Mobilitat i Via Pública

Circulació pel Barri Vell

 

Criteris per obtenir l'autorització per accedir al Barri Vell

Plànol de l'àmbit amb circulació restringida al Barri VellL’àmbit del Barri Vell és la zona de vianants delimitada per: passeig de la Muralla (Entre passeig Reina Joana i plaça Catalunya), plaça Catalunya, Riu Onyar, entre plaça Catalunya i plaça de Sant Feliu, carrer Transfigueres, pujada Rei Martí i Riu Galligans fins enllaçar amb el passeig Reina Joana.

El Barri Vell és zona prioritària per a vianants i es restringeix la circulació i l’estacionament de vehicles, degut a la manca d’espai per estacionar els vehicles i pel caràcter comercial de la zona.

Les condicions que regulen la circulació i l’estacionament en el Barri Vell, se senyalitzen a l’entrada i a la sortida de l’àmbit anteriorment definit, sense perjudici que l’Ajuntament hi instal·li elements mòbils com pilones, barreres o tanques practicables que impedeixin o restringeixin l’accés i la circulació de vehicles.

CIRCULAR PEL BARRI VELL

Imatge d'una senyal de trànsitAls accessos al Barri Vell hi ha senyalitzades les condicions de circulació i estacionament:

Zona de prioritat de vianants

Només poden circular els vehicles a motor autoritzats

La velocitat màxima de circulació és de 20km/h

Només es pot estacionar en les zones senyalitzades

Els vehicles de més de 6tn no poden circular, llevat que disposin d’autorització
 

ESTACIONAR AL BARRI VELL

Les zones d’aparcament del Barri Vell estan senyalitzades i no és permès estacionar fora d’aquestes zones delimitades.

Si cerqueu per nom de carrer i activeu la capa “Aparcaments Barri Vell” podreu visualitzar les places d’aparcament properes.

PLÀNOL DE LES ZONES D'ESTACIONAMENT

Només hi poden estacionar els vehicles que disposin de l’acreditació d’estacionament al Barri Vell que s’ha de col·locar a la part inferior esquerra de l’interior del parabrisa del vehicle de manera que sigui visible des de l’exterior (art. 33 OMC).

Aquesta acreditació identifica els vehicles de les persones residents al Barri Vell i habilita el vehicle que l’exhibeix a estacionar només als llocs senyalitzats amb aquest senyal:

senyal dels vehicles autoritzats

CONTROL FOTOGRÀFIC D’ACCÉS AL BARRI VELL

L’any 2007 es va instal·lar el control d’accés al Barri Vell per plaça Catalunya mitjançant una càmera fotogràfica que enregistra la matrícula de tots els vehicles que hi accedeixen durant les 24 hores tots els dies de l’any.

Així doncs, per accedir al Barri Vell de Girona es distingeixen dos grups de vehicles:

Vehicles que per accedir a un domicili necessàriament han de passar per la plaça Catalunya.

Vehicles que per accedir a un domicili NO necessàriament han de passar per la plaça Catalunya.
 

Relació de carrersLa relació de carrers del Barri Vell als quals s’ha d’accedir necessàriament per la plaça Catalunya i, per tant, es requereix autorització per a circular-hi és la següent:

Abeuradors, Albereda, Alemanys, Apòstols pl, Arc, Argenteria, Auriga, Auriga trv, Ballesteries, Beates, Banyoles, Beates, Bell-lloc pl, Bellmirall, Besadó, Bonaventura Carreras i Peralta, Bisbe Cartanyà, Calderers, Castanyes pl, Catedral pj, Catedral pl, Ciutadans, Claveria, Correu Vell pl, Cort-reial, Croada, Cúndaro, Dr. Miquel Oliva i Prat, Escola Pia, Federico Fellini pl, Ferrándiz i Bellés, Ferreries Velles, Ferran El Catòlic, Força, Francesc Samsó, General Fournàs, Germans Busquets, Guillem Minali, Institut Vell pl, Joaquim Pla i Cargol, Jurats pl, Llebre, Mora, Lledoners pl, Llibertat rbla, Lluís Batlle I Prats, Manaies, Maria Gay i Turbau, Mercaders, Mercè pj, Miquel Gómez ptge, Neu, Nou del Teatre, Oli pl, Olles pl, Pallol pl, Peixateries Velles, Pere de Rocaberti, Pere Sacoma pl, Pont de Pedra pj, Portal Nou, Portal Nou trv, Raïms pl, Rei Martí pj, Sac, Sacsismort, Sant Domènec pj, Sant Feliu pj, Sant Josep, Sant Josep pl, Sant Llorenç, Sant Martí pj, Talarn, Vern, Vi pl, Voltes d’en Rosés i Portal de la Barca números 10, 12 i 15.

CÀRREGA I DESCÀRREGA DE VEHICES COMERCIALS

El vehicle que disposi de disc horari de càrrega i descàrrega a la ciutat de Girona té accés al Barri Vell durant l'horari de càrrega i descàrrega, de 7.00 a 12.00 hores del matí, de dilluns a divendres (feiners), excepte al carrer Argenteria i a la rambla Llibertat que l’horari d’accés per a càrrega i descàrrega és fins a les 11 hores.

Les operacions de càrrega i descàrrega es realitzaran en les zones senyalitzades per aquest efecte i la durada màxima permesa és de 30 minuts.

PLÀNOL DE LES ZONES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA

El vehicle que disposi de disc horari obligatori per a càrrega i descàrrega no pot entrar en cap cas al Barri Vell fora de l'horari establert per a la càrrega i descàrrega. Si és imprescindible accedir-hi fora de l'horari establert, ha de tramitar una autorització d’ocupació de via pública al Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Girona.

Els vehicles que no disposin del disc horari obligatori per a la càrrega i descàrrega de mercaderies han de tramitar una autorització d’ocupació de via pública al Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Girona.

   
 

QUI I COM AUTORTIZA L’ACCÉS I L’ESTACIONAMENT AL BARRI VELL?
 

1. PERSONA RESIDENT AL BARRI VELL

1.1 La persona empadronada en un carrer al qual necessàriament s'ha d'accedir per la plaça Catalunya i titular del vehicle que pagui l'IVTM a Girona té accés al Barri Vell sense sol·licitar autorització. La matrícula del vehicle és enregistrada automàticament i es manté mentre no es modifiqui l’empadronament ni el municipi on s’ingressa l’IVTM.

Per a obtenir l’Acreditació d’Estacionament al Barri Vell cal dirigir-se al servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Girona. Aquest distintiu té validesa per a 4 anys.
 

1.2 La persona empadronada en un carrer al qual necessàriament s’ha d’accedir per la plaça Catalunya i que no pagui l’IVTM a Girona ha de tramitar la sol·licitud per circular pel Barri Vell i presentar amb aquesta la següent documentació:

Permís de circulació del vehicle.

Assegurança on hi consti com a conductor habitual, en cas que no sigui titular del vehicle.

L’autorització per a circular pel Barri Vell té validesa per 2 anys. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar de nou la documentació que se sol·licita en el tràmit.

Per a obtenir l’Acreditació d’Estacionament al Barri Vell cal dirigir-se al servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Girona. Aquest distintiu té validesa per a 2 anys.
 

2. PERSONA AMB HABITATGE O LOCAL COMERCIAL EN PROPIETAT AL BARRI VELL

La persona no empadronada i propietària d’un habitatge o local comercial situat en un carrer al qual necessàriament s’ha d’accedir per la plaça Catalunya i propietària de vehicle ha de tramitar la sol·licitud per circular pel Barri Vell i presentar la següent documentació:

Permís de circulació del vehicle, en cas d’ingressar el IVTM en un altre municipi.

Assegurança on hi consti com a conductor habitual, en cas de no ser el titular del vehicle.

L’autorització per a circular pel Barri Vell té validesa per 4 anys. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar de nou la documentació que se sol·licita en el tràmit.

Per a obtenir l’Acreditació d’Estacionament al Barri Vell cal dirigir-se al servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Girona. Aquest distintiu té validesa per a 4 anys.


3. PERSONA AMB HABITATGE O LOCAL COMERCIAL EN LLOGUER AL BARRI VELL

La persona no empadronada i llogatera d’un habitatge o local comercial en un carrer al qual necessàriament s’ha d’accedir per la plaça Catalunya i propietària del vehicle ha de tramitar la sol·licitud per circular pel Barri Vell i presentar la següent documentació:

Contracte del lloguer del immoble.

Comprovant del rebut de pagament de lloguer del darrer mes, en cas que el contracte superi 3 mesos d’antiguitat, permís de circulació del vehicle, en cas d’ingressar el IVTM en un altre municipi.

Assegurança on hi consti com a conductor habitual, en cas de no ser el titular del vehicle.

L’autorització per a circular pel Barri Vell té validesa per 2 anys. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar de nou la documentació que se sol·licita en el tràmit.

Per a obtenir l’Acreditació d’Estacionament al Barri Vell cal dirigir-se al servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Girona. Aquest distintiu té validesa per a 2 anys.
 

4. PERSONA AMB PÀRQUING DINS EL BARRI VELL

4.1 La persona propietària d’un pàrquing situat en un carrer al qual necessàriament s’hagi d’accedir per la plaça Catalunya ha de tramitar la sol·licitud per circular pel Barri Vell i presentar la següent documentació:

Títol de la propietat.

Document que acrediti el pagament de l’IBI repercutit per l’administrador de finques, en cas que la data de formalització del contracte sigui anterior a 1 any.

Permís de circulació del vehicle, en cas d’ingressar el IVTM en un altre municipi.

Assegurança on el sol·licitant consti com a conductor habitual, en cas de no ser el titular del vehicle.

Si l’aparcament en propietat és amb divisió horitzontal no és necessari presentar documentació annexa al tràmit per a la sol·licitud per circular pel Barri Vell.

L’autorització per a circular pel Barri Vell té validesa per 4 anys. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar de nou la documentació que se sol·licita en el tràmit.
La persona propietària d’un pàrquing situat en un carrer al qual necessàriament s’hagi d’accedir per la plaça Catalunya no pot obtenir l’Acreditació d’Estacionament al Barri Vell.
 

4.2 La persona llogatera d’un pàrquing situat en un carrer al qual necessàriament s’ha d’accedir per la plaça Catalunya ha de tramitar la sol·licitud per circular pel Barri Vell i presentar la següent documentació:

Contracte de lloguer de l’inmoble.

Comprovant del rebut de pagament de la darrera mensualitat, en cas que la data de formalització del contracte sigui anterior a 1 any.

Permís de circulació del vehicle, en cas d’ingressar el IVTM en un altre municipi.

Assegurança on el sol·licitant consti com a conductor habitual, en cas de no ser el titular del vehicle.

L’autorització per a circular pel Barri Vell té validesa per 2 anys. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar de nou la documentació que se sol·licita en el tràmit.

La persona llogatera d’un pàrquing situat en un carrer al qual necessàriament s’hagi d’accedir per la plaça Catalunya no pot obtenir l’Acreditació d’Estacionament al Barri Vell.
 

5. PERSONA AMB FAMILIAR RESIDENT AL BARRI VELL

5.1 La persona que sigui pare o mare d'un/a menor que visqui en un carrer al qual necessàriament s'ha d'accedir per la plaça Catalunya i propietària de vehicle ha de tramitar la sollicitud per circular pel Barri Vell i presentar la següent documentació:

Nom, cognoms i adreça del menor.

Permís de circulació del Vehicle, en cas d'ingressar el IVTM en un altre municipi.

Assegurança on el sol·licitant consti com a conductor habitual, en cas de no ser el titular del vehicle.

L'autorització per a circular pel Barri Vell té validesa per 4 anys. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar de nou la documentació que se sol·licita en el tràmit.

Per a obtenir l'Acreditació d'Estacionament al Barri Vell cal dirigir-se al servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Girona. Aquest distintiu té validesa per a 4 anys.
 

5.2 Els familiars directes de la persona d'edat avançada que visqui en un carrer al qual necessàriament s'ha d'accedir per la plaça Catalunya, ha de tramitar la sollicitud per circular pel Barri Vell i presentar la següent documentació:

Document justificatiu de l'adreça de residència de la persona resident al Barri Vell.

Autorització signada de la persona resident.

Permís de circulació del Vehicle, en cas d'ingressar el IVTM en un altre municipi.

Assegurança on el sol·licitant consti com a conductor habitual, en cas de no ser el titular del vehicle.

L'autorització per a circular pel Barri Vell té validesa per 4 anys. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar de nou la documentació que se sol·licita en el tràmit.

Per a obtenir l'Acreditació d'Estacionament al Barri Vell cal dirigir-se al servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Girona. Aquest distintiu té validesa per a 4 anys.
 

6. CLIENT D'ESTABLIMENT TURÍSTIC AL BARRI VELL

6.1 La persona que s'allotgi en un Hotel al Barri Vell no ha de sol·licitar autorització per a circular pel Barri Vell, atès que l'accés als hotels no s'ha re realitzar necessàriament per la plaça Catalunya.

Les activitats hoteleres poden sol·licitar l'Acreditació d'Estacionament al Barri Vell per allotjaments turístics, que s'estudiarà en cada cas per determinar la viabilitat en funció del balanç entre el nombre de places d'aparcament a la via pública i els vehicles residents amb autorització en l'àmbit immediat de l'establiment.
 

6.2 La persona que pernocti en altres allotjaments turístics amb places d'aparcament privades pot sol·licitar l'autorització per a circular pel Barri Vell per la Bústia d'Avisos i presentar la següent documentació:

Contracte de lloguer la plaça d'estacionament.

Comprovant del rebut de pagament del darrer mes, només per a renovacions.

L'autorització per a circular pel Barri Vell té validesa per 15 dies. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar de nou la documentació que se sol·licita en el tràmit.

La persona que contracta un allotjament turístic no pot obtenir l'Acreditació d'Estacionament al Barri Vell.
 

7. VEHICLE D'EMPRESA CONSTRUCTORA

El titular del contracte d'obra al Barri Vell pot sol·licitar permís de circulació pel Barri Vell pel vehicle que no siguin turisme destinat a subministrament de material. Cal tramitar la sollicitud per circular pel Barri Vell especificant el número de llicència d'obra i presentar la següent documentació:

Permís de circulació de vehicles que no siguin turismes destinats a subministraments de materials.

L'autorització tindrà un període limitat. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar de nou la documentació que se sol·licita en el tràmit.

Aquesta autorització només permet realitzar una parada en un lloc proper a la obra i descarregar materials, eines i utillatges de poc pes. Per a realitzar càrregues i descàrregues de la resta de materials cal sol·licitar un permís específic d'ocupació de via pública.
 

8. ACCÉS GENERAL

La gent en general pot accedir al Barri Vell tres vegades durant un trimestre natural, però no és permès l'estacionament.

En cas de circular pel Barri Vell més de tres vegades, de forma automàtica es tramita una denuncia per infracció per no respectar la senyal de circulació prohibida.

La persona usuària que necessiti accedir al Barri Vell, amb motiu justificat, pot tramitar la sollicitud per circular pel Barri Vell i justificar degudament el motiu per el qual requereix l'autorització.
 

9. PERSONA AMB MOBILITAT REDUÏDA

La persona amb mobilitat reduïda que disposi de Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda pot tramitar la sollicitud per circular pel Barri Vell i presentar la següent documentació:

Fotocòpia de la targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda (ambdues cares).

Permís de circulació del vehicle vinculat a la targeta.

L'autorització per a circular pel Barri Vell té mateixa validesa que la targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar de nou la documentació que se sol·licita en el tràmit.
 

10. PERSONA FAMILIAR RESIDENT EN CENTRE ASSISTENCIAL DEL BARRI VELL

La persona familiar d'un/a resident o usuari del centre de dia Maria Gay o Butinyanes i propietària d'un vehicle ha de comunicar al centre la matrícula, marca i model del vehicle. El centre ha de sol·licitar mitjançant la "Bústia d'Avisos" l'accés del vehicle al Barri Vell. Se li autoritzarà el dret d'accés al Barri Vell durant les 24 hores i per una periodicitat de 4 anys.
 

11. ALTRES SUPÒSITS PER sol·licitaR AUTORITZACIÓ D'ACCÉS I APARCAMENT AL BARRI VELL

En el document annex es descriuen altres supòsits en els que es s pot sol·licitar accés o aparcament al Barri Vell.
 

MUDANCES AL BARRI VELL

Les persones o empreses que hagi de sol·licitar mudances, hauran de obtenir una autorització presentant la Sol·licitud d'ocupació de la via pública per mudança.

CASAMENT, COMUNIÓ O BATEIG AL BARRI VELL

Les persones que vulguin celebrar un casament, comunió o bateig a la Catedral de Girona o a l'Església de Sant Feliu poden sol·licitar un permís especial d'accés i aparcament al Barri Vell per a ells i els convidats.