Notícies i comunicats

22/12/2017

Venda per adjudicació directa

Aparcaments situats a l'illa de cases formada pels carrers Sèquia, Cristòfol Grober, Nou i av. Jaume I.

Tipus Bé:


Aparcaments
 

Situació: 


Edifici C. Sèquia/Grober/Nou/Jaume I
 
 

Inscripció registral:  


Registre de la Propietat núm. 2 de Girona
 

Dades registrals: 


Volum 2.501, Llibre 341, Foli 149, Finca 2.105-P.259
 

Descripció: 


LOT 3. URBANA: Cinc-centes noranta-set mil·lèsimes per cent de l’edifici destinat a aparcament de vehicles, situat a Girona, en l’interior de l’illa de cases formada pels carrers Cristòfol Grober, Sèquia, Avinguda Jaume I i carrer Nou, que donen dret a l’ús exclusiu de la plaça d’aparcament assenyalada amb el número dos-cents cinquanta-nou. Té una superfície de setze metres seixanta-quatre decímetres quadrats. Confronta: front, pas comú de maniobra; dreta, finca de Nouge; esquerra, espai dos-cents cinquanta-set; i fons, pati. Quota de participació: zero coma dos mil nou-cents seixanta-quatre per cent. 
 

Dret sobre la finca: 


Plena propietat
 

Data límit de presentació de les ofertes:  


05/04/2018. Sense perjudici que s’adjudiqui en l’obertura mensual de les ofertes presentades cada mes.
 

Valoració: 


43.401,63 €
 

Càrregues preferents:


0,00 €  
 

Oferta mínima:  


21.700,82 €
 

BOP:


núm. 235 de 12/12/2017

 

 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)