Notícies i comunicats

28/04/2017

Sol·licituds d'ús de les instal·lacions esportives. Temporada 2017-2018

El període de sol·licitud és del 28 d'abril al 7 de maig de 2017.

Seran objecte de petició d’ús en aquest període els pavellons i piscines municipals, i les pistes poliesportives cobertes de les escoles Migdia i Pla de Girona.

Presentació de sol·licituds:

Del 28 d’abril al 7 de maig de 2017 podeu presentar les sol·licituds a:


PER INTERNET - SEU ELECTRÒNICA

Per seu Electrònica a la web https://seu.girona.cat, a tràmits i serveis en línea, sol·licitud d’ús d’instal·lacions esportives per temporada.

Si es vol sol·licitar a través d’Internet cal que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els certificats electrònics de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) també són vàlids. El servidor on s’allotja la seu electrònica utilitza un certificat de seguretat CATCert (https) i és possible que el navegador presenti un avís de seguretat, ja que aquest tipus de certificació no ve instal·lada per defecte (cal que afegiu la seu com a lloc d’excepció). També podeu consultar els requeriments tècnics per poder operar a la seu electrònica i rebre suport tècnic.

Les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona i/o en el Registre d’entitats esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, només podran sol·licitar-ho per seu Electrònica.


PRESENCIALMENT - REGISTRE GENERAL

Pel Registre General de l’Ajuntament de Girona, a les Oficines d’Informació i Atenció Ciutadana. Els horaris i llocs de presentació pel registre, els trobareu a la pagina web www.girona.cat/ic

Model de sol·licitud

Disponibilitat horaria de les instal·lacions esportives municipals objectes de sol·licitud

 


Documentació a presentar:

La documentació que s’ha d’adjuntar a la instància es la següent:
 

ENTITATS ESPORTIVES

El full de sol·licitud d’ús d’instal·lacions esportives per a la temporada 2017-2018 que voleu demanar, degudament omplert i respectant els horaris assenyalats per a cada tipus d’activitat (veure annexos al peu de la notícia).

Entitats d’esports d’associació: Relació dels equips que faran ús de les instal·lacions esportives, diferenciant categories, nivell, gènere i edats.

Entitats d’esports individuals: Relació dels grups que faran ús de les instal·lacions esportives municipals diferenciant categories, nivell, gènere i edats.

Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb cobertura suficient, d’acord amb la normativa aplicable, per tal de cobrir el risc derivat dels danys o desperfectes que es puguin causar a tercers en l’exercici de les activitats.
 

ALTRES

El full de sol·licitud d’ús d’instal·lacions esportives per a la temporada 2017-2018 que voleu demanar, degudament omplert i respectant els horaris assenyalats per a cada tipus d’activitat.

Explicació de l’activitat que es portarà a terme, fent constar edat, gènere i número de participants.

Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb cobertura suficient, d’acord amb la normativa aplicable, per tal de cobrir el risc derivat dels danys o desperfectes que es puguin causar a tercers en l’exercici de les activitats. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)