Mobilitat i Via Pública

Pla de Mobilitat Urbana

El Ple municipal que va tenir lloc en data 9 de juny de 2014 va aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat de Girona i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental.

Els citats documents s’han de sotmetre a informació pública per un període de quaranta-cinc dies hàbils, a comptar des del darrer dia de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, al Tauler d'Anuncis i Seu Electrònica de la Corporació i en un diari de gran tiratge per tal que puguin ser examinats i s’hi puguin formular al·legacions.

Les al·legacions es presentaran al Registre general de l'Ajuntament de Girona que està a les Oficines d'Informació i Atenció Ciutadana que tenim en diferents equipaments municipals.

Els documents del Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat de Girona i l'Informe de Sostenibilitat Ambiental que es poden examinar i formular al·legacions també es poden consultar a continuació:

L’1 d’octubre de 2012 es va iniciar la redacció del Pla de Mobilitat Urbana de Girona. El Pla de Mobilitat Urbana és l’instrument essencial per definir el model de mobilitat que encaixi amb la resta d’objectius estratègics de la ciutat i els objectius i les directrius en matèria de mobilitat i ambientals de Catalunya.

En una primera fase de durada d’1 mes, iniciada el 23 d’abril de 2013, es va demanar a la ciutadania que fes aportacions mitjançant el web donant la seva opinió sobre el sistema de mobilitat actual. Es va posar a la seva disposició la Memòria que recollia l’anàlisi territorial i socioeconòmica i l’oferta i demanda actual del sistema de mobilitat (capítols 1 a 5).

D’aquesta informació recollida i les opinions dels membres de la Taula de Mobilitat, l’equip tècnic redactor va elaborar la diagnosi de la Mobilitat que es pot consultar en aquest web (capítol 6).
Durant el mes d’octubre es va tornar a obrir una fase de participació ciutadana per a recollir propostes concretes de mesures que la ciutadania opinava que s’haurien d’implantar a Girona.

 

Fases de l'elaboració i tramitació del Pla de Mobilitat Urbana de Girona II
Fases de l'elaboració i tramitació del Pla de Mobilitat Urbana de Girona

 

Del recull de les propostes de la ciutadania i dels membres de la Taula de Mobilitat, i tenint en compte els objectius que ha d’assolir el Pla de Mobilitat i les seves línies estratègiques (capítol 7), es va redactar l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar (ISAp). De conformitat amb La Llei 9/2006, de 28 d’abril, es va trametre al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar el document de referència.

El document de referència (DR) determina:

Els principis de sostenibilitat i els aspectes estratègics a considerar.

La valoració des de l’enfocament ambiental de la versió preliminar de la memòria del Pla.

L’amplitud i el nivell de detall de l’ISA, les modalitats d’informació i consulta, les administracions públiques afectades i el públic interessat.

Els objectius ambientals aplicables, els criteris i els indicadors.


“El dia 9 de juny de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Girona va acordar:

 1. Aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat de Girona i l'Informe de Sostenibilitat Ambiental.
   
 2. Sotmetre a informació pública el Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat de Girona i l'Informe de Sostenibilitat Ambiental, per un període de quaranta cinc dies hàbils, a comptar des del darrer dia de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, al Tauler d'Anuncis i Seu Electrònica de la Corporació i en un diari de gran tiratge per tal que pugui ser examinat i es puguin formular al·legacions. Aquest termini finalitza el 27 d’agost de 2014.
   
 3. Realitzar la consulta prevista a l'article 10 de la Llei 6/2009 a les administracions públiques afectades i al públic interessat establerts el Document de Referència, per tal que puguin formular observacions."
   

Fase de l'elaboració i tramitació del Pla de Mobilitat Urbana de Girona II
Fases de l'elaboració i tramitació del Pla de Mobilitat Urbana de Girona II


Podeu consultar el document de referència clicant aquí i l'Informe de sostenibilitat ambiental preliminar (ISAp) clicant aquí.

Millores tècniques ofertes per l’empresa redactora del PMU:

 1. Microsimulació de 3 cruïlles. En estudi plaça Països Catalans, Rotonda de Santa Eugènia i rotonda del passeig d’Olot.
 2. Estudi previ d’un camí escolar: En estudi Escola Mare de Déu del Mont.
 3. Pla de desplaçaments dels treballadors de l’Ajuntament de Girona.
 4. Suport tècnic sobre tecnologia aplicada a Mobilitat.
 5. Estudi de viabilitat d’una plataforma de distribució urbana de mercaderies.
 6. Definició a nivell d’estudi previ de 5 km de carrils bici.
  Podeu veure la Presentació de l’estudi clicant aquí.

  Podeu consultar els plànols dels diferents trams estudiats:
  Esquema general dels trams estudiats

      6.1 Pont Major
      6.2 Rambla Xavier Cugat
      6.3 Sota el viaducte (entre pont de Pedret i plaça Poeta Marquina)
      6.4 Gran Via Jaume I
      6.5 Carrer Santa Eugènia (entre Mestre Civil i carrer Nou)
      6.6 Carrer del Carme (entre Mestre Civil i carrer Nou)
      6.7 Avinguda Lluís Pericot
      6.8 Carrer Migdia
      6.9 Carrer Oviedo i carretera Santa Coloma
 7. Estudi de mobilitat en transport públic als polígons industrials de Girona.
 8. Elaboració de fitxes amb criteris de disseny d’interseccions.

 

Documents de consulta a disposició:

1. Presentació de l’estat actual de redacció del PMU
    (presentada a la vuitena sessió de la Taula de Mobilitat)

2. Memòria: ACTUALITZAT!
    Capítol 1: Introducció
    Capítol 2: Anàlisi territorial i socioeconòmica
    Capítol 3: Anàlisi de l’oferta
    Capítol 4: Anàlisi de la demanda
    Capítol 5: Externalitats del sistema de mobilitat
    Capítol 6: Diagnosi de la Mobilitat
    Capítol 7: Establiment d’Objectius
    Capítol 8: Propostes participades d'actuació de l'alternativa triada NOU!

3. Programa d'actuacions NOU!

5. Annexos NOU!

6. Informe de Sostenibilitat Ambiental NOU!


Plànols del Pla de Mobilitat Urbana:

Índex i crèdits ACTUALITZAT!

ANÀLISI TERRITORIAL I SOCIOECONÒMICA

2.1.1 Localització geogràfica del municipi
2.1.2 Localització de tipologies urbanes del municipi (barris i sectors)
2.2.1 Estructura i distribució de la població
2.4.1 Centres de generació i atracció de viatges
2.4.2 Centres de generació i atracció de viatges. Resum
2.5.1 Índex de motorització

ANÀLISI DE L’OFERTA

3.1.2 Xarxa de vianants. Passos i guals per a vianants
3.1.3 Xarxa de vianants. amplades totals de vorera
3.1.4 Xarxa de vianants. Amplades útils de vorera
3.2.1 Xarxa de ciclistes. Xarxa de vies ciclables
3.2.2 Xarxa de ciclistes. Pendents
3.3.1 Xarxa de transport públic. Xarxa de serveis de transport públic
3.3.2 Xarxa de transport públic. Cobertura de les parades de transport públic
3.3.3 Xarxa de transport públic. Prioritat del bus i la bicicleta
3.4.1 Xarxa de vehicles privats motoritzats. Jerarquització de la Xarxa
3.4.2 Xarxa de vehicles privats motoritzats. Xarxa viària pacificada
3.4.3 Xarxa de vehicles privats motoritzats. Sentits de circulació i carrils per sentit
3.4.4 Xarxa de vehicles privats motoritzats. Restricció de pas per a vehicles pesants
3.5.1 Aparcament. Oferta d’aparcament
3.5.2 Aparcament. Densitat de l’oferta d’aparcament per sectors
3.5.4 Aparcament. Repartiment urbà de mercaderies

ANÀLISI DE LA DEMANDA

4.1.1 Mobilitat global. Viatges intermunicipals totals (generats i atrets)
4.1.2 Mobilitat global. Viatges intermunicipals totals (generats i atrets) per modes
4.1.3 Mobilitat global. Viatges intramunicipals totals (generats i atrets) per districtes
4.1.4 Mobilitat global. Viatges intramunicipals totals (generats i atrets) per modes
4.2.1 Demanda de mobilitat a peu
4.3.1 Demanda de mobilitat en bicicleta
4.4.1 Demanda de mobilitat en transport públic
4.5.1 Demanda en vehicle privat motoritzat. Punts de recollida d'informació
4.5.2 Demanda en vehicle privat motoritzat. IMD de vehicles motoritzats
4.5.3 Demanda en vehicle privat motoritzat. IMD de vehicles pesants
4.5.4 Demanda en vehicle privat motoritzat. Nivell de servei i saturació a l’hora punta
4.5.5 Demanda en vehicle privat motoritzat. Enquestes origen-destinació

PROPOSTES D'ACTUACIÓ

8.1.1 Xarxa de vianants. Proposta de xarxa de vianants (voreres)  NOU!
8.1.2 Xarxa de vianants. Proposta de xarxa de vianants (guals)  NOU!
8.2.1 Xarxa de bicicletes. Proposta de xarxa ciclable  NOU!
8.2.2 Xarxa de bicicletes. Possible grau d’implantació de la xarxa d’aparcaments NOU!
8.2.3 Xarxa de bicicletes. Properes zones d’ampliació de les estacions de la girocleta NOU!
8.3 Xarxa de transport públic. Proposta de serveis de bus urbà NOU!
8.4 Xarxa de vehicles privats motoritzats. Proposta de jerarquia de la xarxa  NOU!
8.5 Xarxa de vehicles privat i transport públic. Proposta d’aparcaments  NOU!

Notícies

Girona posa en marxa el carril bici per connectar l'avinguda de Ramon Folch amb l'hospital Josep Trueta
22/08/2014  |  L'actuació, que suposa la creació d'un eix pedalable d'una longitud total d'1'14 km, està inclosa en les accions per a aquest any del Pla de mobilitat urbana.
Pla de Mobilitat Urbana a informació pública
17/06/2014  |  Les al·legacions es presentaran al Registre general de l'Ajuntament de Girona
L'Ajuntament de Girona obre una nova fase de participació ciutadana del Pla de Mobilitat Urbana
30/09/2013  |  Es poden presentar propostes d'actuacions fins al 31 d'octubre.
Us recordem que es poden fer aportacions al nou Pla de Mobilitat Urbana que s'està redactant fins al 25 de maig
17/05/2013  |  Aquells ciutadans i ciutadanes que ho desitgin poden fer aportacions a través de la bústia d'avisos.
S'obre el període de participació ciutadana del Pla de mobilitat urbana de Girona
23/04/2013  |  Durant un mes, aquells ciutadans que ho desitgin podran fer aportacions a través de la Bústia d'Avisos
L'Ajuntament de Girona inicia el treball de camp per redactar el Pla de mobilitat urbana de la ciutat
23/11/2012  |  Dilluns començaran una sèrie d'actuacions encaminades a fer un anàlisi de la demanda i l'oferta del sistema de mobilitat.
Regidoria de Seguretat, Mobilitat i Via Pública
 • Àrea de què depèn:

  Ciutadania

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 3a planta
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 030 - Mobilitat i via pública
  972 419 031 - Multes
  972 419 092 - Seguretat ciutadana

 • Web:
 • Avisos i suggeriments:

  Per avisos i suggeriments podeu utilitzar la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.

Veure en el plànol: