Notícies i comunicats

04/03/2015

El 2014 serveix per fer un nou pas endavant en les polítiques ocupacionals i de promoció del territori a Girona

Des del Servei Municipal d'Ocupació s'han gestionat un 16,4% més de llocs de treball respecte el 2013. Un total de 27.899 persones assisteixen als 66 esdeveniments celebrats al Palau de Congressos, el màxim dels últims quatre anys. Augmenten un 16% en un any el nombre d'obres menors i el nombres de llicències d'activitats registrades a la ciutat.

Font: Ajuntament de Girona

La tinenta d’alcalde i regidora d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament de Girona, Marta Madrenas; el regidor d’Urbanisme i Activitats, Carles Ribas, i la regidora de Turisme i Comerç, Coralí Cunyat, han presentat aquest matí la memòria de l’Àrea de Promoció i Ocupació corresponent a l’any 2014. El pas endavant en les polítiques ocupacionals i de promoció del territori ha estat un dels elements més destacats dels últims dotze mesos.

En l’àmbit concret de les polítiques de promoció de l’ocupació, cal fer especial esment al fet que la taxa d’atur registral a Girona el 2014 ha estat del 15’1%, la segona més baixa del total de ciutats catalanes de més de 90.000 habitants, només per sota de Barcelona. Del total de persones aturades a la ciutat, un 40% ha estat atesa des del Servei Municipal d’Ocupació. Cal destacar també que, durant el 2014, 542 persones han passat per algun procés de formació professionalitzadora; que s’han gestionat 994 llocs de treball (un 16’4% més que el 2013); que 551 persones han participat al Girona Actua (un 39% dels quals han accedit a un contracte de treball), i que Girona Emprèn ha ajudat a crear 82 empreses que han servit per generar 108 nous llocs de treball.

“A banda d’aquestes actuacions, cal ressaltar que hem fet un esforç molt important en la prospecció de les empreses del territori per saber les necessitats que tenen i oferir el que necessiten”, ha ressaltat la regidora Marta Madrenas. En aquest sentit, és important destacar la Creació de l’Agència de Promoció Econòmica, la constitució de la Taula de Treball d’Indústria en el marc de l’Agència i, dins de la Taula, promoure el desenvolupament del programa de captació d’inversions a les àrees urbanes de Girona i Figueres, que es materialitzarà en el projecte Invest in Girona Figueres.

Pel que fa a l’activitat econòmica a la ciutat, cal assenyalar que en un any han augmentat un 16’5% les llicències d’activitats que s’han fet des del consistori (693 el 2014; 595 el 2013). “En aquest camp es pot veure com hi ha una activació incipient, tal com hem assenyalat en altres aspectes”, ha remarcat el regidor Carles Ribas. També cal remarcar l’augment del 16% de les obres menors (1.361 el 2014 davant de les 1.170 el 2013) i del 4’2% de l’import que han suposat aquestes obres.

El Pla especial de la Devesa, la creació de l’Àrea metropolitana estratègica o la reposició de les obres properes a l’estació del TAV han estat els grans projectes que s’han desenvolupat al llarg de l 2014. Altres actuacions destacades del l’any passat a la Regidoria d’Urbanisme han estat l’execució de Pla de voreres i del Pla d’accessibilitat, de l’aparcament dissuasiu de Montilivi, del cobriment de les pistes escolars en diferents centres educatius o l’arranjament d’espais diversos.

Seguint amb la promoció del territori, cal fer esment a les polítiques turístiques que, tal com ha remarcat la regidora Coralí Cunyat “a poc a poc les dades van demostrant que la inversió que hem fet en promoció va donant els seus resultats”. En aquest aspecte, cal dir que les consultes ateses a les oficines de turisme han passat de 94.797 el 2012 a 135.531 el 2014 (un 43% més de consultes en dos anys). També s’ha augmentat el nombre d’esdeveniments celebrats al Palau de Congressos de Girona i de persones participants en aquest turisme de negocis. El 2013 es van fer 48 actes, que van suposar 94 dies d’ocupació de l’equipament i 23.217 persones assistents, mentre que el 2014 el nombre d’actes ha arribat als 66, amb 109 dies d’ocupació i 27.899 persones assistents.

El 2014 ha estat el primer any en què s’ha rebut l’ingrés de la taxa turística, un total de 94.491’30 euros que s’han destinat a accions com la millora d’equipaments d’informació i atenció turística, la captació de turisme interior o la captació i retenció dels mercats de proximitat. Aquest any passat ha estat també el darrer del projecte RES’PIR, en el marc del qual s’han desenvolupat, entre altres projectes, el nou camí del marge esquerre del riu Galligants o els circuits d’orientació Descobrim Girona, que s’han consolidat aquest 2014 amb 1.200 usuaris (més del doble que l’any 2013).

S'ha produït un error en processar la plantilla.
Invocation of method 'getFileEntryByTitle' in class com.sun.proxy.$Proxy147 threw exception com.liferay.portlet.documentlibrary.NoSuchFileEntryException: No DLFileEntry exists with the key {groupId=11622, folderId=84394, title=Memoria_Promocio_2014.pdf} at 21753PLANTILLA_DETALL_NOTICIA[line 113, column 78]
1#macro (getExtensionForFile $url $style $label) 
2  #set($index = $url.lastIndexOf(".")) 
3 
4  #if($index != -1) 
5     #set($extension = $url.substring($index).toLowerCase()) 
6     #if($extension.equals(".doc") || $extension.equals(".docx")) 
7        #set($style="word-doc") 
8        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-word-doc")) 
9    #elseif($extension.equals(".csv") || $extension.equals(".csvx")) 
10        #set($style="csv-doc") 
11        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-csv-doc")) 
12    #elseif($extension.equals(".xls") || $extension.equals(".xlsx")) 
13        #set($style="xls-doc") 
14        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-xls-doc")) 
15    #elseif($extension.equals(".pdf")) 
16        #set($style="pdf-doc") 
17        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-pdf-doc")) 
18   #elseif($extension.equals(".ppt") || $extension.equals(".pptx")) 
19        #set($style="ppt-doc") 
20        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-ppt-doc")) 
21    #elseif($extension.equals(".txt")) 
22        #set($style="txt-doc") 
23        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-txt-doc")) 
24    #elseif($extension.equals(".zip") || $extension.equals(".rar")) 
25        #set($style="zip-doc") 
26        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-word-doc")) 
27    #else 
28        #set($style="html-doc") 
29        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-html-doc")) 
30    #end   
31  #end 
32#end 
33#set ($currenUrl=$request.get("current_url")) 
34#set ($servername=$request.get("server-name")) 
35  <div class="content-web intro" style="padding-left: 15px; padding-right: 20px">       
36     <p class="data">$data.getData()</p> 
37     <h2>$titol.getData() </h2> 
38     <p class="subtitle">$subtitol.getData()</p> 
39	 <div class="bg_redes"> 
40	  <div class="fb"> 
41        <script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="" send="false" layout="button_count" width="112" show_faces="true" font="arial"></fb:like></div>		<div class="tweet"> 
42			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> 
43	  </div> 
44	  <div class="add_this addthis_toolbox addthis_default_style"> 
45		<a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d5d0f5924d81765" class="addthis_button_compact">Compartir</a> 
46		<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4d5d0f5924d81765"></script> 
47	  </div>  
48	 </div> 
49  </div> 
50   <div class="webcontent-content" style="padding-left: 15px"> 
51       <div class="content-web txt" style="clear:both; width:100%"> 
52         #if ($imatge.getData()!="")  
53          <div style="float: right; margin-left: 20px; margin-top: 17px;"><a href="$imatge.getData()" class='lightbox'><img style="height: 165px" src="$imatge.getData()"></a><p>$peu_imatge.getData()</p></div> 
54         #end 
55          $desc-principal-1.getData() 
56					<div style="clear:both;" class="clear_both"></div> 
57						#if($text_video.getData() != "") 
58							#foreach($text in $text_video.getSiblings()) 
59								#set ($urlParams = $stringUtil.split($text.link_video.getData(), '.')) 
60								#if($urlParams.get(1) == "youtube") 
61									<object width="443" height="367"> 
62										<param value="$link_video.getData()&amp;loop=1&amp;autoplay=1" name="movie"> 
63										<param value="true" name="allowFullScreen"> 
64										<param value="True" name="mute"> 
65										<param value="always" name="allowscriptaccess"> 
66										<embed width="443" height="367" mute="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"  
67										type="application/x-shockwave-flash" src="$text.link_video.getData()"> 
68									</object> 
69								#elseif($urlParams.get(1) == "vimeo") 
70									<iframe src="$text.link_video.getData()" width="443" height="367" frameborder="0"></iframe> 
71								#else 
72									<EMBED TYPE="application/x-mplayer2" 
73SRC="$text.link_video.getData()" 
74WIDTH="480" 
75HEIGHT="395" 
76AUTOSTART="0" 
77SHOWCONTROLS="1"> 
78</EMBED> 
79								#end 
80							#end 
81						#end 
82						<p>$text_video.getData()</p> 
83 
84#if($links-altres-docs.getData() != "") 
85        #set ($dLFileEntryServiceUtil = $portal.getClass().forName("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryServiceUtil").getMethod("getService", null).invoke(null, null)) 
86		#set ($httpUtil = $portal.getClass().forName("com.liferay.portal.kernel.util.HttpUtil").getMethod("getHttp", null).invoke(null, null)) 
87         
88		<div class="clear-both" style="margin-bottom:30px"></div>	 
89		#foreach($link in $links-altres-docs.getSiblings()) 
90             #if($link.url-doc.getData() != "")  
91               #set($class-doc = "") 
92               #set($label-doc = "") 
93               #set($size="") 
94               #set($metric="") 
95               #set($documentFromDL = false) 
96 
97               ## 
98               ## CHEQUEO QUE EL DOCUMENTO PERTENEZCA A LA LIBRERIA DE DOCUMENTOS 
99               ## 
100               #if($link.url-doc.getData().indexOf("/documents/11622/") == 0) 
101                  #set($documentFromDL = true) 
102                  #set($indexDoc=$link.url-doc.getData().lastIndexOf("/") +1) 
103                  #set($initPath = "/documents/11622/") 
104                  #set($endPath = $indexDoc - 1) 
105                  #set($folderId = $link.url-doc.getData().substring($initPath.length(), $endPath)) 
106                  #set($Integer = 0) 
107                  #set($folderId = $Integer.parseInt($folderId)) 
108                  #set($fileName=$link.url-doc.getData().substring($indexDoc)) 
109                  #set($fileName=$httpUtil.decodePath($fileName)) 
110                 ## 
111                 ## OBTENGO EL TAMAÑO 
112                 ## 
113                  #set($fileEntry = $dLFileEntryServiceUtil.getFileEntryByTitle(11622,$folderId,$fileName) ) 
114                  #set($size=($fileEntry.getSize()*1.0 /1024)) 
115                  #set($idx = $size.toString().indexOf(".") ) 
116                  #if($idx != -1) 
117                      #set($idx = $idx + 2) 
118                      #set($size=$size.toString().substring(0, $idx)) 
119                  #end 
120                  #set($metric=" KB") 
121                 
122 
123                  ## 
124                  ## OBTENGO LA EXTENSION DEL OBJETO DLFILEENTRY 
125                  ## 
126                   
127                  #set($extension = "." + $fileEntry.getExtension() ) 
128                  #getExtensionForFile ($extension $class-doc $label-doc) 
129 
130               #else 
131                  #getExtensionForFile ($link.url-doc.getData() $class-doc $label-doc) 
132                #end 
133 
134 
135              <div class="download-links $class-doc"> 
136				<span class="document-type">$label-doc </span> 
137				<span class="document-name"><a TARGET='_blank' href="$link.url-doc.getData()" class="document-name">$link.getData()</a></span> 
138                 #if($documentFromDL)                 
139                    <span class="document-type">$size $metric </span> 
140                #end 
141			  </div>	 
142             #end 
143		#end	 
144		<div class="clear-both"></div> 
145      #end 
146						 
147						 
148 
149 
150 
151 
152 
153</div>  
154					#if($desc-principal-2.getData() != "") 
155							$desc-principal-2.getData() 
156						#end   
157						  </div> 
158						##<div class="offer_item_button nofloat"> 
159						 ## <a class="more_information" style="font: bold; Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 14px;" href="javascript:history.go(-1)">Tornar</a> 
160						##</div> 
161#if($request.parameters.redirect_to_asset && $request.parameters.redirect_to_asset == "true") 
162  <div> 
163      <a href="$request.parameters.redirect" class="portlet-icon-back">#language("back")</a> 
164 </div> 
165#end						   
166					<div class="clear_both"></div> 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)