Mobilitat i Via Pública

Pla de Mobilitat Urbana de Girona

El 15 de desembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Girona ha aprovat definitivament el Pla de Mobilitat Urbana de Girona.

La redacció del Pla es va iniciar l’1 d’octubre de 2012. Al llarg de més de dos anys la Taula de Mobilitat ha anat participant en totes les fases de la redacció del document (7 sessions s’han dedicat al PMU). El PMU disposa de 52 grups d’actuacions, que en total fan 256 accions concretes.

Fases de l'elaboració i tramitació del Pla de Mobilitat Urbana

Fases de l'elaboració i tramitació del Pla de Mobilitat Urbana de Girona I
Fases de l'elaboració i tramitació del Pla de Mobilitat Urbana de Girona I

 

Fases de l'elaboració i tramitació del Pla de Mobilitat Urbana de Girona II
Fases de l'elaboració i tramitació del Pla de Mobilitat Urbana de Girona II

 

Procés d'integració en el pla dels aspectes ambientals

Al llarg de la redacció del PMU s'han dut a terme les actuacions previstes a la Llei 9/2006, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes següents:

 1. Durant la redacció del PMU (setembre 2012 al juny 2014) es va iniciar els treballs d'avaluació ambiental amb la redacció del ISA preliminar el 30 de setembre de 2013. L'òrgan ambiental (Subdirecció general d'avaluació ambiental DTES) va emetre el Document de referència el 13 de desembre de 2013. Les indicacions del document de referència van ser incorporades en la redacció del Pla de Mobilitat i l'ISA.
 2. Un cop aprovat inicialment el 9 de juny passat el PMU i l'Informe de Sostenibilitat Ambiental, es va realitzar el tràmit d'informació pública i consultes, que va finalitzar el 27 d'agost de 2014. Es varen rebre 5 al·legacions (CUP, ICV_EUiA i 3 particulars). A la sessió de la Taula de Mobilitat de 30 de setembre es varen exposar i acordar la seva resolució.
 3. Posteriorment, l'equip tècnic va redactar la Memòria ambiental per garantir que s'han integrat els aspectes ambientals en el Pla de Mobilitat Urbana. Aquest document es va remetre a l'òrgan ambiental (Direcció general de polítiques ambientals de la Generalitat de Catalunya) d'acord amb el què estableix l'article 12 de la Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. L'1 de desembre de 2014, l'òrgan ambiental ha dictat resolució atorgant la conformitat de la Memòria ambiental del Pla de Mobilitat urbana de Girona.

Mesures de seguiment del PMU

 1. Informe periòdic (semestral) de l'estat d'execució del PMU del qual s'informarà a la Taula de Mobilitat. Podeu consultar l'informe de seguiment de l'execusió del pla (document actualitzat el febrer de 2019).
 2. Mesura anual dels 42 indicadors destinats a controlar el seguiment dels objectius.
 3. Informe als tres anys i als sis anys de termini del PMU que han de ser remesos a la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Millores tècniques ofertes per l’empresa redactora del PMU

 1. Microsimulació de 3 cruïlles. En estudi plaça Països Catalans, Rotonda de Santa Eugènia i rotonda del passeig d’Olot.
 2. Estudi previ d’un camí escolar: En estudi Escola Mare de Déu del Mont.
 3. Pla de desplaçaments dels treballadors de l’Ajuntament de Girona.
 4. Suport tècnic sobre tecnologia aplicada a Mobilitat.
 5. Estudi de viabilitat d’una plataforma de distribució urbana de mercaderies.
 6. Definició a nivell d’estudi previ de 5 km de carrils bici.
  Podeu veure la Presentació de l’estudi clicant aquí.

  Podeu consultar els plànols dels diferents trams estudiats:
  Esquema general dels trams estudiats

      6.1 Pont Major
      6.2 Rambla Xavier Cugat
      6.3 Sota el viaducte (entre pont de Pedret i plaça Poeta Marquina)
      6.4 Gran Via Jaume I
      6.5 Carrer Santa Eugènia (entre Mestre Civil i carrer Nou)
      6.6 Carrer del Carme (entre Mestre Civil i carrer Nou)
      6.7 Avinguda Lluís Pericot
      6.8 Carrer Migdia
      6.9 Carrer Oviedo i carretera Santa Coloma
 7. Estudi de mobilitat en transport públic als polígons industrials de Girona.
 8. Elaboració de fitxes amb criteris de disseny d’interseccions.

Documents del Pla de mobilitat

1. Memòria del Pla de mobilitat

2. Memòria ambiental

3. Document de síntesi

4. Programa d'actuacions

5. Annexes


Resum del Pla de mobilitat urbana de Girona, per tal de donar compliment a l'article 28 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, sobre la publicitat dels plans i programes que han seguit una avaluació ambiental.


Plànols del Pla de Mobilitat Urbana

Índex i crèdits ACTUALITZAT!

ANÀLISI TERRITORIAL I SOCIOECONÒMICA

2.1.1 Localització geogràfica del municipi
2.1.2 Localització de tipologies urbanes del municipi (barris i sectors)
2.2.1 Estructura i distribució de la població
2.4.1 Centres de generació i atracció de viatges
2.4.2 Centres de generació i atracció de viatges. Resum
2.5.1 Índex de motorització

ANÀLISI DE L’OFERTA

3.1.2 Xarxa de vianants. Passos i guals per a vianants
3.1.3 Xarxa de vianants. amplades totals de vorera
3.1.4 Xarxa de vianants. Amplades útils de vorera
3.2.1 Xarxa de ciclistes. Xarxa de vies ciclables
3.2.2 Xarxa de ciclistes. Pendents
3.3.1 Xarxa de transport públic. Xarxa de serveis de transport públic
3.3.2 Xarxa de transport públic. Cobertura de les parades de transport públic
3.3.3 Xarxa de transport públic. Prioritat del bus i la bicicleta
3.4.1 Xarxa de vehicles privats motoritzats. Jerarquització de la Xarxa
3.4.2 Xarxa de vehicles privats motoritzats. Xarxa viària pacificada
3.4.3 Xarxa de vehicles privats motoritzats. Sentits de circulació i carrils per sentit
3.4.4 Xarxa de vehicles privats motoritzats. Restricció de pas per a vehicles pesants
3.5.1 Aparcament. Oferta d’aparcament
3.5.2 Aparcament. Densitat de l’oferta d’aparcament per sectors
3.5.4 Aparcament. Repartiment urbà de mercaderies

ANÀLISI DE LA DEMANDA

4.1.1 Mobilitat global. Viatges intermunicipals totals (generats i atrets)
4.1.2 Mobilitat global. Viatges intermunicipals totals (generats i atrets) per modes
4.1.3 Mobilitat global. Viatges intramunicipals totals (generats i atrets) per districtes
4.1.4 Mobilitat global. Viatges intramunicipals totals (generats i atrets) per modes
4.2.1 Demanda de mobilitat a peu
4.3.1 Demanda de mobilitat en bicicleta
4.4.1 Demanda de mobilitat en transport públic
4.5.1 Demanda en vehicle privat motoritzat. Punts de recollida d'informació
4.5.2 Demanda en vehicle privat motoritzat. IMD de vehicles motoritzats
4.5.3 Demanda en vehicle privat motoritzat. IMD de vehicles pesants
4.5.4 Demanda en vehicle privat motoritzat. Nivell de servei i saturació a l’hora punta
4.5.5 Demanda en vehicle privat motoritzat. Enquestes origen-destinació

PROPOSTES D'ACTUACIÓ

8.1.1 Xarxa de vianants. Proposta de xarxa de vianants (voreres)  NOU!
8.1.2 Xarxa de vianants. Proposta de xarxa de vianants (guals)  NOU!
8.2.1 Xarxa de bicicletes. Proposta de xarxa ciclable  NOU!
8.2.2 Xarxa de bicicletes. Possible grau d’implantació de la xarxa d’aparcaments NOU!
8.2.3 Xarxa de bicicletes. Properes zones d’ampliació de les estacions de la girocleta NOU!
8.3 Xarxa de transport públic. Proposta de serveis de bus urbà NOU!
8.4 Xarxa de vehicles privats motoritzats. Proposta de jerarquia de la xarxa  NOU!
8.5 Xarxa de vehicles privat i transport públic. Proposta d’aparcaments  NOU!

Notícies

Municipis i Generalitat es reuneixen a l'Ajuntament de Girona per treballar el Pla de mobilitat de l'àrea urbana
06/05/2019  |  L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, s'ha reunit avui amb representants de deu ajuntaments del territori gironí i de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Girona.
Es crea un grup de treball per millorar les línies de bus de la ciutat de Girona
12/03/2019  |  Està format per membres de l'Ajuntament de Girona, de Transports Metropolitans del Gironès, de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat, de la Universitat de Girona i la Federació d'Associacions de Veïns.