Notícies i comunicats

18/09/2017

Modificació de les bases d'execució del pressupost 2017

S'han modificat els punts 21a i 69 de les bases d'execució.

En data 13 de febrer de 2017 fou aprovat definitivament el pressupost municipal per a l'exercici 2017.

S'ha hagut de modificar les bases d'execució d'aplicació al pressupost 2017 següents, quedant redactades de la forma següent:

Base 21a. Reconeixement de les obligacions.

Correspondrà al president de la corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromisos de despesa legalment adquirits (Fase "O"), via relació periòdica de les obligacions comptabilitzades i prèvia fiscalització del procediment de despesa d'acord als procediments establerts a la instrucció de control intern de la gestió econòmica de l'Ajuntament i entitats que en depenen.

Quan per la naturalesa de la despesa, les fases d'autorització-disposició-reconeixement de l'obligació siguin simultànies, podran acumular-se i es tramitarà document comptable ADO.

Es delega en favor de la regidora de l'àrea d'Hisenda i Règim interior les resolucions per a l'aprovació d'aquesta fase pressupostària.

Base 69. Contingut de la funció interventora.

L'exercici de l'expressada funció comprendrà i en els termes establerts a la Instrucció de Control Intern aprovada pel Ple Municipal de 14 de juliol de 2014:

a) La intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons de valors.

b) La intervenció formal de l'ordenació del pagament.

c) La intervenció material del pagament.

d) La intervenció i comprovació material de les inversions i de l'aplicació de les subvencions. La intervenció material de les inversions es realitzarà per la Intervenció o en qui hagi delegat, sempre que la seva quantia sigui igual o superior als 50.000,00 euros (IVA exclòs), per això l'òrgan gestor li haurà de comunicar amb una antelació de 20 dies a la data prevista per a la recepció de la inversió de que es tracti. Als efectes es podrà requerir, per part de l'òrgan interventor, l'assessorament necessari en cas d'haver de posseir coneixements tècnics adequats per a la realització d'aquesta comprovació material.

e) La intervenció i comprovació material de les inversions i de l'aplicació de les subvencions.

f) La recepció i examen dels justificants dels manaments expedits a justificar, i la reclamació al seu venciment.

 

 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)