Notícies i comunicats

09/04/2014

La congelació d'impostos i taxes i el fraccionament del pagament marquen la política fiscal de l'Ajuntament durant el 2013

Aquest 2013 Girona ha augmentat de 3.000 a 6.000 euros el límit del deute a dispensar per la constitució de garanties i ha fraccionat en tres terminis l'IBI. Segons un estudi, Girona se situa a la 48a posició de les províncies de l'Estat pel que fa a la repercussió de l'IBI.

Font: Ajuntament de Girona

La consolidació de la congelació dels impostos i taxes municipals, que s’ha portat a terme el 2013 per tercer any consecutiu, i les facilitats a l’hora de pagar-los han marcat la política fiscal de l’Ajuntament de Girona durant l’any passat. Aquest ha estat un dels eixos principals del balanç de les activitats de l’any passat que han fet aquest matí la tinenta d’alcalde i regidora d’Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas, i la regidora de Serveis Administratius, Roser Urra, de l’Àrea d’Hisenda i Gestió Municipal.

En les ordenances fiscals que s’aplicaran el 2014, però que es van aprovar el 2013, es preveuen dues noves mesures per ajudar els contribuents a l’hora de poder complir amb les seves obligacions fiscals. Per una banda, s’ha modificat el límit del deute pel que fa a la dispensa de l’obligat tributari de la constitució de garanties i s’ha passat dels 3.000 euros que hi havia fins ara als 6.000 euros. Amb aquesta iniciativa, es permetrà fer més fàcil l’ajornament i el pagaments dels deutes a aquelles empreses i persones que fins ara tenien problemes a l’hora de fer l’abonament. “Hem pres aquesta mesura arran de la petició continuada de ciutadans que es troben en una situació econòmica difícil però que tenen la voluntat de pagar. El nostre objectiu és augmentar la flexibilitat del pagament de les obligacions tributàries i donar oxigen a les persones que es trobin en aquest moment complicat”, ha explicat la regidora M. Àngels Planas. Durant el 2013, hi va haver un total de 1.865 sol·licituds, la major part de les quals provinents de persones físiques, demanant el fraccionament del deute.

Per altra banda, per a aquest 2014 s’ha ofert als contribuents gironins la possibilitat de pagar en tres terminis l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI). De moment, ja s’han acollit a la proposta 6.550 persones i de cara al 2015 es preveu que aquesta xifra augmenti, ja que es tracta d’una iniciativa “que ha tingut molt d’èxit entre la ciutadania”, tal com ha comentat la regidora d’Hisenda i Règim Interior. El 5 d’abril va acabar el primer termini de pagament i els dos propers són el 5 de juliol i el 5 de novembre, respectivament. En aquest sentit cal destacar que, segons l’estudi “Ránquing tributario de los municipios españoles”, elaborat per l’Agència Tributària de Madrid, Girona ocupa el lloc número 48 de les capitals de província de l’Estat (del total de 52) pel que fa a la repercussió de l’impost de béns immobles (IBI). Girona es troba entre Palència (per sobre) i Ceuta (per sota) i per tant “és de les capitals de l’Estat espanyol amb un IBI més assequible”.

El 2013 ha estat marcat també per un avenç en la implantació dels tràmits a través de la seu electrònica. En aquest sentit, en un any s’han triplicat els registres d’entrada electrònics que es fan per mitjà d’aquesta eina a Internet. S’ha passat dels 250 registres fets a través de la seu al 2012 als 743 registres fets el 2013. La regidora Roser Urra també ha ressaltat que l’expedició del volant històric d’empadronament que s’ha començat a fer durant el 2013 ha permès “agilitzar el tràmit per a la ciutadania, que ara es pot arribar a estalviar una setmana de temps”.

Cal ressaltar també que durant l’any passat es va comptabilitzar per primer cop el nombre de persones que passen pel consistori diàriament. Un total de 84.493 ciutadans han accedit a les dependències municipals de la plaça del Vi de gener a desembre del 2013. Això significa que cada dia passen per l’Ajuntament una mitjana de 231 ciutadans i ciutadanes per realitzar-hi diferents tràmits.

El consistori establirà un protocol de contractació responsable amb el tercer sector

Una de les accions en les quals s’està treballant actualment des de la Regidoria d’Hisenda i Règim Interior és en la Comissió de Contractació Responsable. Aquesta comissió, creada el 10 d’octubre del 2013, té per objectiu promoure la contractació responsable de cara al tercer sector. A hores d’ara formen part de la comissió representants polítics dels diferents grups municipals i representants del tercer sector a Girona, a més de tècnics municipals. Està previst, però, que en la propera reunió es creï un grup mixt a la Comissió en el qual s’hi inclouran també les dues patronals gironines, la Cambra de Comerç, FOEG i PIMEC, i els sindicats majoritaris amb presència a la ciutat. “La finalitat d’aquesta comissió és establir quins són els criteris de contractació general que s’establiran per al tercer sector i concretar quins són els contractes que es poden dirigir a aquestes entitats i quins no”, ha especificat M. Àngels Planas.

Seguint amb la idea de fomentar la responsabilitat, també en l’àmbit intern entre el personal municipal, el proper mes de juny s’organitzaran unes jornades per sensibilitzar sobre els riscos laborals a la feina. Sota el títol “Cultura, prevenció i sensibilització de riscos”, des de la Regidoria de Serveis Administratius es vol convidar tots els treballadors i les treballadores municipals a participar a la jornada i a treure’n rendiment per “optimitzar la productivitat i el benestar dels treballadors del consistori”, tal com ha destacat Roser Urra.

Podeu consultar la memòria al següent enllaç.

S'ha produït un error en processar la plantilla.
Invocation of method 'getFileEntryByTitle' in class com.sun.proxy.$Proxy147 threw exception com.liferay.portlet.documentlibrary.NoSuchFileEntryException: No DLFileEntry exists with the key {groupId=11622, folderId=84394, title=memoria_hisenda_gestio_municipal_2013.pdf} at 21753PLANTILLA_DETALL_NOTICIA[line 113, column 78]
1#macro (getExtensionForFile $url $style $label) 
2  #set($index = $url.lastIndexOf(".")) 
3 
4  #if($index != -1) 
5     #set($extension = $url.substring($index).toLowerCase()) 
6     #if($extension.equals(".doc") || $extension.equals(".docx")) 
7        #set($style="word-doc") 
8        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-word-doc")) 
9    #elseif($extension.equals(".csv") || $extension.equals(".csvx")) 
10        #set($style="csv-doc") 
11        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-csv-doc")) 
12    #elseif($extension.equals(".xls") || $extension.equals(".xlsx")) 
13        #set($style="xls-doc") 
14        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-xls-doc")) 
15    #elseif($extension.equals(".pdf")) 
16        #set($style="pdf-doc") 
17        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-pdf-doc")) 
18   #elseif($extension.equals(".ppt") || $extension.equals(".pptx")) 
19        #set($style="ppt-doc") 
20        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-ppt-doc")) 
21    #elseif($extension.equals(".txt")) 
22        #set($style="txt-doc") 
23        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-txt-doc")) 
24    #elseif($extension.equals(".zip") || $extension.equals(".rar")) 
25        #set($style="zip-doc") 
26        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-word-doc")) 
27    #else 
28        #set($style="html-doc") 
29        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-html-doc")) 
30    #end   
31  #end 
32#end 
33#set ($currenUrl=$request.get("current_url")) 
34#set ($servername=$request.get("server-name")) 
35  <div class="content-web intro" style="padding-left: 15px; padding-right: 20px">       
36     <p class="data">$data.getData()</p> 
37     <h2>$titol.getData() </h2> 
38     <p class="subtitle">$subtitol.getData()</p> 
39	 <div class="bg_redes"> 
40	  <div class="fb"> 
41        <script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="" send="false" layout="button_count" width="112" show_faces="true" font="arial"></fb:like></div>		<div class="tweet"> 
42			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> 
43	  </div> 
44	  <div class="add_this addthis_toolbox addthis_default_style"> 
45		<a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d5d0f5924d81765" class="addthis_button_compact">Compartir</a> 
46		<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4d5d0f5924d81765"></script> 
47	  </div>  
48	 </div> 
49  </div> 
50   <div class="webcontent-content" style="padding-left: 15px"> 
51       <div class="content-web txt" style="clear:both; width:100%"> 
52         #if ($imatge.getData()!="")  
53          <div style="float: right; margin-left: 20px; margin-top: 17px;"><a href="$imatge.getData()" class='lightbox'><img style="height: 165px" src="$imatge.getData()"></a><p>$peu_imatge.getData()</p></div> 
54         #end 
55          $desc-principal-1.getData() 
56					<div style="clear:both;" class="clear_both"></div> 
57						#if($text_video.getData() != "") 
58							#foreach($text in $text_video.getSiblings()) 
59								#set ($urlParams = $stringUtil.split($text.link_video.getData(), '.')) 
60								#if($urlParams.get(1) == "youtube") 
61									<object width="443" height="367"> 
62										<param value="$link_video.getData()&amp;loop=1&amp;autoplay=1" name="movie"> 
63										<param value="true" name="allowFullScreen"> 
64										<param value="True" name="mute"> 
65										<param value="always" name="allowscriptaccess"> 
66										<embed width="443" height="367" mute="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"  
67										type="application/x-shockwave-flash" src="$text.link_video.getData()"> 
68									</object> 
69								#elseif($urlParams.get(1) == "vimeo") 
70									<iframe src="$text.link_video.getData()" width="443" height="367" frameborder="0"></iframe> 
71								#else 
72									<EMBED TYPE="application/x-mplayer2" 
73SRC="$text.link_video.getData()" 
74WIDTH="480" 
75HEIGHT="395" 
76AUTOSTART="0" 
77SHOWCONTROLS="1"> 
78</EMBED> 
79								#end 
80							#end 
81						#end 
82						<p>$text_video.getData()</p> 
83 
84#if($links-altres-docs.getData() != "") 
85        #set ($dLFileEntryServiceUtil = $portal.getClass().forName("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryServiceUtil").getMethod("getService", null).invoke(null, null)) 
86		#set ($httpUtil = $portal.getClass().forName("com.liferay.portal.kernel.util.HttpUtil").getMethod("getHttp", null).invoke(null, null)) 
87         
88		<div class="clear-both" style="margin-bottom:30px"></div>	 
89		#foreach($link in $links-altres-docs.getSiblings()) 
90             #if($link.url-doc.getData() != "")  
91               #set($class-doc = "") 
92               #set($label-doc = "") 
93               #set($size="") 
94               #set($metric="") 
95               #set($documentFromDL = false) 
96 
97               ## 
98               ## CHEQUEO QUE EL DOCUMENTO PERTENEZCA A LA LIBRERIA DE DOCUMENTOS 
99               ## 
100               #if($link.url-doc.getData().indexOf("/documents/11622/") == 0) 
101                  #set($documentFromDL = true) 
102                  #set($indexDoc=$link.url-doc.getData().lastIndexOf("/") +1) 
103                  #set($initPath = "/documents/11622/") 
104                  #set($endPath = $indexDoc - 1) 
105                  #set($folderId = $link.url-doc.getData().substring($initPath.length(), $endPath)) 
106                  #set($Integer = 0) 
107                  #set($folderId = $Integer.parseInt($folderId)) 
108                  #set($fileName=$link.url-doc.getData().substring($indexDoc)) 
109                  #set($fileName=$httpUtil.decodePath($fileName)) 
110                 ## 
111                 ## OBTENGO EL TAMAÑO 
112                 ## 
113                  #set($fileEntry = $dLFileEntryServiceUtil.getFileEntryByTitle(11622,$folderId,$fileName) ) 
114                  #set($size=($fileEntry.getSize()*1.0 /1024)) 
115                  #set($idx = $size.toString().indexOf(".") ) 
116                  #if($idx != -1) 
117                      #set($idx = $idx + 2) 
118                      #set($size=$size.toString().substring(0, $idx)) 
119                  #end 
120                  #set($metric=" KB") 
121                 
122 
123                  ## 
124                  ## OBTENGO LA EXTENSION DEL OBJETO DLFILEENTRY 
125                  ## 
126                   
127                  #set($extension = "." + $fileEntry.getExtension() ) 
128                  #getExtensionForFile ($extension $class-doc $label-doc) 
129 
130               #else 
131                  #getExtensionForFile ($link.url-doc.getData() $class-doc $label-doc) 
132                #end 
133 
134 
135              <div class="download-links $class-doc"> 
136				<span class="document-type">$label-doc </span> 
137				<span class="document-name"><a TARGET='_blank' href="$link.url-doc.getData()" class="document-name">$link.getData()</a></span> 
138                 #if($documentFromDL)                 
139                    <span class="document-type">$size $metric </span> 
140                #end 
141			  </div>	 
142             #end 
143		#end	 
144		<div class="clear-both"></div> 
145      #end 
146						 
147						 
148 
149 
150 
151 
152 
153</div>  
154					#if($desc-principal-2.getData() != "") 
155							$desc-principal-2.getData() 
156						#end   
157						  </div> 
158						##<div class="offer_item_button nofloat"> 
159						 ## <a class="more_information" style="font: bold; Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 14px;" href="javascript:history.go(-1)">Tornar</a> 
160						##</div> 
161#if($request.parameters.redirect_to_asset && $request.parameters.redirect_to_asset == "true") 
162  <div> 
163      <a href="$request.parameters.redirect" class="portlet-icon-back">#language("back")</a> 
164 </div> 
165#end						   
166					<div class="clear_both"></div> 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)