Notícies i comunicats

27/04/2017

L'Ajuntament de Girona preveu aprovar definitivament la nova ordenança de serveis funeraris al proper Ple

Durant el termini d'informació pública s'han rebut un total de 47 al·legacions, de les quals 11 s'han estimat totalment i 4 parcialment. Les principals novetats que incorpora el text són l'augment de la transparència i la informació pública relativa als serveis funeraris que es presten al municipi i la garantia dels drets dels usuaris.

Un dels punts de l’ordre del dia del proper Ple –previst per al 8 de maig– serà l’aprovació definitiva de la nova Ordenança municipal reguladora de la prestació dels serveis funeraris al municipi de Girona. Durant el Ple del 16 de gener es va aprovar inicialment el text i, durant el termini d’informació pública, s’han rebut un total de 47 al·legacions, 11 de les quals s’han estimat totalment i 4 parcialment. 

La nova ordenança regula, entre altres aspectes, les prestacions mínimes obligatòries en el serveis funeraris, així com les prestacions complementàries, i les autoritzacions, inspeccions i controls de la prestació del servei. “Els objectius principals d’aquesta ordenança són fomentar la competència del mercat funerari al municipi de Girona, eliminant les barreres per a l’entrada de nous operadors, i augmentar la transparència i els drets dels ciutadans com a consumidors d’un servei sensible”, ha explicat el vicealcalde i regidor d’Associacions, Participació i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Eduard Berloso. 

Precisament l’augment de la transparència i la informació que han de facilitar les empreses funeràries i la garantia dels drets dels usuaris són dos dels punts en què s’ha incidit més amb el nou text i en els quals han fet èmfasi gran part de les al·legacions. Les empreses autoritzades per operar a Girona hauran de facilitar els preus i el catàleg de serveis a l’Ajuntament per tal que en faci difusió i, a banda, caldrà que ho tinguin exposat d’una forma visible a les seves instal·lacions. 

Un dels punts més extensos del nou text és l’apartat de drets i deures de les empreses de serveis funeraris, així com dels usuaris i de l’Ajuntament. Pel que fa als drets de les persones usuàries, s’ha incorporat el fet de rebre el pressupost i el document informatiu detallat del servei contractat o l’accés a la informació sobre quines són les prestacions obligatòries i quines són les complementàries. En aquest sentit, es reconeix l’obligació de l’empresa de no condicionar les prestacions bàsiques a la contractació d’activitats complementàries; de tractar el difunt amb un tracte decorós durant el procés de preparació i arranjament, i d’identificar el personal que atén els usuaris amb el perfil professional que li correspongui. 

Algunes de les principals novetats que incorpora el text fan referència a l’adaptació a la normativa actual, que preveu una liberalització del sector funerari. En aquest sentit, es redueixen els requisits exigits per prestar el servei (cal, per exemple, disposar d’un mínim d’un vehicle apte per a la conducció i el trasllat de cadàvers però no és necessari disposar d’un tanatori ni de locals vinculats al servei) i es disminueix la quantitat de la fiança econòmica que cal dipositar (s’ha passat dels 60.000 euros exigits fins ara als 5.000 que exigeix la nova normativa). 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)