Mobilitat i Via Pública

Campanya UN AIRE MÉS NET A GIRONA !!

Campanya: Un aire més net a GironaQuè és la contaminació atmosfèrica?

La contaminació de l’aire és un procés que s’inicia amb l’emissió a l’atmosfera d’un o diversos contaminants provinents de diferents focus emissors (transport, activitats industrials i domèstiques, naturals). Una vegada aquests contaminants són emesos a l’atmosfera hi romanen durant un cert temps, conegut com a temps de residència. Aquest temps de permanència a l’atmosfera està relacionat amb la seva reactivitat química, amb el rentat de l’atmosfera que efectua la pluja i la capacitat del medi per dispersar-los. Com a resultat d’aquests processos, en un punt determinat es dóna una concentració de contaminant, que es coneix com a nivell d’immissió.

Efectes de la contaminació atmosfèrica:

Els nivells d’immissió de contaminants són els que determinen els efectes que es produeixen sobre la salut de les persones i el medi ambient. Les principals afectacions tenen lloc sobre:

Els éssers vius, provocant o incrementant malalties respiratòries o cardiovasculars. 

Danys sobre les estructures (afectacions a edificacions i monuments).

Les propietats intrínseques de l’atmosfera (reducció de visibilitat, alteració del balanç de calor del sistema terra-atmosfera, alteracions sobre el clima...)


Control de la contaminació atmosfèrica a Girona:

A la ciutat de Girona es disposa d’una estació de control de la qualitat de l’aire que forma part de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de la Generalitat de Catalunya, la qual es troba ubicada a l’Escola de Música (C/Barcelona, 70). L’estació de control realitza mesuraments en continu dels principals contaminants:

NO2: Diòxid de nitrogen

NO: Monòxid de nitrogen

SO2: Diòxid de sofre

CO: Monòxid de carboni

PM10: Partícules en suspensió < 10 µm

C6H6: Benzè


Es poden consultar les dades de l’estació de control de la qualitat de l’aire a Girona a temps real a: http://dtes.gencat.cat/icqa/

A la ciutat també es realitza anualment una avaluació de la qualitat de l’aire. Aquesta avaluació es duu a terme a través d’una xarxa semipermanent formada per 18 captadors passius de NO2, el qual es considera un indicador de la qualitat de l’aire. Les conclusions de l’estudi ens identifiquen el trànsit com la font més important de contaminació atmosfèrica a la ciutat de Girona.
 

  

Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA)

L’Índex Català de Qualitat de l’Aire és un indicador sintètic que es calcula a partir de les dades recollides per la xarxa d’estacions automàtiques de vigilància del municipi. Avalua els nivells d’immissió del principals contaminants atmosfèrics, i s’expressa com el percentatge de dies que cap dels contaminants atmosfèrics mesurats a l’estació automàtica (SO2, NO2, NO, PST, CO) supera els valors de referència de la legislació estableix.

ICQA a Girona (2016): 74,4

Girona presenta l’any 2016 un índex de qualitat de l’aire d’un 74,4 amb una qualificació de satisfactori i molt proper a la qualificació d’Excel·lent (ICQA>75).

Gràfic de l'evolució del ICQA

Evolució de l’ICQA a la ciutat de Girona


Classificació de la qualitat de l'aire segons el valor de ICQA:


Taxa de dies amb qualitat de l'aire millorable

Els dies amb una qualitat de l'aire millorable són els que presenten un ICQA per sota de 50. És la mesura que marca la diferència entre una qualificació de bona i una de millorable.

Un 4 % dels dies de l’any 2016 han obtingut un ICQA per sota de 50

Gràfic de la taxa de dies amb qualitat de l'aire millorable

Evolució de la taxa de dies amb una qualitat de l’aire millorable a la ciutat de Girona