Notícies i comunicats

02/12/2019

S'obre una licitació per a la compra d'un immoble amb la finalitat d'emmagatzematge del material de cultura popular i tradicional del servei de Cultura, Dinamització del Territori i Joventut de l'Ajuntament de Girona

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 17 de desembre de 2019.

L’Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria per a la compra d’un immoble/nau dins del municipi de Girona, que es destinarà a emmagatzemar material de cultura popular i tradicional. L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària, pel procediment obert i en la forma de concurs.

Les condicions i característiques físiques, tècniques, constructives i urbanístiques de l’immoble objecte d’aquest concurs s’especifiquen en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT). Els requisits mínims exigits, així com la documentació acreditativa d’aquests en la licitació, s’hauran d’acreditar segons el PPT.

Pel que fa al preu de licitació, es fixa en un màxim de 551,73 €/m2 un cop homogeneïtzada la superfície i en 700.005,48 € (IVA exclòs) per a la totalitat del contracte.

El licitador haurà de ser propietari de l’immoble/nau objecte de compravenda, i s’haurà de transmetre lliure de càrregues, gravàmens i ocupants, i al corrent de pagament de les despeses comunitàries així com de tots els tributs que li afectin fins a la data de formalització de l’escriptura pública.

El termini de presentació de les proposicions i documentació administrativa serà de 15 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació oficial de l’anunci de licitació al BOP. No s’admetran proposicions que no reuneixin les prescripcions tècniques mínimes establertes en relació amb el PPT, ni que superin el preu màxim de licitació de 700.005,48€. La valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa es farà d’acord als següents criteris, recollits en el PPT: estat de conservació general; aprofitament urbanístic de les finques; oferta econòmica homogeneïtzada; localització i estabilitat al foc.  

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)