Notícies i comunicats

14/10/2014

Ajudes per a l'enregistrament de maquetes

L'any 2014 el termini de presentació és de l'1 al 30 de novembre.

L’Espai Marfà, en col•laboració amb la Casa de la Música Salt – Girona, obre una convocatòria per concedir 2 ajudes a grups novells per a l’enregistrament de maquetes, amb l’objectiu d’impulsar la creació musical emergent a Girona i el desenvolupament artístic de les formacions musicals vinculades als bucs d’assaig de l’Espai Marfà.
Les ajudes consisteixen en 5 sessions (d’un màxim de 9 hores diàries) per a la producció (preparació, gravació i mescla) d’una maqueta (entre 2 i 4 temes segons cada cas), i sense cost per als grups o artistes.
Les 5 sessions consisteixen en 1 sessió prèvia de preparació, 1 sessió de muntatge i presa de contacte amb l’estudi de gravació, 2 sessions de gravació i 1 sessió de mescla. Aquesta planificació es podrà modificar previ acord entre el grup i l’Espai Marfà, però en cap cas es superaran les 45 hores previstes.
Es posarà a disposició dels grups seleccionats els recursos disponibles a l’Espai Marfà (estudi de gravació i bucs d’assaig), així com el personal necessari per realitzar el projecte, consistent en un tècnic de so per gestionar tècnicament l’enregistrament, i l’acompanyament d’un productor musical que orienti els grups tant en la vessant artística com tècnica de l’enregistrament.

Objectius:
Les ajudes d’aquesta convocatòria estan destinades a impulsar la creació musical emergent a Girona i el desenvolupament artístic de les formacions musicals vinculades als bucs d’assaig de l’Espai Marfà.

Destinataris:
Per accedir a les ajudes cal que el solista o els diferents integrants -en cas de grups -siguin usuaris registrats del servei de Bucs d’Assaig de l’Espai Marfà.
Es poden presentar solistes i formacions musicals de qualsevol gènere o estil que presentin projectes originals i de creació pròpia.
La convocatòria s’adreça a artistes novells que encara no tenen una trajectòria o vinculació professional amb la música. Només s’admetran propostes de grups o solistes que no tinguin cap treball publicat, amb excepció dels autoeditats. Tampoc s’admetran propostes d’artistes que tinguin un contracte discogràfic o editorial en vigor.

Criteris de selecció:
Com a criteri de selecció es valorarà l’interès de la proposta presentada pel grup, i es tindrà en compte sobretot l’originalitat i la qualitat de les propostes musicals, així com el fet que siguin propostes noves i d’artistes novells.
Es prioritzaran aquelles propostes cantades en català.
Es prioritzaran aquelles propostes de solistes i grups que no tinguin cap treball editat.
Es prioritzaran aquelles propostes de solistes i grups residents o amb vinculació a Girona i la seva àrea urbana.
La selecció de propostes serà feta per l’equip tècnic de l’Espai Marfà i del servei de bucs d’assaig.

Calendari:
Termini per a la presentació de propostes: de l’1 al 30 de novembre de 2014.
Resolució: a partir del 10 de gener de 2015 es comunicarà la relació de grups seleccionats.
Gravació de maquetes: entre el 15 de gener i el 15 de maig de 2015, en dates a acordar amb cada grup.

Presentació de sol·licituds:
El termini per a la presentació de sol·licituds per prendre part en la convocatòria s’obre el 1 de novembre de 2014 i es tanca el 30 de novembre de 2014.
La sol·licitud la trobareu al peu d'aquesta pàgina web la qual haureu omplir, imprimir una còpia i presentar-la al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Girona juntament amb el projecte i la resta dels documents que cal presentar.
Juntament amb el formulari de sol·licitud, el sol·licitant haurà de presentar una còpia del projecte impresa i també en format digital al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Girona (veure altres adreces i horaris on és possible fer el registre: www.girona.cat/ic). Es recomana presentar tota la documentació en format pdf, assegurant-se la compatibilitat entre diferents sistemes operatius, i amb una limitació de 10 Mb.
També es pot enviar la sol·licitud per Internet a través de la Seu electrònica1, pel registre de documents que trobareu a les oficines de correu o per qualsevol dels mitjans previstos per la normativa vigent en matèria de règim jurídic i procediment administratiu de les administracions públiques. En aquests casos, i dins el termini establert en les bases, es comunicarà la data i el lloc de presentació per correu electrònic: espaimarfa@ajgirona.cat

Documentació a presentar:
Formulari de sol·licitud degudament complimentat
Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del sol·licitant
Documentació que acredita la vinculació amb la ciutat de Girona
Currículum i trajectòria de la formació i/o components

Altra documentació sobre el projecte musical (opcional):
Presentació més extensa del projecte musical / maqueta
Lletres de les cançons
Dossier de premsa
Altra documentació o material complementari
Obligacions dels beneficiaris:
Els grups seleccionats es comprometran a fer una presentació pública, participant en un concert no remunerat a l'Espai Marfà durant l'any 2015.
Els grups seleccionats autoritzen l'Ajuntament de Girona a fer la comunicació pública de les peces musicals enregistrades en el marc d'aquesta convocatòria.
Els grups seleccionats s'obliguen a posar els logos de l’Ajuntament de Girona, l'Espai Marfà i la Casa de la Música Salt - Girona en cas d'editar els temes gravats. 

 

NOTA:
Si es vol sol·licitar a través d'Internet cal que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els certificats electrònics de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) també són vàlids.
El servidor on s'allotja la seu electrònica utilitza un certificat de seguretat de CATCert (https) i es possible que el navegador presenti un avís de seguretat, ja que aquest tipus de certificació no ve instal·lada per defecte (cal que afegiu la seu com a lloc d'excepció).
 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)