Notícies i comunicats

31/01/2019

Un grup de veïns demana a l'Ajuntament de Girona la redacció i implementació d'un Pla Local d'Habitatge

Han demanat acollir-se al Dret d'Iniciativa Ciutadana previst en el Reglament regulador de les institucions de la participança i de la gestió de conflictes de l'Ajuntament de Girona.

El passat dia 28 de novembre de 2018 es va presentar una sol·licitud mitjançant la qual un grup de veïns demanava acollir-se al dret d’iniciativa ciutadana previst en el Reglament regulador de les institucions de la participança i de la gestió de conflictes de l’Ajuntament de Girona i proposaven a l’Ajuntament la redacció i implementació d’un Pla Local d’Habitatge per a la ciutat de Girona. A la sol·licitud s’hi adjuntaven més de 1.000 signatures.

Un cop verificat que aquestes signatures representaven l’1% de les persones empadronades a Girona majors de 16 anys i d’acord amb el procediment establert, aquesta petició s’exposa públicament en el tauler d’anuncis municipal durant un període de 30 dies i se’n fa difusió a través dels diferents mitjans com la premsa o el web municipal amb la finalitat de donar-la a conèixer.

Finalitzat aquest període, a partir del 13 de març, la iniciativa haurà de ser sotmesa a la consideració de l’òrgan municipal corresponent perquè n’examini el contingut en funció de la seva viabilitat tècnica o pressupostària, si escau i emeti un dictamen al respecte per tal que de resoldre sobre la seva aprovació. 


AVÍS: Aturada tècnica del servei e-TAULER!

Amb motiu de les tasques de manteniment que l'AOC portarà a terme aquest cap de setmana, el servei e-TAULER no estarà disponibles ni al portal ciutadà, ni a l’entorn de gestió de l’empleat públic, ni tampoc a través de serveis web, entre les 09:00 del dia 02/02/2019 i les 22:00 del dia 03/02/2019.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)