Notícies i comunicats

26/02/2018

L'Ajuntament aprova el projecte de carril bici de la zona industrial Torroella - Nestlé

El pressupost total és de 146.682,36 euros, i queda obert el període d'exposició pública.

La Junta de Govern Local del 23 de febrer de 2018, ha aprovat inicialment el projecte de construcció del camí ciclable de la zona industrial Torroella – Nestlé, redactat pels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Girona, amb una pressupost total de 146.682,36 euros, dels quals 121.225,09 € corresponen a la base, i 25.457,27 €, corresponen al 21% d’IVA. Se sotmet l’expedient a informació pública, pel termini de 30 dies.

El traçat del carril bici queda situat sobre el riu Ter al seu pas per Domeny, a l’alçada de la nova fàbrica Nestlé SA, i el camí tindrà una longitud de 1.300 metres. El carril bici actual enganxa amb el carril bici de Domeny al seu pas pel carrer de Roberto Bolaño amb l’encreuament del carrer de Can Benet del riu. El nou carril passarà pel camí adjunt a la fàbrica Nestlé pel seu costat sud fins a connectar amb l’inici del carril bici direcció Sant Gregori. Per altra banda, a meitat del carrer de Can Benet del riu també es connectarà amb el camí ciclable diagonal, que també finalitza al carril de Domeny. El projecte també inclou l’estudi de seguretat i salut, plànols, i plec de prescripcions tècniques.

Ara es demanaran els informes preceptius i s’obrirà un període d’informació pública de 30 dies, com a pas previ per a l’aprovació definitiva. L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha destacat l’aposta del govern per l’extensió de la xarxa de carrils bici: “més enllà dels carrils bici dins la ciutat, ens hem proposat també connectar amb els municipis del nostre entorn i també amb els barris més allunyats del centre”, assenyalant que aquest camí ciclable facilitarà l’accés de Domeny a Sant Gregori. Madrenas ha indicat que amb l’acord aprovat inicialment se segueix el model del projecte que es va presentar recentment entre el Pont Major, Campdorà i Celrà.

Per acabar cal dir que, en data 28 d'abril de 2014 es va subscriure un conveni entre l'Ajuntament de Girona i l'entitat mercantil Nestlé España, SA, que fou aprovat per acord del Ple de la Corporació del dia 12 de maig de 2014, pel qual l'esmentada entitat es comprometia a col·laborar en els costos d'implantació d'un carril bici/camí verd, en els terrenys paral·lels a la llera del riu Ter, situats entre aquesta i la tanca on es troben les seves instal·lacions, s'incorpora a l'expedient l'esmentat conveni i certificat de l'acord d'aprovació del mateix, i es donarà trasllat de l'acord a l'entitat Nestlé España, SA.  

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)