Notícies i comunicats

15/03/2018

Festes locals 2019 a la ciutat de Girona

El Ple del dia 12 de març de 2018 va aprovar les festes locals per a l'any que ve que seran el dijous 25 de juliol i dimarts 29 d'octubre de 2019.

Font: Ajuntament de Girona

L'article 37 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, indica que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i que el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, estableix que les dates de les festes locals han de ser proposades pel Ple de l'Ajuntament perquè, posteriorment, siguin fixades per Ordre de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

És per aquest motiu que el Ple del dia 12 de març de 2018 va aprovar les següents festes locals per a l'any 2019. 

► 25 de juliol (dijous) 

► 29 d'octubre (dimarts)

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)