 € 165 € 181 €

 

QUINZENES Tram A Tram B Tram C Tram D Tram E Tram F Tram G
Formatius 13 € 45 € 50 € 63 € 68 € 79 € 85 €
Especialització 26 € 65 € 70 € 83 € 88 € 99 € 104 €
Orientació * 26 € 65 € 70 € 91 € 103 € 118 € 125 €
Despertador 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €
Dinar 46 € 56 € 61 € 74 € 79 € 90 € 95 €

Els casals per a joves que no siguin de temàtica formativa, d’especialització o orientació mantindran les tarifes dels casals per a infants.

Comprovació del tram de renda

Un cop l’Ajuntament de Girona hagi rebut la declaració responsable i, per tant, estigui autoritzat a fer la comprovació del tram de renda, procedirà a fer la comprovació. S’aplicarà el tram corresponent segons la informació vigent de l’Agència Tributària. En cas que l’Ajuntament ho consideri oportú, pot sol·licitar la presentació de documentació addicional per fer les comprovacions pertinents.