Notícies i comunicats

17/06/2014

Pla de Mobilitat Urbana a informació pública

Les al·legacions es presentaran al Registre general de l'Ajuntament de Girona

El Ple municipal que va tenir lloc en data 9 de juny de 2014 va aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat de Girona i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental.

Els citats documents s’han de sotmetre a informació pública per un període de quaranta-cinc dies hàbils, a comptar des del darrer dia de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, al Tauler d'Anuncis i Seu Electrònica de la Corporació i en un diari de gran tiratge per tal que puguin ser examinats i s’hi puguin formular al·legacions.

Les al·legacions es presentaran al Registre general de l'Ajuntament de Girona que està a les Oficines d'Informació i Atenció Ciutadana que tenim en diferents equipaments municipals.

Els documents del Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat de Girona i l'Informe de Sostenibilitat Ambiental que es poden examinar i formular al·legacions. També es poden consultar al següent enllaç

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)