Notícies i comunicats

21/05/2019

Sol·licituds d'ús de les instal·lacions esportives. Temporada 2019-2020

El període de sol·licitud és del 24 de maig al 2 de juny de 2019.

Seran objecte de petició d’ús en aquest període els pavellons i piscines municipals, el camp de futbol de Vila-roja i Pont Major i les pistes poliesportives cobertes de les escoles Migdia, Cassià Costal i Pla de Girona.

Presentació de sol·licituds:

Del 24 de maig al 2 de juny de 2019 podeu presentar les sol·licituds per seu electrònica https://seu.girona.cat, a través del tràmit:

Sol·licitud d’ús d’instal·lacions esportives municipals (Tramitar en línia)

Us recordem que d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment comú de les administracions públiques, s’obliga a totes les entitats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, disposar necessàriament d’un certificat digital de l’entitat. Això implica que totes les sol·licituds i documentacions que s’adrecin a l’Ajuntament s’han de realitzar obligatòriament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Per a més informació sobre els certificats admesos, i requeriments tècnics vegeu l’apartat Més informació en el web: https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/

Documentació a presentar:

La documentació que s’ha d’adjuntar a la instància es la següent:
 

ENTITATS ESPORTIVES

El full de sol·licitud d’ús d’instal·lacions esportives per a la temporada 2019-2020 que voleu demanar, degudament omplert i respectant els horaris assenyalats per a cada tipus d’activitat (veure annexos al peu de la notícia).

Entitats d’esports d’associació: Relació dels equips que faran ús de les instal·lacions esportives, diferenciant categories, nivell, gènere i edats.

Entitats d’esports individuals: Relació dels grups que faran ús de les instal·lacions esportives municipals diferenciant categories, nivell, gènere i edats.

Còpia del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil (amb cobertura suficient, d’acord amb la normativa aplicable) i de l’assegurança d'accidents medico-esportiva per tots els participants usuaris de la instal·lació (només en el cas que no es participi en una competició escolar o federada).
 

ALTRES

El full de sol·licitud d’ús d’instal·lacions esportives per a la temporada 2019-2020 que voleu demanar, degudament omplert i respectant els horaris assenyalats per a cada tipus d’activitat.

Explicació de l’activitat que es portarà a terme, fent constar edat, gènere i número de participants.

Còpia del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil (amb cobertura suficient, d’acord amb la normativa aplicable) i de l’assegurança d'accidents medico-esportiva per tots els participants usuaris de la instal·lació (només en el cas que no es participi en una competició escolar o federada).

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)