Mobilitat i Via Pública

Circulació pel Barri Vell

 

Criteris per obtenir l'autorització per accedir al Barri Vell

El Barri Vell de Girona és una zona on els vianants tenen prioritat, l’accés de vehicles és restringit i la seva velocitat màxima no pot passar dels 20 km per hora.

El control d’accés al Barri Vell és mitjançant una càmera fotogràfica que enregistra la matrícula de tots els vehicles que hi accedeixen durant les 24 hores tots els dies de l’any.

Al Barri Vell només s’hi pot estacionar als llocs senyalitzats i amb distintiu d’estacionament. El distintiu d’estacionament s’ha de col·locar a la part inferior esquerra del parabrisa del vehicle, de manera que sigui visible des de l’exterior (art. 33 OMC).

Per accedir al Barri Vell de Girona es distingeixen dos grups de vehicles:
 Vehicles que per accedir a un domicili necessàriament han de passar per
    la plaça Catalunya.
  Vehicles que per accedir a un domicili NO necessàriament han de passar per
    la plaça Catalunya.

ACCEDIR AL BARRI VELL PER LA PLAÇA CATALUNYA

La relació de carrers del Barri Vell als quals s’ha d’accedir necessàriament per la plaça Catalunya és:

Carrers del Barri Vell als quals s'ha d'accedir per la pl. Catalunya


1. GENERAL

La persona usuària de vehicle pot accedir al Barri Vell per la plaça Catalunya tres vegades durant un trimestre natural per poder fer gestions diverses (comerç, visita mèdica...). Hi pot entrar tres vegades de gener a març, tres vegades d’abril a juny, tres vegades de juliol a setembre i tres vegades d’octubre a desembre. Les tres entrades per trimestre no són acumulables en cas de no utilitzar-les. A partir de la quarta entrada per trimestre es tramita una denúncia.

La persona usuària de vehicle que superi les autoritzacions descrites a l’apartat anterior i que necessiti accedir al Barri Vell per la plaça Catalunya, s’ha d’adreçar al Servei de Mobilitat de l’Ajuntament per justificar el motiu i comunicar la matrícula, marca i model del vehicle o presentar el permís de circulació del vehicle en cas de no pagar l’IVTM a Girona. Aquesta sol·licitud s’ha de fer amb una antelació de 48 hores a l’accés. En cas que no es pugui preveure, els titulars del vehicle disposen d’un termini màxim de 48 hores per presentar una justificació.
 

2. PERSONA RESIDENT AL BARRI VELL
2.1 La persona empadronada en un carrer al qual necessàriament s'ha d'accedir per la plaça Catalunya i que pagui l'IVTM a Girona té accés al Barri Vell durant les 24 hores. La matrícula del vehicle és enregistrada automàticament sense necessitat que la persona interessada hagi de renovar el permís de circulació al Barri Vell. En cas de voler estacionar al Barri Vell la persona interessada també té dret a sol·licitar al servei de Mobilitat de l'Ajuntament un distintiu d'estacionament per una periodicitat de 4 anys.

2.2 La persona empadronada en un carrer al qual necessàriament s’ha d’accedir per la plaça Catalunya i que no pagui l’IVTM a Girona ha de presentar el DNI i el permís de circulació del vehicle al Servei de Mobilitat de l’Ajuntament. Se li autoritzarà dret d’accés al Barri Vell durant les 24 hores i té dret a sol·licitar un distintiu d’estacionament per una periodicitat de 2 anys.
 

3. PERSONA AMB HABITATGE O LOCAL COMERCIAL EN PROPIETAT AL BARRI VELL
La persona no empadronada i propietària d’un habitatge o local comercial situat en un carrer al qual necessàriament s’ha d’accedir per la plaça Catalunya i propietària de vehicle ha de presentar el DNI i comunicar la matrícula, marca i model del vehicle o presentar el permís de circulació del vehicle en cas de no pagar l’IVTM a Girona al Servei de Mobilitat de l’Ajuntament. Se li autoritzarà dret d’accés al Barri Vell durant les 24 hores i té dret a sol·licitar un distintiu d’estacionament per una periodicitat de 4 anys.
 

4.  PERSONA AMB HABITATGE O LOCAL COMERCIAL EN LLOGUER AL BARRI VELL
La persona no empadronada i llogatera d’un habitatge o local comercial en un carrer al qual necessàriament s’ha d’accedir per la plaça Catalunya i propietària de vehicle ha de presentar el DNI, fotocòpia del contracte de lloguer i les escriptures de la societat (si el contracte de lloguer va a nom d’un altre soci) i comunicar la matrícula, marca i model del vehicle o presentar el permís de circulació del vehicle en cas de no pagar l’IVTM a Girona al Servei de Mobilitat de l’Ajuntament. Se li autoritzarà dret d’accés al Barri Vell durant les 24 hores i té dret a sol•licitar un distintiu d’estacionament per una periodicitat de 2 anys.
 

5. PERSONA AMB PÀRQUING DINS EL BARRI VELL
5.1 La persona propietària d’un pàrquing situat en un carrer al qual necessàriament s’hagi d’accedir per la plaça Catalunya i propietària d’un vehicle ha de presentar el DNI i comunicar la matrícula, marca i model del vehicle o presentar el permís de circulació del vehicle en cas de no pagar l’IVTM a Girona al Servei de Mobilitat de l’Ajuntament. Se li autoritzarà dret d’accés al Barri Vell durant les 24 hores i per una periodicitat de 4 anys.

5.2 La persona llogatera d’un pàrquing situat en un carrer al qual necessàriament s’ha d’accedir per la plaça Catalunya i propietària d’un vehicle ha de presentar el DNI, fotocòpia del contracte de lloguer i les escriptures de la societat (si el contracte de lloguer va a nom d’un altre soci) i comunicar la matrícula, marca i model del vehicle o presentar el permís de circulació del vehicle en cas de no pagar l’IVTM a Girona al Servei de Mobilitat de l’Ajuntament. Se li autoritzarà dret d’accés al Barri Vell durant les 24 hores i per una periodicitat de 2 anys.
 

6. PERSONA AMB FAMILIAR RESIDENT AL BARRI VELL
6.1
La persona que sigui pare o mare d’un/a menor que visqui en un carrer al qual necessàriament s’ha d’accedir per la plaça Catalunya i propietària de vehicle ha de presentar el DNI de la persona familiar resident al Barri Vell i comunicar la matrícula, marca i model del vehicle o presentar el permís de circulació del vehicle en cas de no pagar l’IVTM a Girona al Servei de Mobilitat de l’Ajuntament. Se li autoritzarà dret d’accés al Barri Vell durant les 24 hores i té dret a sol•licitar un distintiu d’estacionament per una periodicitat de 4 anys. 

6.2 La persona que sigui familiar d’una persona d’edat avançada o amb mobilitat reduïda que visqui en un carrer al qual necessàriament s’ha d’accedir per la plaça Catalunya i propietària de vehicle ha de presentar el DNI de la persona familiar resident al Barri Vell i comunicar la matrícula, marca i model del vehicle o presentar el permís de circulació del vehicle en cas de no pagar l’IVTM a Girona al Servei de Mobilitat de l’Ajuntament. Se li autoritzarà dret d’accés al Barri Vell durant les 24 hores i té dret a sol·licitar un distintiu d’estacionament per una periodicitat de 4 anys.
 

7. VEHICLE COMERCIAL
El vehicle autoritzat que disposi de disc horari de càrrega i descàrrega a la ciutat de Girona té accés al Barri Vell durant l'horari de càrrega i descàrrega, de 7.00 a 12.00 hores del matí, de dilluns a divendres (feiners), excepte al carrer Argenteria i a la rambla Llibertat. El vehicle autoritzat per a càrrega i descàrrega no pot entrar en cap cas al Barri Vell fora de l'horari establert de càrrega i descàrrega. Si és imprescindible accedir-hi fora de l'horari establert, cal sol·licitar una autorització puntual justificada d'accés al Servei de Mobilitat de l'Ajuntament i comunicar la matrícula, marca i model del vehicle.
 

8. CLIENT DE BOTIGA I HOTEL DEL BARRI VELL
L’empresa comercial o hotelera amb establiment dins el Barri Vell ha de sol·licitar al Servei de Mobilitat de l’Ajuntament l’autorització per a l’accés i comunicar la matrícula, marca i model del vehicle del client si necessita accedir al Barri Vell per la plaça Catalunya i supera les autoritzacions descrites a l’apartat 1 (general). També pot comunicar la matrícula per qualsevol altra circumstància justificada.
 

9. EMPRESA PROVEÏDORA
L’empresa proveïdora de productes farmacèutics o alimentaris amb establiment fora el Barri Vell que disposa de clients dins el Barri Vell ha de sol·licitar al Servei de Mobilitat de l’Ajuntament l’autorització per a l’accés i comunicar la matrícula, marca i model del vehicle comercial si ha de proveir els seus clients fora l’horari de càrrega i descàrrega (punt 7).
 

10. EMPRESA DE SERVEIS
L’empresa subministradora de serveis (neteja, aigua, llum, lampisteria,....) amb establiment fora el Barri Vell que disposa de clients o comunitats dins el Barri Vell ha de sol·licitar al Servei de Mobilitat de l’Ajuntament l’autorització per a l’accés i comunicar la matrícula, marca i model del vehicle comercial si ha de proveir els seus clients fora l’horari de càrrega i descàrrega (punt 7).
 

11. EMPRESA CONSTRUCTORA
L’empresa constructora que tingui llicència d’obra al Barri Vell i necessiti accedir a l’obra per la plaça Catalunya, ha de sol·licitar al Servei de Mobilitat de l’Ajuntament autorització per a l’accés i per a l’ocupació de la via pública si cal, i comunicar la matrícula, marca i model del vehicle industrial.
 

12. PERSONA AMB MOBILITAT REDUÏDA
La persona amb mobilitat reduïda que disposi de targeta especial d’aparcament per a vehicles de persones disminuïdes ha de comunicar la matrícula, marca i model del vehicle o presentar el permís de circulació del vehicle en cas de no pagar l’IVTM a Girona al Servei de Mobilitat de l’Ajuntament. Se li autoritzarà dret d’accés al Barri Vell durant les 24 hores i per una periodicitat de 10 anys.
 

13. PERSONA FAMILIAR RESIDENT EN CENTRE ASSISTENCIAL DEL BARRI VELL
La persona familiar d’un/a resident o usuari del centre de dia Maria Gay o Butinyanes i propietària d’un vehicle ha de comunicar al centre la matrícula, marca i model del vehicle. El centre ha de sol·licitar mitjançant la “Bústia d’Avisos” l’accés del vehicle al Barri Vell. Se li autoritzarà el dret d’accés al Barri Vell durant les 24 hores i per una periodicitat de 4 anys. 

ACCEDIR AL BARRI VELL PER LA PUJADA DEL REI MARTÍ

La relació de carrers del Barri Vell als quals no necessàriament s’ha d’accedir per la plaça Catalunya és el següent:

- Ferran el Catòlic
- Francesc Samsó
- Rei Martí, pja.
- Sacsismort
- Portal de la Barca, tram números: 10, 12 i 15

Els vehicles de les persones dels habitatge de l’entorn de Pou Rodó que tenen accés al Barri Vell per la pujada del Rei Martí tenen dret de distintiu d’estacionament.

OBSERVACIONS: Si el vehicle no va a nom de la persona interessada, aquesta haurà de presentar la pòlissa de l’assegurança en la qual haurà de constar com a persona conductora habitual, si el vehicle és d’un familiar, o un escrit de l’empresa on s’especifiqui que té el vehicle assignat per al seu ús, si el vehicle és propietat d’una empresa.

SERVEI DE MOBILITAT
Plaça del Vi, 1, 3a planta
tel. 972 419 002 - fax 972 419 016 17004 Girona
HORARI: De 8 a 15 h 
DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS
ORDENANCES i REGLAMENTS
Per efectuar qualsevol suggeriment:
www.girona.cat/avisos