Notícies i comunicats

30/04/2014

Més d'un milió d'usuaris en les activitats culturals de Girona durant el 2013

L'aposta de l'Ajuntament per crear i fidelitzar públic repercuteix en un augment del 34% en un any en el nombre de consumidors culturals.

Font: Ajuntament de Girona

L’aposta ferma de l’Ajuntament de Girona per crear nous públics i per fidelitzar els consumidors culturals de la ciutat ha donat els seus fruits aquest 2013 amb un augment del 34’21% respecte del 2012 en el nombre d’usuaris i espectadors de les activitats culturals programades als equipaments i serveis municipals. Dels 758.900 consumidors culturals del 2012 s’ha passat als 1.018.527 consumidors del 2013. Aquesta xifra inclou els usuaris del Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona, l’Escola Municipal d’Art, el Cinema Truffaut, el Teatre Municipal, l’Auditori de Girona, l’Espai Marfà, els festivals Nits de Clàssica, Festival de Jazz i Viu21, l’Escola Municipal d’Humanitats, el Servei Municipal de Biblioteques, el Museu d’Història de la Ciutat, el Museu del Cinema, el Museu d’Història dels Jueus de Girona i la Casa Masó.

“Tots aquests resultats s’han obtingut tenint en compte que el pressupost de l’Àrea d’Alcaldia el 2013 ha disminuït un 5’22% respecte del 2012. S’ha fet més, i millor, amb menys i això és una bona notícia. Es tracta d’un balanç coherent del pla de govern i dels nostres compromisos, entre els quals hi havia situar l’Alcaldia com a principal vèrtex per liderar i tenir un efecte multiplicador en les línies estratègiques de la ciutat, fomentant la transversalitat, la coordinació i l’horitzontalitat”, ha ressaltat l’alcalde.

L’augment del nombre d’activitats programades ha repercutit en l’augment d’usuaris i d’ocupació d’aquestes activitats, marcada també per l’increment en el nombre de visitants a la ciutat durant el 2013. El perfil del consumidor cultural de la ciutat és una dona gironina d’entre 35 i 65 anys. El nombre de dones supera el d’homes en totes les propostes culturals programades (arribant fins a una proporció del 70%-30% en el cas de les activitats de l’Escola Municipal d’Humanitats), excepte les de l’Espai Marfà.

Pel que fa a les franges d’edat, la majoria d’activitats culturals tenen un públic d’entre 35 i 65 anys, llevat de les activitats programades per l’Escola Municipal d’Art que, per la mateixa finalitat dels cursos, dirigits a infants i joves, tenen un públic menor de 14 anys. Per procedència, la major part dels consumidors culturals dels equipaments i serveis municipals provenen de la ciutat de Girona i de les comarques gironines, però cal assenyalar que en els equipaments patrimonials, com els Museu d’Història de la Ciutat, del Cinema i d’Història dels Jueus i la Casa Masó, la majoria dels visitants provenen de la resta de Catalunya i de fora del país. Per últim, cal ressaltar molt positivament la valoració que fan els usuaris dels diferents equipaments i de les activitats que s’hi programen, amb una nota que oscil·la entre el 8’2 i el 9’6, sempre, per tant, a prop de l’excel·lència.

De cara als propers mesos, amb l’objectiu de “seguir treballant per crear públic”, tal com ha remarcat el cap de Cultura, Narcís Casassa, es treballarà per “actualitzar els equipaments museístics”. Es treballarà en l’àmbit patrimonial actualitzant tant la manera de gestionar els diferents equipaments, com en la renovació del discurs, a través de la incorporació, per exemple, de peces de les exposicions temporals a les exposicions permanents, i dels propis espais, inaugurant sales d’exposicions noves al Museu d’Història dels Jueus o a la Casa Masó. “El que volem aconseguir és que els museus siguin atractius tant pels visitants com pels que ja coneixen l’equipament, perquè tinguin ganes de tornar-hi per veure’n les novetats”, ha afegit Casassa. Així mateix, al llarg dels propers mesos s’estrenarà la nova biblioteca pública de Girona que comportarà el trasllat de la Biblioteca Ernest Lluch a les instal·lacions de la Casa de Cultura.
 

Gairebé set punts més en els indicadors de transparència

L’Ajuntament de Girona va obtenir un 78’05% d’indicadors positius en el Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local de Catalunya del 2013, 6’6 punts més que el percentatge obtingut en la primera onada del mapa (71’43%). El mapa està elaborat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona i inclou els resultats sorgits d’avaluar la informació que ofereixen els webs municipals dels 947 ajuntaments de Catalunya. Podeu consultar les dades al següent enllaç.

“Seguint amb aquesta línia, i per tal de fomentar la transparència de les dades públiques de l’Ajuntament de Girona, s’està treballant a fons per tenir llest al llarg del 2014 el portal web Govern Obert, que complementarà els dos portals existents fins ara: el web genèric del consistori i el web de Turisme”, ha explicat el gerent de l’Ajuntament, Albert Riera. Tal com s’estableix en el Pla de govern 2011-2015 del consistori, la voluntat de l’Ajuntament és fomentar la transparència municipal de l’Administració, donar més informació a la ciutadania i promoure’n la participació.

El portal Govern Obert es dividirà en cinc apartats: l’estat d’execució del pressupost dividit per capítols, àrees i mesos; l’estat d’execució del Pla de govern actualitzat mensualment; les dades obertes, amb informació sobre diferents àrees de l’Ajuntament agrupades en un catàleg i disponibles en diferents formats per poder-les consultar i utilitzar fàcilment; els indicadors de transparència del consistori, i els canals participatius de l’Ajuntament. “Algun d’aquests eixos, com el de l’estat d’execució del pressupost, ja es pot consultar des de fa uns mesos al web municipal i, amb aquest nou portal, volem ampliar les dades i la informació que es posa a disposició de la ciutadania”, ha explicat Riera.  

S'ha produït un error en processar la plantilla.
Invocation of method 'getFileEntryByTitle' in class com.sun.proxy.$Proxy147 threw exception com.liferay.portlet.documentlibrary.NoSuchFileEntryException: No DLFileEntry exists with the key {groupId=11622, folderId=84394, title=Memoria_2013_area_Alcaldia.pdf} at 21753PLANTILLA_DETALL_NOTICIA[line 113, column 78]
1#macro (getExtensionForFile $url $style $label) 
2  #set($index = $url.lastIndexOf(".")) 
3 
4  #if($index != -1) 
5     #set($extension = $url.substring($index).toLowerCase()) 
6     #if($extension.equals(".doc") || $extension.equals(".docx")) 
7        #set($style="word-doc") 
8        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-word-doc")) 
9    #elseif($extension.equals(".csv") || $extension.equals(".csvx")) 
10        #set($style="csv-doc") 
11        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-csv-doc")) 
12    #elseif($extension.equals(".xls") || $extension.equals(".xlsx")) 
13        #set($style="xls-doc") 
14        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-xls-doc")) 
15    #elseif($extension.equals(".pdf")) 
16        #set($style="pdf-doc") 
17        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-pdf-doc")) 
18   #elseif($extension.equals(".ppt") || $extension.equals(".pptx")) 
19        #set($style="ppt-doc") 
20        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-ppt-doc")) 
21    #elseif($extension.equals(".txt")) 
22        #set($style="txt-doc") 
23        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-txt-doc")) 
24    #elseif($extension.equals(".zip") || $extension.equals(".rar")) 
25        #set($style="zip-doc") 
26        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-word-doc")) 
27    #else 
28        #set($style="html-doc") 
29        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-html-doc")) 
30    #end   
31  #end 
32#end 
33#set ($currenUrl=$request.get("current_url")) 
34#set ($servername=$request.get("server-name")) 
35  <div class="content-web intro" style="padding-left: 15px; padding-right: 20px">       
36     <p class="data">$data.getData()</p> 
37     <h2>$titol.getData() </h2> 
38     <p class="subtitle">$subtitol.getData()</p> 
39	 <div class="bg_redes"> 
40	  <div class="fb"> 
41        <script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="" send="false" layout="button_count" width="112" show_faces="true" font="arial"></fb:like></div>		<div class="tweet"> 
42			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> 
43	  </div> 
44	  <div class="add_this addthis_toolbox addthis_default_style"> 
45		<a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d5d0f5924d81765" class="addthis_button_compact">Compartir</a> 
46		<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4d5d0f5924d81765"></script> 
47	  </div>  
48	 </div> 
49  </div> 
50   <div class="webcontent-content" style="padding-left: 15px"> 
51       <div class="content-web txt" style="clear:both; width:100%"> 
52         #if ($imatge.getData()!="")  
53          <div style="float: right; margin-left: 20px; margin-top: 17px;"><a href="$imatge.getData()" class='lightbox'><img style="height: 165px" src="$imatge.getData()"></a><p>$peu_imatge.getData()</p></div> 
54         #end 
55          $desc-principal-1.getData() 
56					<div style="clear:both;" class="clear_both"></div> 
57						#if($text_video.getData() != "") 
58							#foreach($text in $text_video.getSiblings()) 
59								#set ($urlParams = $stringUtil.split($text.link_video.getData(), '.')) 
60								#if($urlParams.get(1) == "youtube") 
61									<object width="443" height="367"> 
62										<param value="$link_video.getData()&amp;loop=1&amp;autoplay=1" name="movie"> 
63										<param value="true" name="allowFullScreen"> 
64										<param value="True" name="mute"> 
65										<param value="always" name="allowscriptaccess"> 
66										<embed width="443" height="367" mute="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"  
67										type="application/x-shockwave-flash" src="$text.link_video.getData()"> 
68									</object> 
69								#elseif($urlParams.get(1) == "vimeo") 
70									<iframe src="$text.link_video.getData()" width="443" height="367" frameborder="0"></iframe> 
71								#else 
72									<EMBED TYPE="application/x-mplayer2" 
73SRC="$text.link_video.getData()" 
74WIDTH="480" 
75HEIGHT="395" 
76AUTOSTART="0" 
77SHOWCONTROLS="1"> 
78</EMBED> 
79								#end 
80							#end 
81						#end 
82						<p>$text_video.getData()</p> 
83 
84#if($links-altres-docs.getData() != "") 
85        #set ($dLFileEntryServiceUtil = $portal.getClass().forName("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryServiceUtil").getMethod("getService", null).invoke(null, null)) 
86		#set ($httpUtil = $portal.getClass().forName("com.liferay.portal.kernel.util.HttpUtil").getMethod("getHttp", null).invoke(null, null)) 
87         
88		<div class="clear-both" style="margin-bottom:30px"></div>	 
89		#foreach($link in $links-altres-docs.getSiblings()) 
90             #if($link.url-doc.getData() != "")  
91               #set($class-doc = "") 
92               #set($label-doc = "") 
93               #set($size="") 
94               #set($metric="") 
95               #set($documentFromDL = false) 
96 
97               ## 
98               ## CHEQUEO QUE EL DOCUMENTO PERTENEZCA A LA LIBRERIA DE DOCUMENTOS 
99               ## 
100               #if($link.url-doc.getData().indexOf("/documents/11622/") == 0) 
101                  #set($documentFromDL = true) 
102                  #set($indexDoc=$link.url-doc.getData().lastIndexOf("/") +1) 
103                  #set($initPath = "/documents/11622/") 
104                  #set($endPath = $indexDoc - 1) 
105                  #set($folderId = $link.url-doc.getData().substring($initPath.length(), $endPath)) 
106                  #set($Integer = 0) 
107                  #set($folderId = $Integer.parseInt($folderId)) 
108                  #set($fileName=$link.url-doc.getData().substring($indexDoc)) 
109                  #set($fileName=$httpUtil.decodePath($fileName)) 
110                 ## 
111                 ## OBTENGO EL TAMAÑO 
112                 ## 
113                  #set($fileEntry = $dLFileEntryServiceUtil.getFileEntryByTitle(11622,$folderId,$fileName) ) 
114                  #set($size=($fileEntry.getSize()*1.0 /1024)) 
115                  #set($idx = $size.toString().indexOf(".") ) 
116                  #if($idx != -1) 
117                      #set($idx = $idx + 2) 
118                      #set($size=$size.toString().substring(0, $idx)) 
119                  #end 
120                  #set($metric=" KB") 
121                 
122 
123                  ## 
124                  ## OBTENGO LA EXTENSION DEL OBJETO DLFILEENTRY 
125                  ## 
126                   
127                  #set($extension = "." + $fileEntry.getExtension() ) 
128                  #getExtensionForFile ($extension $class-doc $label-doc) 
129 
130               #else 
131                  #getExtensionForFile ($link.url-doc.getData() $class-doc $label-doc) 
132                #end 
133 
134 
135              <div class="download-links $class-doc"> 
136				<span class="document-type">$label-doc </span> 
137				<span class="document-name"><a TARGET='_blank' href="$link.url-doc.getData()" class="document-name">$link.getData()</a></span> 
138                 #if($documentFromDL)                 
139                    <span class="document-type">$size $metric </span> 
140                #end 
141			  </div>	 
142             #end 
143		#end	 
144		<div class="clear-both"></div> 
145      #end 
146						 
147						 
148 
149 
150 
151 
152 
153</div>  
154					#if($desc-principal-2.getData() != "") 
155							$desc-principal-2.getData() 
156						#end   
157						  </div> 
158						##<div class="offer_item_button nofloat"> 
159						 ## <a class="more_information" style="font: bold; Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 14px;" href="javascript:history.go(-1)">Tornar</a> 
160						##</div> 
161#if($request.parameters.redirect_to_asset && $request.parameters.redirect_to_asset == "true") 
162  <div> 
163      <a href="$request.parameters.redirect" class="portlet-icon-back">#language("back")</a> 
164 </div> 
165#end						   
166					<div class="clear_both"></div> 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)