Notícies i comunicats

21/12/2017

Contractació amb caràcter temporal i a temps parcial d'un/a auxiliar administratiu per prestar els serveis al Patronat Call de Girona

S'estableix la contractació amb caràcter temporal per substitució d'una baixa de maternitat d'un/a auxiliar administratiu (C2).
Termini de presentació de sol·licituds: 9 de gener de 2018.

Al BOP número 241 del 20 de desembre de 2017 s'ha publicat l'anunci d’aprovació de les bases i convocatòria per a la contractació d’un/a auxiliar administratiu/va per a prestar serveis al Patronat Call de Girona, a la recepció del Museu d’Història dels Jueus, en règim de laboral temporal i jornada reduïda. La contractació s’estableix amb caràcter temporal, per substitució d’una baixa de maternitat.

Sol·licituds i termini de presentació

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar al Patronat Call de Girona i s’han d’adreçar a la direcció de l’organisme autònom. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini de presentació de sol·licituds: 9 de gener de 2018

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)