Notícies i comunicats

19/02/2015

La contractació responsable i les mesures de modernització de l'Administració, temes destacats de l'Àrea d'Hisenda i Gestió Municipal aquest 2014

El Protocol de Contractació Responsable preveu la reserva de 1.740.000 euros del pressupost municipal i la reserva de llocs de treball en determinats contractes d'obra i serveis per a col·lectius amb risc d'exclusió social.

Font: Ajuntament de Girona

La tinenta d’alcalde i regidora d’Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas, i la regidora de Serveis Administratius, Roser Urra, han presentat aquest matí la memòria 2014 de l’Àrea d’Hisenda i Gestió Municipal. La contractació responsable i les mesures de modernització, d’estalvi i de simplificació administrativa de l’Administració han estat els temes més destacats que s’han portat a terme durant l’any passat.

Després de diverses reunions al llarg del 2014, es va aprovar al Ple del 13 d’octubre per unanimitat el Protocol per a la Contractació Responsable, un document que té per objecte principal la incorporació de clàusules socials en els contractes públics, així com la reserva de certs contractes a centres especials de treball, empreses d’inserció i entitats sense afany de lucre. En el protocol es fixa una reserva del 4% del capítol 2 del pressupost municipal per a aquest objectiu que, tal com ha explicat la regidora M. Àngels Planas, representa 1.740.000 euros aproximadament. A més, la clàusula social del protocol estableix que en els contractes d’obra i de concessió d’obra pública d’import de licitació igual o superior a 250.000 euros (IVA exclòs), el contractista adjudicatari reservarà un lloc de treball per cada 250.000 euros de contracte per ser ocupat per una persona amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral. “Es tracta d’una mesura molt important, sobretot pels moments difícils que està vivint el tercer sector especialment”, ha subratllat Planas.

En el mateix sentit, pel que fa als contractes de serveis, aquesta clàusula s’incorporarà als contractes que s’adjudiquin per procediment obert, restringit i negociat sense publicitat, l’import de licitació dels quals superi els 65.000 euros anuals (IVA exclòs). En aquests casos, l’empresa adjudicatària haurà de destinar com a mínim un 5% de treballadors del total de la plantilla que executi el contracte a persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral.

Durant el 2014 es va consolidar també la línia engegada en els anys anteriors d’apostar per l’estalvi i l’optimització de recursos agrupant contractes diversos. Aquest any passat es va fer un agrupament de la licitació del contracte dels ascensors dels equipaments municipals i es va aconseguir un estalvi del 50% respecte el cost anterior, xifra que representa un estalvi de 24.600 euros.

Una altra de les mesures destacades que s’han executat per primer cop al llarg dels darrers dotze mesos ha estat la implantació del fraccionament trimestral de l’IBI que, tal com ha destacat la regidora d’Hisenda i Règim Interior, ha tingut “molt bona acollida entre la ciutadania”. Durant el primer any de posada en funcionament, s’han registrat un total de 33.811 rebuts fraccionats (xifra que representa un 43’37% del total de 77.962 rebuts d’IBI a la ciutat). També cal ressaltar aplicacions i desenvolupaments informàtics rellevants, com el projecte de geolocalització del patrimoni municipal; les eines de localització dels pressupostos participats o l’eina de cita prèvia del Servei d’Escolarització, especialment pel que signifiquen d’agilitat a l’hora de fer tràmits i consultes per part de la ciutadania.

En aquest sentit, cal subratllar l’aposta decidida per les mesures de modernització de l’Administració i la simplificació administrativa. En aquest sentit, la regidora Roser Urra ha fet esment de la disminució en el nombre de registres fets a través de l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (44.474 el 2013 davant de 33.789 el 2014, dades que representen una disminució del 24%) i l’augment dels registres fets a través de la Seu Electrònica i plataformes electròniques similars, com l’AECAT. S’ha passat de 743 registres el 2013 a 1.642 registres el 2014, una diferència que suposa un increment del 121%. “A més s’està treballant per fer un pas més i substituir el tauler d’anuncis en paper per un tauler d’anuncis electrònic”, ha afegit Urra.

Aquest 2014 s’ha pogut avaluar també l’impacte de la implantació del volant històric d’empadronament, que va entrar en vigor a fins als del 2013 i que permet que des de l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana puguin expedient aquest document de forma immediata. Aquest volant substitueix en la majoria dels casos l’emissió dels certificats del Padró municipal d’habitants, que han vist reduïda la seva expedició un 72%.

Per últim, la regidora de Serveis Administratius ha subratllat també la importància de l’auditoria de Riscos Laborals que s’ha portat a terme aquest any passat i que “és el primer cop que es feia a l’Ajuntament, malgrat que des del 1997 és una obligació legal per a les empreses de més de 500 treballadors”. Aquest darrer any també s’ha treballat en el Pla d’emergència de l’edifici consistorial.

S'ha produït un error en processar la plantilla.
Invocation of method 'getFileEntryByTitle' in class com.sun.proxy.$Proxy147 threw exception com.liferay.portlet.documentlibrary.NoSuchFileEntryException: No DLFileEntry exists with the key {groupId=11622, folderId=84394, title=memoria_2014_hisenda.pdf} at 21753PLANTILLA_DETALL_NOTICIA[line 113, column 78]
1#macro (getExtensionForFile $url $style $label) 
2  #set($index = $url.lastIndexOf(".")) 
3 
4  #if($index != -1) 
5     #set($extension = $url.substring($index).toLowerCase()) 
6     #if($extension.equals(".doc") || $extension.equals(".docx")) 
7        #set($style="word-doc") 
8        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-word-doc")) 
9    #elseif($extension.equals(".csv") || $extension.equals(".csvx")) 
10        #set($style="csv-doc") 
11        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-csv-doc")) 
12    #elseif($extension.equals(".xls") || $extension.equals(".xlsx")) 
13        #set($style="xls-doc") 
14        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-xls-doc")) 
15    #elseif($extension.equals(".pdf")) 
16        #set($style="pdf-doc") 
17        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-pdf-doc")) 
18   #elseif($extension.equals(".ppt") || $extension.equals(".pptx")) 
19        #set($style="ppt-doc") 
20        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-ppt-doc")) 
21    #elseif($extension.equals(".txt")) 
22        #set($style="txt-doc") 
23        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-txt-doc")) 
24    #elseif($extension.equals(".zip") || $extension.equals(".rar")) 
25        #set($style="zip-doc") 
26        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-word-doc")) 
27    #else 
28        #set($style="html-doc") 
29        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-html-doc")) 
30    #end   
31  #end 
32#end 
33#set ($currenUrl=$request.get("current_url")) 
34#set ($servername=$request.get("server-name")) 
35  <div class="content-web intro" style="padding-left: 15px; padding-right: 20px">       
36     <p class="data">$data.getData()</p> 
37     <h2>$titol.getData() </h2> 
38     <p class="subtitle">$subtitol.getData()</p> 
39	 <div class="bg_redes"> 
40	  <div class="fb"> 
41        <script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="" send="false" layout="button_count" width="112" show_faces="true" font="arial"></fb:like></div>		<div class="tweet"> 
42			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> 
43	  </div> 
44	  <div class="add_this addthis_toolbox addthis_default_style"> 
45		<a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d5d0f5924d81765" class="addthis_button_compact">Compartir</a> 
46		<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4d5d0f5924d81765"></script> 
47	  </div>  
48	 </div> 
49  </div> 
50   <div class="webcontent-content" style="padding-left: 15px"> 
51       <div class="content-web txt" style="clear:both; width:100%"> 
52         #if ($imatge.getData()!="")  
53          <div style="float: right; margin-left: 20px; margin-top: 17px;"><a href="$imatge.getData()" class='lightbox'><img style="height: 165px" src="$imatge.getData()"></a><p>$peu_imatge.getData()</p></div> 
54         #end 
55          $desc-principal-1.getData() 
56					<div style="clear:both;" class="clear_both"></div> 
57						#if($text_video.getData() != "") 
58							#foreach($text in $text_video.getSiblings()) 
59								#set ($urlParams = $stringUtil.split($text.link_video.getData(), '.')) 
60								#if($urlParams.get(1) == "youtube") 
61									<object width="443" height="367"> 
62										<param value="$link_video.getData()&amp;loop=1&amp;autoplay=1" name="movie"> 
63										<param value="true" name="allowFullScreen"> 
64										<param value="True" name="mute"> 
65										<param value="always" name="allowscriptaccess"> 
66										<embed width="443" height="367" mute="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"  
67										type="application/x-shockwave-flash" src="$text.link_video.getData()"> 
68									</object> 
69								#elseif($urlParams.get(1) == "vimeo") 
70									<iframe src="$text.link_video.getData()" width="443" height="367" frameborder="0"></iframe> 
71								#else 
72									<EMBED TYPE="application/x-mplayer2" 
73SRC="$text.link_video.getData()" 
74WIDTH="480" 
75HEIGHT="395" 
76AUTOSTART="0" 
77SHOWCONTROLS="1"> 
78</EMBED> 
79								#end 
80							#end 
81						#end 
82						<p>$text_video.getData()</p> 
83 
84#if($links-altres-docs.getData() != "") 
85        #set ($dLFileEntryServiceUtil = $portal.getClass().forName("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryServiceUtil").getMethod("getService", null).invoke(null, null)) 
86		#set ($httpUtil = $portal.getClass().forName("com.liferay.portal.kernel.util.HttpUtil").getMethod("getHttp", null).invoke(null, null)) 
87         
88		<div class="clear-both" style="margin-bottom:30px"></div>	 
89		#foreach($link in $links-altres-docs.getSiblings()) 
90             #if($link.url-doc.getData() != "")  
91               #set($class-doc = "") 
92               #set($label-doc = "") 
93               #set($size="") 
94               #set($metric="") 
95               #set($documentFromDL = false) 
96 
97               ## 
98               ## CHEQUEO QUE EL DOCUMENTO PERTENEZCA A LA LIBRERIA DE DOCUMENTOS 
99               ## 
100               #if($link.url-doc.getData().indexOf("/documents/11622/") == 0) 
101                  #set($documentFromDL = true) 
102                  #set($indexDoc=$link.url-doc.getData().lastIndexOf("/") +1) 
103                  #set($initPath = "/documents/11622/") 
104                  #set($endPath = $indexDoc - 1) 
105                  #set($folderId = $link.url-doc.getData().substring($initPath.length(), $endPath)) 
106                  #set($Integer = 0) 
107                  #set($folderId = $Integer.parseInt($folderId)) 
108                  #set($fileName=$link.url-doc.getData().substring($indexDoc)) 
109                  #set($fileName=$httpUtil.decodePath($fileName)) 
110                 ## 
111                 ## OBTENGO EL TAMAÑO 
112                 ## 
113                  #set($fileEntry = $dLFileEntryServiceUtil.getFileEntryByTitle(11622,$folderId,$fileName) ) 
114                  #set($size=($fileEntry.getSize()*1.0 /1024)) 
115                  #set($idx = $size.toString().indexOf(".") ) 
116                  #if($idx != -1) 
117                      #set($idx = $idx + 2) 
118                      #set($size=$size.toString().substring(0, $idx)) 
119                  #end 
120                  #set($metric=" KB") 
121                 
122 
123                  ## 
124                  ## OBTENGO LA EXTENSION DEL OBJETO DLFILEENTRY 
125                  ## 
126                   
127                  #set($extension = "." + $fileEntry.getExtension() ) 
128                  #getExtensionForFile ($extension $class-doc $label-doc) 
129 
130               #else 
131                  #getExtensionForFile ($link.url-doc.getData() $class-doc $label-doc) 
132                #end 
133 
134 
135              <div class="download-links $class-doc"> 
136				<span class="document-type">$label-doc </span> 
137				<span class="document-name"><a TARGET='_blank' href="$link.url-doc.getData()" class="document-name">$link.getData()</a></span> 
138                 #if($documentFromDL)                 
139                    <span class="document-type">$size $metric </span> 
140                #end 
141			  </div>	 
142             #end 
143		#end	 
144		<div class="clear-both"></div> 
145      #end 
146						 
147						 
148 
149 
150 
151 
152 
153</div>  
154					#if($desc-principal-2.getData() != "") 
155							$desc-principal-2.getData() 
156						#end   
157						  </div> 
158						##<div class="offer_item_button nofloat"> 
159						 ## <a class="more_information" style="font: bold; Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 14px;" href="javascript:history.go(-1)">Tornar</a> 
160						##</div> 
161#if($request.parameters.redirect_to_asset && $request.parameters.redirect_to_asset == "true") 
162  <div> 
163      <a href="$request.parameters.redirect" class="portlet-icon-back">#language("back")</a> 
164 </div> 
165#end						   
166					<div class="clear_both"></div> 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)