Mobilitat i Via Pública

Pla de voreres

1. Àmbit d’actuació

Les voreres són els espais pavimentats destinats a l’ús exclusiu dels vianants d’una ciutat. Aquests espais, juntament amb els parcs, jardins i altres zones per a vianants, és on els ciutadans/es es mouen, es relacionen i gaudeixen de l’entorn urbà.

2. Objectiu

La Llei 9/2003 de Mobilitat, de 13 de juny, dibuixa les línies mestres d’una estratègia que respon als principis de competitivitat, integració social, qualitat de vida, salut, seguretat i sostenibilitat.

Un bon disseny i estat d’una xarxa de voreres, doncs, ha d’assolir els següents objectius:

 1. Configurar un model de transport més eficient per a millorar la competitivitat del sistema productiu.
 2. Augmentar la integració social tot aportant una accessibilitat més universal.
 3. Incrementar la qualitat de vida dels ciutadans.
 4. No comprometen les condicions de salut dels ciutadans.
 5. Aportar més seguretat en els desplaçaments.
 6. Afavorir unes pautes de mobilitat més sostenibles.

3. Antecedents

L’any 2012 es realitza un informe diagnosi de l’estat de les voreres per a intensificar incidències en el seu paviment: forats, panots aixecats, esquerdes que afecten a la qualitat dels desplaçaments.

Aquesta diagnosi va servir per realitzar un pla de xoc per a la millora de l’estat del paviment de les voreres.

4. Línies estratègiques del pla de voreres

 1. Definició d’una xarxa bàsica de vianants on es concentren els principals fluxos de desplaçament a peu amb amplades adients a la demanda.
   
 2. Adequar itineraris de vianants accessibles en aquelles vies que la morfologia ho permeti. Els itineraris accessibles són aquells que garanteixen l'ús no discriminatori i la circulació de forma autònoma i contínua de totes les persones.
   
 3. Disposar d’un bon manteniment del paviment de les voreres.
   
 4. Millora integral d’espais de vorera que tot i que compleixin els requisits d’accessibilitat, la intervenció suposi un salt qualitatiu de la qualitat de l’entorn urbà.

5. Actuacions del Pla de voreres

L’Ajuntament de Girona duu a terme un pla de millora i manteniment de voreres per assolir els objectius anteriors, que s’estructura de la següent manera:
 

5.1. Actuacions en matèria de mobilitat a peu derivades del Pla de mobilitat urbana aprovat el desembre de 2014

El Pla de mobilitat urbana de Girona defineix les següents actuacions en matèria de millorar de voreres per a la mobilitat a peu:

P1- Ampliar voreres de la xarxa bàsica de vianants a l’ample establert per la normativa d’accessibilitat.
P2- Supressió de totes les barreres arquitectòniques de la xarxa bàsica de vianants.
P3 - Enllaçar els eixos comercials.
P4 - Fent barri – Anem a la plaça.
P5 - Estudis de millora de les seccions dels carrers de barris.
P6 - Pla de camins segurs a les escoles.

Aquí pots consultar les actuacions realitzades dins del marc del Pla de mobilitat urbana. 


5.2. Execució del Pla d’accessibilitat aprovat el 26 d'abril de 2013

Les actuacions en matèria d’accessibilitat en voreres estan destinades a assolir les condicions bàsiques d’accessibilitat definides a l’Ordre VIV / 561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats.

Les actuacions que s’han realitzat als darrers anys es poden consultar aquí:

Any 2015
Any 2016
Any 2017
Any 2018
 

5.3. Millora integral d’espais urbans

Aquestes actuacions són millores urbanes destinades a ampliar l’espai destinat als vianants i millorar les condicions de l’espai públic. Les actuacions que s’han realitzat en els darrers anys es poden consultar aquí.
 

5.4. Manteniment de les voreres

Les actuacions aquí realitzades estan destinades a reparar els desperfectes que hi ha al paviment de les voreres (forats, panots aixecats, esquerdes ...) que afecten a la qualitat dels desplaçaments.

 

Anys Número de actuacions
2013 303
2014 389
2015 443
2016 405
2017 440
2018 494 (fins al 15 d'octubre)