Notícies i comunicats

29/07/2013

L'Ajuntament de Girona impulsa "Girona Actua", un nou pla de mesures contra l'atur

Girona Actua és un pla per reduir les persones en situació d'atur a la ciutat de Girona

Font: Ajuntament de Girona

Per desenvolupar aquesta eina de lluita contra l’atur, l’Ajuntament de Girona, des de les àrees de Promoció i Ocupació i la de Serveis a les Persones han treballat en el disseny d’un pla de mesures ocupacionals que amb el nom de Girona Actua, té com a objectiu principal facilitar la incorporació al món laboral de les persones en situació d’atur mitjançant, principalment, el foment de la contractació en empreses a través d’incentius econòmics.

Tenint en compte l’aportació de l’enquesta del mercat de treball que l’Ajuntament de Girona va elaborar fa pocs mesos, es va fer palès que calia focalitzar la intervenció més urgent en dos col·lectius: els joves, i per altra banda, les persones majors de 45 anys, les quals en nombres absoluts representen més d’una tercera part del total d’aturs de la ciutat.

L’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha destacat que aquest pla demostra que “actuem davant d’una emergència, però no actuem improvisadament ni circumstancialment” ja que per aconseguir-ho ha recordat “primer es va fer un estudi que va representar una inversió important per part del consistori, però que ens va donar una fotografia sense precedents i una informació crítica per després prendre decisions i compromisos”.

La tinenta d’alcalde de Promoció i Ocupació, Marta Madrenas, ha posat en relleu el treball transversal que s’ha fet entre l’Àrea de Promoció i Ocupació i l’Àrea de Serveis a les Persones per al disseny i redacció del pla. De la mateixa manera, ha ressaltat la col·laboració i bona entesa que hi ha hagut entre el Consell de Cohesió i Serveis Socials i l’Ajuntament de Girona. En aquest sentit, l’Ajuntament valora molt positivament aquest conveni atès que les entitats aportaran al projecte experiència i coneixement de la realitat i de les problemàtiques reals i tangibles dels ciutadans i metodologies de treball i bones pràctiques en l’atenció de les persones destinatàries del pla.

Per primera vegada des de la constitució del Consell de Cohesió i Serveis Socials, les mesures ocupacionals de l’Ajuntament de Girona s’han pres sota el seu marc d’intervenció. El pla s’adreça a un total de 250 persones de la ciutat en situació d’atur, 100 de les quals seran joves i 150 majors/es de 45 anys, i es prioritzarà l’atenció a aquelles unitats familiars amb més necessitats d’ocupació.

En aquest sentit, la gerent de DRISSA i representant de les entitats del Consell de Cohesió i Serveis Socials, Núria Martínez, ha remarcat que feia molts anys que les entitats demanaven a l’ajuntament que les polítiques actives d’ocupació fossin dutes a terme de forma col·laborativa tant entre les àrees d’ocupació i de serveis a les persones entre sí, com ambdues àrees amb les entitats, i s’ha felicitat que amb aquesta acció això hagi estat finalment possible. A més, ha afegit “és un repte, ja que parlem d’uns perfils amb moltes dificultats i és complicat” i que “s’ha de tenir en compte que hi hauran fracassos de persones que no podran pujar a aquest tren”. El regidor de Serveis Socials, Eduard Berloso, ha explicat que aquest projecte forma part també del Pla de lluita contra la pobresa que s’està treballant des de Serveis Socials.

El pla consisteix en focalitzar la intervenció en els col·lectius que presenten una problemàtica d’atur més aguda, d’una banda, en els joves d’entre 16 a 29 anys i de l’altra, en les persones de més de 45 anys:

- En aquest sentit, es considera necessari realitzar actuacions adreçades a millorar l’ocupabilitat de les persones joves, d’una banda, dotant-les de les habilitats i coneixements que els permetin afrontar amb millors garanties un procés de recerca de feina, i de l’altra, ajudant-les en el retorn al sistema educatiu reglat en aquells casos en que s’hagi produït un abandonament prematur dels estudis.

- D’altra banda, i pel què fa als majors de 45 anys, en nombres absoluts representen més d’una tercera part del total d’aturats a la ciutat, i acusen d’una important problemàtica a l’hora de tornar-se a incorporar al mercat de treball perquè sovint són expulsats del sistema únicament per criteris d’edat. Aquest col·lectiu, a més, ha de fer front habitualment a càrregues familiars, fet que condiciona especialment la seva necessitat real d’ocupació.

- S’ha valorat, a més, poder atendre aquella població més vulnerable davant la situació de crisi actual, i parar una atenció especial als membres de famílies sense ingressos i també a les famílies monoparentals sense xarxes de suport, independentment del seu segment d’edat.

Les mesures que contempla el pla van des de formació professionalitzadora, orientació i acompanyament a la inserció i com a actuació prioritària, la incorporació de persones aturades en empreses a través d’incentius econòmics a aquestes.

En el cas dels joves es preveu finançar el 50% del SMI, mentre que en el cas dels majors de 45 anys es finançarà el 75% del SMI en el cas de contractacions a jornada parcial (25 hores/set.) i el 100% en el cas de contractes a jornada complerta. S’ha optat per aquesta opció per tal d’incentivar en major mesura la contractació dels majors de 45 anys per part de l’empresariat, atès que aquest és un col·lectiu que sovint és expulsat del mercat de treball per raons d’edat, d’aquesta manera, s’ha volgut introduir un aspecte de discriminació positiva vers les persones majors de 45 anys.

 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)